การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสน

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by wanna @June,07 2017 10.22 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-058
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสน
ชุดโครงการ แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 พฤษภาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
งบประมาณ 200,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • kobchai_wkobchai_w(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:10:48
Project owner
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:21:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง

 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • นำเนือหาจากการสำรวจไปปรึกษาและอภิปรายร่วมกับผู้นำเกษตรกรในพื้นที่
 • สำรวจแปลงตัวอย่างที่จะนำกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมดูงานมาลงพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

พูดคุยกับผู้นำเกษตรกร ถึงรายละเอียดของหลักสูตรเกษตรผสมผสาน และปรับแก้ตามคำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • พูดคุย อภิปรายและปรับแก้เนื้อหา
 • สำรวจแปลงตัวอย่างเพื่อเตรียมความพร้อม 

ผลตามแผน

 • ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ขึ้น
 • พื้นที่แปลงตัวอย่างมีกิจกรรมทางการเกษตร ที่สามารถเข้าศึกษาดูงานได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • มีการอภิปรายเนื้อหา และปรับแก้เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น
 • พื้นที่แปลงตัวอย่างมีกิจกรรมทางการเกษตร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 3,700.00
9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 00:19:12
Project owner
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:19:09 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร

 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกรเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เก็บข้อมูลทางการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 

กิจกรรมตามแผน

สัมภาษณ์เกษตรกร เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร, แหล่งการเกษตร ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • สัมภาษณ์เกษตรกรและเก็บข้อมูลลักษณะการทำการเกษตร
 • ถ่ายภาพทางอากาศของแปลง

ผลตามแผน

 • ได้ข้อมูลทางการเกษตร ของเกษตรกร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ข้อมูลแปลงการเกษตรแบบผสมผสาน ที่เป็นอาชีพเสริมของข้าราชการ
 • ข้อมูลแปลงการเกษตร ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 10,200.00
4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 00:07:33
Project owner
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:19:21 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • สัมภาษณ์เกษตรกรและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร 

กิจกรรมตามแผน

เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร และสัมภาษณ์เกษตรกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • สัมภาษณ์เกษตรกร
 • เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร/กิจกรรมทางการเกษตร
 • ถ่ายภาพทางอากาศของแปลง

ผลตามแผน

 • ได้ข้อมูลทางการเกษตรของแปลงการเกษตรที่เลือกเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ข้อมูลการเกษตรของเกษตรกรที่เลี้ยงโคและเป็ดไข่
 • ข้อมูลแหล่งเรียนรู้เรื่องดิน จากหมอดินของชุมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 7,700.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 11 มิถุนายน 2561 23:48:34
Project owner
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:19:54 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้

 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
 • photo เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร และ แหล่งการเกษตรที่เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมตามแผน

เก็บข้อมูลแปลงการเกษตร, แหล่งการเกษตร ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • เก็บข้อมูล แปลงการเกษตรของโรงเรียนบ้านคูวา
 • เก็บข้อมูลแปลงการเกษตรของเกษตรกรที่มีวัตถุประสงเพื่อการผลิตจำหน่ายเป็นหลัก
 • ถ่ายภาพทางอากาศของแปลง

ผลตามแผน

ได้ข้อมูลทางการเกษตร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ข้อมูลทางการเกษตร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 7,700.00
24 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 11 มิถุนายน 2561 23:38:04
Project owner
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:20:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร

 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร
 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร
 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร
 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร
 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร
 • photo ปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตรปรึกษาและเก็บข้อมูลแปลงการเกษตร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เลือกแปลงตัวอย่างของเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

ปรึกษาและพูดคุยกับ ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มเกษตรกร ถึงการเลือกแปลงการเกษตรเป็นแปลงตัวอย่าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ปรึกษาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มเกษตรกร
 • สำรวจแปลงการเกษตร แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเบื้องต้น - ถ่ายภาพทางอากาศทั่วไปของพืนที่

ผลตามแผน

ได้รายชื่อแปลงตัวอย่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รายชื่อแปลงตัวอย่าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 7,700.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง