ยุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

photo , 1280x800 pixel , 223,217 bytes.

วิสัยทัศน์

ผู้บริโภคมีสุขภาวะทางปัญญา  สามารถพิทักษ์สิทธิ ภายใต้ระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง

ภารกิจ

 1. การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 2. การสร้างหน่วยจัดการความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 3. การสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคในการแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของภาคใต้

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างศักยภาพของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการจัดการความรู้
 2. พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอันจะทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับสภาพปัญหาผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคใต้
 3. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง เกี่ยวกับการบริโภค สถานการณ์ผู้บริโภคของภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือประกอบการของผู้บริโภค
 4. พัฒนาเชิงสถาบันที่มีอำนาจตามกฎหมายและมีความอิสระเป็นกลาง เพื่อดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการสังเคราะห์กลไกพิทักษ์สิทธิ กลไกการไกล่เกลี่ย กลไกชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
 5. พัฒนาระบบการร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บริโภค โดยพัฒนาระบบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  ทั้งในแง่กฎหมายตลอดจนคอยติดตามผล อันจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล  โดยการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิทั้งในส่วนกลางและปฏิบัติการในชุมชน
 6. สร้างศักยภาพผู้บริโภค  กลุ่ม  องค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค ในพื้นที่ภาคใต้  โดยการจัดให้มีระบบสนับสนุนด้านต่างๆอันเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค  โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. สร้างปฏิบัติการชุมชนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเสริมศักยภาพของ  กลุ่ม  องค์กรผู้บริโภคที่จะก่อให้เกิดพลังของผู้บริโภค ในการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค