สายด่วนผู้บริโภค

by Little Bear @March,31 2010 17.08 ( IP : 61...222 )
จังหวัดสงขลา
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สงขลา 074282902
สคบ.สงขลา 074316478
เทศบาลนครหาดใหญ่ 074230371
สายด่วน1559
สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา 074323292
สำนักงานขนส่ง จ.สงขลา 074334495
สายด่วน 1584
การค้าภายในจังหวัดสงขลา 074443724
สำนักงานพานิชย์จังหวัดสงขลา 074311422
วิทยุ มอ. เอฟเอ็ม 88 MHz. 074558888
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา 074311057
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา 074254542
คปภ.จังหวัดสงขลา 074-252105ต่อ206
สายด่วน 1186
แผนกคดีผู้บริโภค ศาลแขวง จ.สงขลา 074312980
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 074282502
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 12 074244162
จังหวัดสตูล
เครือข่ายพลังผู้บริโภคจังหวัดสตูล 0815436992
สคบ.จังหวัดสตูล 074711055
เทศบาลเมืองสตูล 074711193
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 074723566
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล 074722344
สายด่วน 1584
สำนักงานพานิชย์จังหวัดสตูล 074711126
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 074722171
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล 074711062
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สตูล 074711117
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สตูล 074723113
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สคบ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077272926
สำนักงานสาธารณสุขจ.สุราษฎร์ธานี 077273998
การค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077273842
สำนักงานพานิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี 077272503
สำนักงานอุตสาหกรรม จ.สุราษฎร์ธานี 077272590
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 077218802
เอฟเอ็ม 94.75 MHz. 077286033