เอกสารประกอบกิจกรรม

ปฏิวัติระบบคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น

by twoseadj @March,29 2010 10.28 ( IP : 202...252 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
 • photo , 500x375 pixel , 45,554 bytes.
 • photo , 400x533 pixel , 93,269 bytes.
 • photo , 400x533 pixel , 76,489 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 65,621 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 55,291 bytes.
 • photo , 500x375 pixel , 87,308 bytes.
 • photo , 500x375 pixel , 77,082 bytes.
 • photo , 250x188 pixel , 30,184 bytes.

หลังจากไปจีบกันตั้งนาน สุดท้ายก็ได้เลิกอันสำคัญ เมื่อ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)จับมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของอบต.ปากพูน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุม อบต.ปากพูน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ร่วมกับ อบต.ปากพูน ร่วมกัน จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ของงอค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน

ในขณะนี้ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหมด 3 ภารกิจหลัก คือ

1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อนุ สคบ.อปท.) ซึ่งมีนายกองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน กำนัน ตัวแทนผู้บริโภคในชุมชนในพื้นที่เป็นกรรมการ  และมีปลัด อปท.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

2.ให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในพื้นที่ ไกล่เกลี่ย และประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสูงต่อไป

สำหรับการพัฒนากลไกระบบคุ้มครองผู้บริโภคนั้น อบต.ปากพูนจะมีตั้งคณะอนุกรรมการ สคบ.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว พร้อมกันนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้นำเรื่องเล่าของผู้บริโภคที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ฯ อันประกอบด้วย การร้องเรียนด้วยตนเอง การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.consumersouth.org อันเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภค

นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบด้วย เทศบาลตำบลปริก อบต.ท่าข้าม และ อบต.ควนรู มาเล่าถึงพัฒนาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการในพื้นที่ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะทำงานของ อบต.ปากพูน

ช่วงบ่าย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ของ อบต.ปากพูน โดยมี คุณวิวิธิมาร์ เม่งช่วย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอภาพรวมสถานการณ์และผลลัพธ์ที่สำคัญจากการทำ future search conferrence (f.s.c.) ของพื้นที่ปากพูน หลังจากนั้นก็ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็นภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1. การพัฒนากลไกระบบรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และส่งต่อ จะมีการพัฒนาช่องทางร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคให้หลากหลาย เช่น ทางจดหมาย เว็บไซต์ เป็นต้น

 2. การพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภค จะผ่านการอบรมแกนนำที่ทำงานในศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ส่วนกลุ่มผู้บริโภคนั้นจะมีการรณรงค์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เวทีสมัชชาผู้บริโภค เป็นต้น

 3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์ในชุมชน การตรวจร้านชำ เวทีสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังประจำปี

 4. การพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ จะมีการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคผ่านรายการของวิทยุชุมชน อบต.ปากพูน

 5. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค สจรส.มอ.จะร่วมกับ อบต.ปากพูนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของอบต.ให้มีข้อมููลด้านคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดังกล่าว ทางคณะทำงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อบต.ปากพูน จะพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง