โครงการในจังหวัดสงขลา

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
1 ไม่ระบุชื่อแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
2 ไม่ระบุชื่อ - - - - - ยุติโครงการ
3 การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย - - - - - ยุติโครงการ
4 ุ60-ข-059 การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย 8 8 - - ง๑ 25 มิ.ย. 61 13:46 กำลังดำเนินโครงการ
5 การติดตามประเมินผลและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
6 การบริหารจัดการแผนงานบริหารจัดการ 42 40 - - - 25 ก.ค. 61 11:43 กำลังดำเนินโครงการ
7 การบูรณาการระบบอาหารใน อปท.แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
8 การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 9 9 - - - 8 มี.ค. 61 19:11 กำลังดำเนินโครงการ
9 การผลักดันตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และร้านยาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
10 การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
11 60-ข-061 การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 10 10 - - - 6 ก.ค. 61 15:14 กำลังดำเนินโครงการ
12 ุ60-ข-060 การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานโรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหารแผนงานอาหารปลอดภัย 30 30 - - ง๑ 26 มิ.ย. 61 11:14 กำลังดำเนินโครงการ
13 60-ข-062 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย 6 6 - ส๑
ส๒
ง๑ 24 มิ.ย. 61 14:09 กำลังดำเนินโครงการ
14 60-ข-058 การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 6 6 - - - 21 มิ.ย. 61 20:10 กำลังดำเนินโครงการ
15 ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย 9 9 - - ง๑ 18 เม.ย. 61 14:40 กำลังดำเนินโครงการ
16 61-ข-011 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 17 17 - - ง๑ 24 มิ.ย. 61 14:47 กำลังดำเนินโครงการ
17 61-ข-006 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 18 18 - ส๑ ง๑ 23 มิ.ย. 61 16:05 กำลังดำเนินโครงการ
18 ุ61-ข-002 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 11 11 - - ง๑ 23 มิ.ย. 61 16:24 กำลังดำเนินโครงการ
19 61-ข-004 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 20 20 - ส๑ - 4 มิ.ย. 61 11:19 กำลังดำเนินโครงการ
20 61-ข-007 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 21 21 - - ง๑ 24 มิ.ย. 61 16:31 กำลังดำเนินโครงการ
21 61-ข-005 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพาชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสุขภาพตำบลวังใหญ่, หมู่ที่1-8 ในตำบลวังใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - ส๑ ง๑ 30 พ.ค. 61 00:18 กำลังดำเนินโครงการ
22 61-ข-003 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 21 21 - ส๑ ง๑ 23 มิ.ย. 61 13:51 กำลังดำเนินโครงการ
23 ุ61-ข-001 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 12 12 - ส๑ ง๑ 18 เม.ย. 61 16:57 กำลังดำเนินโครงการ
24 ุ60-ข-097 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนดอำเภอระโนด จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 35 34 - ส๑ ง๑ 10 เม.ย. 61 15:59 กำลังดำเนินโครงการ
25 60-ข-063 โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย 19 19 - - ง๑ 24 มิ.ย. 61 15:10 กำลังดำเนินโครงการ
26 59-ข-018 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - - ง๑ 23 ก.พ. 60 13:59 กำลังดำเนินโครงการ
27 59-ข-019 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 16:32 กำลังดำเนินโครงการ
28 การขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้เกิดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
29 การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 20 20 - - - 3 พ.ย. 59 12:56 กำลังดำเนินโครงการ
30 59-ข-022 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 13 12 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
31 59-ข-021 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแสแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 17 - ส๑
ส๒
ง๑ 27 ก.พ. 60 14:00 กำลังดำเนินโครงการ
32 59-ข-023 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 27 28 - ส๑ ง๑ 3 มิ.ย. 60 14:57 กำลังดำเนินโครงการ
33 59-ข-031 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 3 3 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 เม.ย. 60 12:36 กำลังดำเนินโครงการ
34 59-ข-013 การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 49 48 - - ง๑ 14 ก.ค. 60 10:00 กำลังดำเนินโครงการ
35 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนเพื่อให้เกิดแผนบูรณาการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
36 59-ข-038 การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 5 4 - ส๒ ง๑ 12 ต.ค. 59 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
37 59-ข-012 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชนแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 25 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 60 15:21 กำลังดำเนินโครงการ
38 59-ข-011 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 28 28 - ส๒ ง๑ 13 มี.ค. 60 15:48 กำลังดำเนินโครงการ
39 59-00-0161 59-00188 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ 46 39 - ส๑ ง๑ 7 มี.ค. 60 09:02 กำลังดำเนินโครงการ
40 57-ข-003 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 19 พ.ย. 58 17:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 57-ข-004 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 30 29 - ส๑ ง๑ 10 พ.ย. 58 11:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 57-ข-005 การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย 105 97 - - ง๑ 11 พ.ย. 58 09:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 57-ข-019 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 31 31 - ส๑ ง๑ 14 ต.ค. 58 19:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 57-ข-012 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 41 41 - ส๑ ง๑ 27 พ.ย. 58 09:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 57-ข-009 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย 30 25 - - ง๑ 5 ต.ค. 58 15:47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 57-ข-008 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 20 18 - ส๑ ง๑ 3 พ.ย. 58 15:15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 57-ข-007 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 1 ธ.ค. 58 14:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 57-ข-011 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 28 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 ก.ย. 58 02:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 57-ข-006 ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 17 16 - - ง๑ 12 พ.ย. 58 14:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 57-ข-002 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 44 41 - ส๑ ง๑ 11 ก.ย. 58 15:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2558 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 1 1 - - - 27 พ.ย. 58 11:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 1 1 - - - 27 พ.ย. 58 15:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 57-ข-010 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 81 81 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 ต.ค. 58 12:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 57-ข-020 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลระโนด และชาวอำเภอระโนดแผนงานอาหารปลอดภัย 20 19 - ส๑
ส๒
ง๑ 4 พ.ย. 58 14:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร - - - - ง๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 58-ข-027 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 2 2 - - ง๑ 20 พ.ย. 58 14:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 57-ข-003 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 31 34 - ส๑
ส๒
ง๑ 10 พ.ย. 58 18:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 57-00-1766 57-02656 โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ 69 53 - ส๑ - 25 ก.ย. 58 10:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 56-ข-007 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 43 42 - ส๑ ง๑ 28 พ.ค. 57 19:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 56-0-008 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 11 มิ.ย. 57 11:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 56-ข-009 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศานติธรรม (พื้นที่ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา)ตำบลควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 7 - - - - ยุติโครงการ
62 56-ข-009 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 27 26 - ส๑ ง๑ 25 มิ.ย. 57 15:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 56-ข-022 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไทแผนงานอาหารปลอดภัย 9 9 - - ง๑ 25 ก.พ. 57 07:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย 37 38 - ส๑ ง๑ 10 มิ.ย. 57 15:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 56-ข-011 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 23 25 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 16:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 56-ข-019 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่ต.ชะแล้ ต.ควนรู ต.ท่าหิน และต.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 40 40 - ส๑ ง๑ 13 มิ.ย. 57 18:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 56-ข-013 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)พื้นที่ทดลอง คือ เทศบาลตำบลชะแล้ และอบต. ควนรูแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - ส๑
ส๒
ง๑ 27 พ.ค. 57 13:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 56-000488 56-00721 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก)จังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ 53 46 - ส๑ ง๑ 30 ก.ค. 57 11:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 56-ข-010 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 22 17 - ส๑ ง๑ 13 มิ.ย. 57 11:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 56-ข-016 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 2 - - - - ยุติโครงการ
71 56-ข-014 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 39 37 - ส๑ ง๑ 10 มิ.ย. 57 12:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 56-ข-017 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 19 20 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 56-ข-015 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 41 31 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 56-ข-018 แผนงานการสื่อสารสาธารณะพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 44 44 - ส๑
ส๒
ง๑ 20 เม.ย. 57 19:53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 56-ข-012 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย 39 39 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 18:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ