เอกสารประกอบกิจกรรม

by Little Bear @April,05 2010 10.13 ( IP : 61...129 )

ใบสำคัญรับเงินโครงการ ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

- 2014-10-31 10:15:38
1. ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด

เทศบาลเมืองสตูลเดินเครื่องต่อประชุมทำแผนงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

- 2011-01-13 16:38:50
1. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล.ppt ดาวน์โหลด

สนใจสมัครหลักสูตรศักยภาพด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

- 2010-10-06 14:35:11
1. โครงการประชุมวิชาการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
2. กำหนดการประชุมครั้งที่ 3(25-28 ม.ค.54).pdf ดาวน์โหลด
3. กำหนดการประชุมครั้งที่ 1(26-29 ต.ค.53).pdf ดาวน์โหลด
4. กำหนดการประชุมครั้งที่ 2(16-19 พ.ย.53).pdf ดาวน์โหลด
5. ใบสมัครหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด

อบต.ควนรู ประชุมพัฒนาโครงสร้างศูนย์และร่างแผนปฏิบัติการ

- 2010-09-28 16:51:19
1. powerpoint พัฒนาการงานคุ้มครองผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู.ppt ดาวน์โหลด

สสจ.ระนองจัดเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

- 2010-07-21 21:00:42
1. power point บรรยายและขยายความคิดงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระนอง.ppt ดาวน์โหลด

งานวิจัย เรื่อง การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา

- 2010-07-14 10:10:28
1. งานวิจัย เรื่อง การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลด
2. การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบล.ptt ดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

- 2010-07-08 00:30:36
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ม.ทักษิณ.pdf ดาวน์โหลด

หารือเข้ม...เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยุติเก็บ 107 บาทผิดชำระหนี้ค่าไฟ

- 2010-05-27 13:50:25
1. เรียกร้องยุติเก็บ 107 บาท ผิดนัดชำระค่าไฟฟ้า.pdf ดาวน์โหลด
2. หนังสือหารือประเด็น เรียกเก็บ 107 บาท ผิดนัดชำระค่าไฟ คณะกรรมการสิทธิฯวุฒิ ดาวน์โหลด

ประชุมพิจารณาประเด็น คบ.ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะจ.สงขลา

- 2010-05-15 14:08:38
1. mindmap ประเด็นคบ.ที่ต้องการขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะ ดาวน์โหลด

สคบ.สงขลาและเครือข่ายเตรียมจัดงานวัน คบ.ปี 53

- 2010-04-19 10:56:07
1. แผนผังการจัดสถานที่วันคุ้มครองผู้บริโภคจ.สงขลาปี 53 ดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การจัดแข่งขันเมนูยำรักษ์โลก.pdf ดาวน์โหลด
3. กำหนดการวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ปี 2553.pdf ดาวน์โหลด
4. แผนผังการจัดริ้วขบวนการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค จ.สงขลา ปี 53 ดาวน์โหลด

ปฏิวัติระบบคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น

- 2010-03-29 10:28:46
1. แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน.ppt ดาวน์โหลด
2. กำหนดการทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน ดาวน์โหลด
3. การคุ้มครองผู้บริโภคในอบต.ท่าข้าม.ppt ดาวน์โหลด
4. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคในอบต.ปากพูน.pdf ดาวน์โหลด

จัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ฯ

- 2010-03-29 09:44:02
1. กำหนดการประชุมพัฒนากลไกและแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคจ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด
2. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2.ppt ดาวน์โหลด
3. แบบบันทึกรายละเอียดเครือข่ายผู้บริโภคจ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด
4. แบบบันทึกแผนที่คุ้มครองผู้บริโภคจ.สุราษฎร์ธานี.pdf ดาวน์โหลด

พัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์

- 2010-02-17 12:46:21
1. การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค กรณี ผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์.ppt ดาวน์โหลด
2. การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค กรณี ผู้เสียหายทางการแพทย์.pdf ดาวน์โหลด
3. mimdmap ระดมความคิดเห็นการพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด

ทำประกันชีวิตต้องการยกเลิกทำงัยดี

- 2010-02-09 15:58:08
1. แนวทางการทำประกันชีวิต ประกันภัย.pdf ดาวน์โหลด

อสม.หาดใหญ่คึกคักเร่งพัฒนาศักยภาพ

- 2010-01-16 23:00:23
1. mindmap ข้อเสนอแนะการทำงานต่อไปด้าน คบ. ดาวน์โหลด
2. mindmap ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานด้าน คบ.pdf. ดาวน์โหลด
3. powerpoint.บทบาท อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด

ระดมความคิดร่างหลักสูตรห้องเรียน คบ.

- 2010-01-12 20:00:18
1. powerpoint ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
2. ตัวอย่างร่างหลักสูตรวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
3. mind map การระดมความคิดเห็นเรื่องหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
4. powerpoint ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.ppt ดาวน์โหลด
5. ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
6. ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
7. รายวิชาที่ 1 แนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
8. รายวิชาที่ 2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
9. รายวิชาที่ 3 การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
10. รายวิชาที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพจากผลิตภัณฑ์และนโยบาย.pdf ดาวน์โหลด
11. รายวิชาที่ 5 การสร้างเครือข่าย มาตรการทางสังคมด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
12. รายวิชาที่ 6 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
13. แบบให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
14. ประมวลข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อหลักสูตร.pdf ดาวน์โหลด
15. mindmap การปรับแก้หลักสูตรห้องเรียนครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด

สจรส.มอ.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนคบ.ปี2

- 2010-01-05 15:44:03
1. สรุปผลงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย คบ.ปีที่ 1.pdf ดาวน์โหลด
2. powerpointโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย คบ.ภาคใต้ ปี 2.pdf ดาวน์โหลด

สคบ.สงขลาประชุมทำความเข้าใจท้องถิ่นด้านถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค

- 2009-09-18 18:08:58
1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
2. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านคุัมครองผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา.pdf ดาวน์โหลด
4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาด้านสุขภาพ.pdf ดาวน์โหลด
5. แนวทางปฏิบัติในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด
6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551.pdf ดาวน์โหลด
7. บทบัญญัติที่ควรคำนึงเพื่อประกอบการฟ้องและดำเนินคดีผู้บริโภค.pdf ดาวน์โหลด

เทศบาลตำบลปริกพัฒนาแกนนำตาสับปะรด งาน คบ.

- 2009-08-21 14:20:06
1. องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการคุ้มครองผู้บริโภค.ppt ดาวน์โหลด

เวทีสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

- 2008-12-17 22:02:27
1. mindmap.เวทีสัมนาสื่อมวลชนภาคใต้ 17-12-51 ดาวน์โหลด
2. หนังสือประสานงานและกำหนดการสัมมนา ดาวน์โหลด

รายงาน :: เวทีเสวนา "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค"

- 2008-12-07 08:27:33
1. บันทึกความร่วมมือการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ดาวน์โหลด

แผนที่องค์กรผู้บริโภคภาคใต้

- 2008-11-29 19:31:42
1. แผนที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานีและสตูล ดาวน์โหลด
2. แผนที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ปี 2551 ดาวน์โหลด

เวที “สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ”คนควนรู รู้ทันเขาจริงหรือ?

- 2008-09-15 20:36:52
1. mindmap สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ ดาวน์โหลด

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา( The Consumer Protection Center of Songkhla:CPCS)

- 2008-01-29 23:32:16
1. เอกสารแนะนำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2553-2554 ดาวน์โหลด