faq

มาทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
โดย twoseadj on October,02 2008 19.38

ศาลผู้บริโภคหรือศาลแผนกคดีผู้บริโภค เป็นระบบวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งของศาลยุติธรรมรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา

ประชาชนในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้าอันตรายต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อแผนกคดีผู้บริโภคที่มีประจำอยู่ในศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลแพ่งทุกแห่ง โดยระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจะเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้บริโภค เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น (อ่านเพิ่มเติม...)

รายชื่อเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี
โดย Little Bear on September,19 2008 21.57
รายชื่อเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน/สถานที่ติดต่อโทรศัพท์โทรสารe-mail
จังหวัดสงขลา
1ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิสวรส.ภาคใต้ มอ.081-5411917
2นายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิชเทศบาลนครหาดใหญ่081-9594686
3นายสมชาย ละอองพันธุ์โรงพยาบาลระโนด086-6940954
4นางสาวนันทกานต์ คติการเทศบาลนครหาดใหญ่089-7320222
5นางเมธาพร จิรวิทยกุลเทศบาลนครหาดใหญ่081-9599289
6นายวันชัย เทพมณีชัยเทศบาลนครหาดใหญ่080-7152915
7นางสาวเยาวลักษณ์ แก้ศรีสุขสวรส.ภาคใต้ มอ.086-9551217
8อ.ชโลม เกตุจินดากลุ่มผู้บริโภคเข้มแข็ง084-6692380
9นางสาวจุฑา สังขชาติโครงการบริโภคเพื่อชีวิต089-7342298
10นางสาวกัลยาทัศน์ ติ้งหวังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล089-6587344
11นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์โครงการบริโภคสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี086-6830464
12คุณราตรี ดับโศกสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา089-9796032
13คุณบัญชร วิเชียรศรีสถานีวิทยุ มอ.เอฟเอ็ม 88.0 MHz081-5991769
14คุณอาคม ค้าไกรธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้074-367650
15คุณรัชนีกูล ชนะวรรณโณกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์บ้านพรุ087-9693865
16นายบรรจง ฉายบุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา089-6544555
18นางทิพย์รัตน์ ธรรมเสน่ห์เครือข่าย อย.น้อยแหลมทอง ระโนด086-2990018084-4075679
19นายฉัตรชัย อุสาหะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา074-312016074-316478
20นายพรพิชัย ไชยมาตรอัยการจังหวัดสงขลา081-7484773
21นางสมจิตร ฟุ้งทศธรรมกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ไทรงาม081-5406477
22นางสาวศุลีพร แก้วสองเมืองสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา074-334495
23นายจักตรุ ปุนทะมะระประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา081-7340264
24นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
25นางสาวศิริลักษณ์ วิศวรุ่งโรจน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
26นายภานุ รักษ์เผ่ากลุ่มเกษตรวิถีธรรมวิถีไทย089-4624912
27นายภาคภูมิ โภชนุกูลเทศบาลตำบลปริก084-7480099
จังหวัดสตูล
1นางสุขมาลย์ พัฒนศิริสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล074-723566089-8768187
2นายประสิทธิ์ แบ้สกุลรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสตูล074-711012074-712914
3นางโสภิดา ตั้งวรางกูรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สตูล081-0962809074-723566
4นางสาวเจบุหลัน หมุดลิยาสำนักงานจังหวัดสตูล สคบ.074-711055
5นางวรรณา แก้บุตรสนง.ขนส่งจังหวัดสตูล074-711170
6พ.ต.ท.อัครพล แหล่งทองคำสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล074-721531
7นายยอดชาย เกตุสุวรรณ์หอการค้าจังหวัดสตูล081-8973189
8นายฉลาด แก้วขาวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล089-4716077
9นายเชาวยุทธ ทุ่งปรือองค์การบริหารจังหวัดสตูล081-8980034
10นายไพศาล หลีเส็นเครือข่ายพลังผู้บริโภค จ.สตูล081-5436992
11นายวิชา นาคบรรพตสถานีวิทยุ อสมท.สตูล FM 93.25 MHz084-6336692
12นายสมพล ศรีโชคสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
13นางสาวจุฑามณี อสัมภินวัฒน์โรงพยาบาลควนโดน074-795006
14นายโกศล แสงอาภาสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล074-711117
15นางศศินันท์ สุวรรณรัตน์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล081-5990415
16นายธเนศ จันทสโรสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล089-8768353
17นางสาวจรรยา ชำนาญสำนักงานพานิชย์จังหวัดสตูล074-711126
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1นายมนตรี ลิมปะรางกูลกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี081-8944096
2นายอุเทน ตันตรีบูรณ์สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี089-2034085077-272926
3นายกมล มีชัยพัฒนกิจชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.สุราษฎร์ธานี081-8923324
4นายสุรเชษฐ เรืองศรีอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี089-6556749
5นายบำรุง ดวงดีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี081-8928270
6นางพะเยาว์ ปิยมโนธรสำนักงานพานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี077-272503
7นางอังคนา ศรีนามวงศ์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี081-8944096077-283703
8นายเริงชัย วีระพงศ์อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี077-272236
9ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรปรียา บิสลามสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี077-273300
10นางสาวศิริวรรณ ชูนวลศรีสื่อมวลชน F.M.94.75 MHz สุราษฎร์ธานี081-6078757
จังหวัดพัทลุง
1นายวัลลบ ภูมิกิจผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทลุง081-6550813
2คุณวรัญญาหน่วยปราบปรามการเงินนอกระบบ089-1371239
อื่น ๆ
1นายสำเริง สุดสวาทผู้ร้องเรียน กรณี กดเงินจากตู้ ATM ได้ไม่ครบ081-7387264087-4787153
2นายกัมพล ปานกำเหนิดผู้ร้องเรียน กรณี บัตรเครดิตซิตี้แบงค์081-5400802

(อ่านเพิ่มเติม...)

เล่นแชร์อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย?
โดย twoseadj on September,19 2008 19.09
หากจะพูดถึงการเล่นแชร์แล้ว คงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นที่นิยมเล่นกันในกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกันและรู้จักกันเป็นอย่างดี อาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งไปใช้จ่ายหรือใช้ในการลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงินการเล (อ่านเพิ่มเติม...)
โปรดฟังอีกครั้ง...ระวังอาหารอันตราย
โดย twoseadj on September,18 2008 20.51
เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็พูดถึงเรื่องกินอย่างไรไม่ให้อ้วน สัดส่วนเนื้อสัตว์ แป้ง วิตามินจากผักผลไม้ต้องเป็นเท่าไร แต่น้อยนักที่จะพูดถึงความปลอดภัยของอาหารที่ผ่านลำคอไปสู่กระเพาะและลำไส้ก่อนดูดซึมเข้าไปขับเคลื่อนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย โดยอาจจะคิดถึงแค่ความอร่อยที่ติดปลายลิ้นชั่วครู่ชั่วยาม โดยลืมตระ (อ่านเพิ่มเติม...)
ตะกั่วในปูเค็มนำเข้าจากพม่า
โดย twoseadj on September,11 2008 18.35
ปูเค็มหรือปูดอง เป็นอาหารดองเค็มประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภค เนื่องจากนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายประเภท ที่สำคัญคือเป็นส่วนประกอบในการปรุงส้มตำ ปูเค็มที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศพม่า โดยมีช่องทางการนำเข้าทางจังหวัดระนอง ปูเค็มจะถูกบรรจุในปี๊บโลหะดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะต (อ่านเพิ่มเติม...)
ผงชูรสทำให้อ้วน ...จริงหรือ?
โดย twoseadj on September,10 2008 20.19
หมอจีนชี้ผงชูรสทำอ้วน คนกินอวบกว่าทั้งที่ใช้พลังงานเท่ากันผู้ที่รับประทานผงชูรส หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG) มีแนวโน้มที่จะอ้วนกว่าผู้ที่ไม่รับประทาน แพทย์สหรัฐและแพทย์จีนเขาบอกมาผศ.น.พ.ข่าเหอ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาแชพเพลฮิลล์ รวมทั้งแพทย์จากโรงพยาบาลฟูไว่และสถาบันโรคหัวใจ กรุงปักกิ่ง ประเท (อ่านเพิ่มเติม...)
ภาพรวมโครงการพัฒนาระบเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้
โดย twoseadj on August,03 2008 12.25
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.มอ. ภาคใต้) ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมหรือกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีระยะเวลาดเนินการ 2 ปี มีภ (อ่านเพิ่มเติม...)
รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
โดย Momo on June,30 2008 13.13
HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้)แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (อ่านเพิ่มเติม...)