ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำชี้แจง

ท่านผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบและต้องการพิทักษ์สิทธิตนเอง สามารถดาวน์โหลดน์แบบฟอร์มร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคจากเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการดำเนิน ติดต่อประสานงาน แนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ แก่ท่านต่อไป

ส่วนกรณีที่ท่านไม่ในฐานะผู้เสียหายสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดน์ แบบฟอร์มการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับ การเอาเปรียบผู้บริโภคด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่พบว่า จำนวนมากขึ้น ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ปัญหาจึงได้นำสัญญามาตรฐาน มาเผยแพร่แก่ผู้บริโภคในการนำสัญญาดังกล่าวมาไปใช้ในการก่อนิติกรรมสัญญาระหว่างกัน

การใช้กระบวนการยุติธรรม ด้วยการฟ้องร้องเป็นคดีผู้บริโภคตาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีทนาย หรือต้องรู้บทบัญญัติกฎหมาย  ท่านสามารถดาวน์โหลดน์แบบบันทึกคำฟ้องร้องคดีผู้บริโภค โดยเล่าสถานการณ์ ลำดับเหตุการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น คำบังคับที่ต้องการให้ศาลออกคำสั่ง ไม่ต้องมีทนายความ เสียค่าใช้จ่ายและขั้นตอนรวดเร็วไม่ยุ่งยาก