การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.47 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ60-ข-059
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ การันสันติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • klonghae61klonghae61(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดน้ำคลองแหมีความรู้ความเข้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและเพื่อปรับปรุงร้านอาหารให้ถูกหลักโภชนาการรวมทั้งพัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำต้นแบบตลาดเกษตรมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพในการพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห

พื้นที่ดำเนินการ ตลาดน้ำคลองแห
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:46:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:55:49 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

สรุปข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด ตามโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 11:25:22
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:45:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห

 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงทางด้านกายภาพอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 2.เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร 3.เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง เช่น ป้ายห้องน้ำ ที่จอดรถ ห้องละหมาด ป้ายตลาดน้ำปลอดโฟม และป้ายอาหารสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายประเภทต่าง เช่น ป้ายที่จอดรถ ป้ายห้องน้ำ ป้ายห้องละหมาด ป้ายอาหารปลอดภัย

ผลตามแผน

ดำเนินการได้ตามแผน 100 %

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ติดตั้งป้ายประเภทต่าง เช่น ป้ายที่จอดรถ ป้ายห้องน้ำ ป้ายห้องละหมาด ป้ายอาหารปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 41,999.64 0.00 0.00 41,999.64
9 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 9 เมษายน 2561 14:40:51
Project owner
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 9 เมษายน 2561 14:54:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

 • photo ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะกรรมการชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 

กิจกรรมตามแผน

1.ชี้แจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561 2.เพื่อปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์โดยใช้ว้สดุที่ทำจากธรรมชาติ 3.วางแผนปรับปรุงอาคารให้มั่นคง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอนโยบายแก่สู่ผุ้บริหาร จำนวนคนเข้าประชุม 30 คน

ผลตามแผน

บรรลุตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปฏิบัติได้จริง เกิดการเรียนรู้ในผู้ประกอบการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ควรให้กองที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 9 เมษายน 2561 15:08:17
Project owner
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 9 เมษายน 2561 15:25:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการประเมิน การเข้าร่วมประชุมโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”

 • photo ติดตามการประเมิน การเข้าร่วมประชุมโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”ติดตามการประเมิน การเข้าร่วมประชุมโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”
 • photo ติดตามการประเมิน การเข้าร่วมประชุมโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”ติดตามการประเมิน การเข้าร่วมประชุมโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์กายภาพ จำนวน 12 ข้อ

กิจกรรมตามแผน

ติดตามประเมิน โซนจำหน่ายอาหารทางเรือ และทางบก ประเมินแผงลอยตามมาตรฐานทางกายภาพ 12 ข้อ และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตรวจประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์กายภาพ จำนวน 12 ข้อ จำนวน 130 แผง

ผลตามแผน

ตามเป้าหมายที่ว่างไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แผงทั้งหมดผ่านการประเมินแผงลอยตามมาตรฐานทางกายภาพ 12 ข้อ และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ควรตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์กายภาพ จำนวน 12 ข้อ ปีละ 2ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 15 มีนาคม 2561 15:47:52
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:26:23 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561
 • photo ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย 2561

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่

กิจกรรมตามแผน

1.ให้ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.การเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.ชมการนำเสนอตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่อาหารปลอดภัย และการศึกษาดูงาน

ผลตามแผน

แผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าร่วมประชุม100 เปอร์เซ็นต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้ประกอบการมีความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารเทคนิคการเลือกผักผลไม้สารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากอาหารรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.ผู้ประกอบการรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการเพิ่มมูลค่า พัฒนาเมนูเด่นประจำร้านให้เป็นเมนูสุขภาพ 3.เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ตลาดต้นแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 600.00 33,700.00 17,700.00 0.00 0.00 58,000.00
8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:02:39
Project owner
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:13:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกตรวจตลาดน้ำคลองแห วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน

 • photo โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห ฯออกตรวจตลาดน้ำคลองแห วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนโครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห ฯออกตรวจตลาดน้ำคลองแห วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

กิจกรรมตามแผน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห ได้เข้าตรวจสารปนเปื้อนในตลาดน้ำคลองแห

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน  สุ่มเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 ร้านจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 13 ตัวอย่างผ่าน 13 ตัวอย่าง  ตรวจสารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว

ผลตามแผน

สุ่มเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10 ร้านจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 13 ตัวอย่างผ่าน 13 ตัวอย่าง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาหารส่งตรวจไม่พบสารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ขายในวันที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจ ควรตรวจในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความครอบคลุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:23:34
Project owner
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:30:43 น.

ชื่อกิจกรรม : สุ่มตรวจการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม

 • photo สุ่มตรวจการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมสุ่มตรวจการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตลาดน้ำเป็นตลาดปลอดโฟม 100 % เน้นการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

กิจกรรมตามแผน

ตรวจแผงลอยที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม ในตลาดน้ำคลองแหทุกร้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจทุกแผงลอยจำหน่ายอาหารในตลาดน้ำคลองแห

ผลตามแผน

ทุกแผงลอยจำหน่ายอาหารปลอดโฟม 100 %

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ไม่พบร้านที่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ให้ทุกแผงลอยจำหน่ายอาหารยึดกฏระเบียบ ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร อย่างเคร่งครัด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10:43:12
Project owner
แก้ไขโดย klonghae61 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 11:33:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

 • photo ประชุมชี้แจง โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561ประชุ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัประชุมชี้แจง โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561ประชุ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภั

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ

กิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจง โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดประชุมประชุมชี้แจง โครงการการดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

ผลตามแผน

ผู้ประกอบการเข้าร่วม 100 % จำนวน 130 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ให้มีการจัดประชุมประจำเดือนของผู้ประกอบการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง