เอกสารประกอบกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

by twoseadj @July,08 2010 00.30 ( IP : 202...248 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
photo  , 600x450 pixel , 42,190 bytes.

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการ อาทิ เช่น นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย การติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ บริการที่ไม่ปลอดภัยและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภค การสื่อสารสาธารณะ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคและเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยไม่แยกขาดจากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและต่อสังคมโดยรวม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ  เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา หนึ่งในหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.) และ อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ภายหลังจากการร่วมพุดคุยในหลักการของทั้งสองฝ่าย รายละเอียดของ MOU ประกอบด้วย

1.การพัฒนาให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
2.การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น บทความทางวิชาการ ข่าวสารความรู้ทางกฎหมายผ่านการสื่อสารสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กรและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
3.การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการอบรม เวทีสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น

4.การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อการช่วยเหลือและเยียวแก่ผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในระดับพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง