research

11 items(1/2) 2 Next » Last »|
ตำรับเครื่องแกงภาคใต้
โดย wanna on October,14 2015 10.31

https://drive.google.com/file/d/0B3E8c6pCFpdaZ0Exb3FvY3VnMlk/view

รายงานผลการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา
โดย wanna on April,10 2015 09.48
รายงานการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถา (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย twoseadj on July,01 2011 19.56
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(The Model of Independent Organization for Consumer Protection in Local Government)ผู้วิจัยหลัก : สมชาย ละอองพันธุ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย เรื่อง การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบล กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
โดย twoseadj on July,14 2010 10.10
การวิจัย เรื่อง การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลกรณีศึกษา :จังหวัดสงขลาผู้วิจัยหลัก : ปาริชาติ สุขสุวรรณ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์(สจรส.มอ.) ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็น (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย:การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองสตูลในการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดย twoseadj on June,14 2010 14.49
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมของเทศบาลเมืองสตูลในการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรณีศึกษา :เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูลผู้วิจัยหลัก : จุฑามณี อสัมภินวัฒน์อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบั (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช
โดย twoseadj on June,11 2010 23.55
การวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน นครศรีธรรมราชผู้วิจัยหลัก : วิธิมาร์ เม่งช่วยผู้ร่วมวิจัย :พงค์เทพ สุธีรวุฒิโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ความเห็นและข (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย: ตลาดอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ตามทัศนะของผู้บริโภค
โดย twoseadj on June,19 2009 09.26
งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาเกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรมยาแผนโบราณตามทัศนะของผู้บริโภค โดยมุ่งศึกษาผู้บริโภคยาแผนโบราณที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลัก 2 ประการ คือ พฤติกรรม และทัศนคติต่อส่วนผสมทางการตลาดยาแผนโบราณ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลผลการวิจัย พบว่าผู้บริโภคเคยใช้ยา (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย :ความปลอดภัยของยาแผนโบราณที่จำหน่ายในร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย twoseadj on April,04 2009 10.26
ความปลอดภัยของยาแผนโบราณที่จำหน่ายในร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้วิจัย :วัชรีย์ ธนมิตรามณี พงษ์ธร ทองบุญ ปัตย์ ธาราไพศาล และมูฮัมมัดสุเปียน ปะดอเล็งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาปริมาณเชื้อรา โลหะหนัก 3 ชนิด คือสารหนู ตะกั่วและแคดเมียม การแตกกระจ (อ่านเพิ่มเติม...)
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหารและยา
โดย Little Bear on November,25 2008 14.14

การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา

กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา

ผู้วิจัยหลัก : จุฑา สังขชาติ

ผู้ร่วมวิจัย : เปรมรัตน์ อุไรรัตน์ , สายใจ ปริยวาที , สมชาย ละอองพันธุ์

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้วิจัย มิใช่ความเห็นของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารและยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและ ปัจจัย บทบาทหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา โดยใช้การศึกษา 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา จำนวน 360 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสาร และการจัดเสวนากลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่านเพิ่มเติม...)

งานวิจัย :: กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค
โดย Little Bear on November,25 2008 12.13

รายงานการวิจัยเรื่อง "กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค"

เสนอ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย : ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย จำนวน 34 องค์กร และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 องค์กร พบว่า (อ่านเพิ่มเติม...)

11 items(1/2) 2 Next » Last »|