การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.41 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-062
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • areda masiridareda masirid(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:58
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 13:26:51 น.

ชื่อกิจกรรม : การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

2.เพื่อนำเสนอคุณค่าทางโถชนาการแต่ละเมนูให้กับผู้บริโภค

3.เพื่อแนะนำสินค้าเด่นประจำร้าน

กิจกรรมตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ตรวจสอบเมนูเด่นประจำร้าน

2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูด้วยนักโภชนาการ

3.จัดทำสื่อเมนูเด่นหน้าร้าน

4.ติดตั้งเมนูโภชนาการหน้าร้านค้าหลาดสยาม

ผลตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถสื่อเมนูเด่นประจำร้าน

2.ผู้บริโภคให้ความสนใจโภชนาการอาหารประจำร้าน

3.ผู้บริโภคมีอัตราการจับจ่ายมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:54:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:27:33 น.

ชื่อกิจกรรม : การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

2.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของหลาดสยาม ที่เกี่ยวกับตลาดอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

อบรมมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้หลาดสยามเข้าสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.วิทยาการมาให้ความรู้ด้านสุขภิบาลอาหาร

2.ประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารโดยกองสาธารณะสุขเทศบาลนครหาดใหญ่

3.ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ประกอบการร้านในหลาดสยามสะท้อนผลการดำเนินงานการทำร้านขายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคซึ่งมองว่าอาหารในหลาดสยามมีความหลากหลายและมีความโชว์ความเป็นท้องถิ่นชุมชนทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากหลาดสยาม

ผลตามแผน

การถอดบทเรียนและประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องสุขภาบาลอาหาร

2.ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่จำหน่ายในหลาดสยาม

3.ผลจากการประเมิณด้านสุขาภิบาลด้านสุขาภิบาลในหลาดสยาม พบว่า พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีการวางอาหารสูงจากพื้น ..........

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 20,540.00 0.00 0.00 0.00 22,540.00
21 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:41:21
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:39:35 น.

ชื่อกิจกรรม : การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คน

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้รอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ประเภทผักผลไม้แก่เกษตรกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วิทยากร คือ นายสุรศักดิ์ และนายสุวัฒน์ชัย ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คนที่เข้าร่วมการอบรม

ผลตามแผน

อบรมให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้าร่วมอบอรม 30 คนมีความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อผักและผลไม้

2.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติใช้จริง

3.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ภูกสุขลักษณะ เช่น ใบตอง ใบลาน ใบตาลโตนด

4.ทำให้บรรจุภํณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 7,500.00 4,455.00 0.00 0.00 13,955.00
8 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12:15:59
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13:10:26 น.

ชื่อกิจกรรม : การตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

2.เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ที่มีความผลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

กิจกรรมตามแผน

ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิณด้านการเกษตร โดยการรับรองด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัยโดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.สุ่มผักและผลไม้จากร้านค้าในหลาดสยาม 20 ร้าน

2.ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT-test kit ตรวจโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ท่าน

3.วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารและการล้างผักอย่างถูกวิธี

4.ผลจากการสุ่มตรวจร้านค้า 20 ร้าน พอว่า ทั้ง 20 ร้านมีผักและผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกร้าน

ผลตามแผน

ตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตรจำนวน 20 แปลง โดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีความรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี

2.ผักและผลไม้ที่ขายในหลาดสยามมีความปลอดภัย จากการตรวจไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผัก

3.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

4.มีร้านอาหารจำหน่ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:03:24
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำข้าวต้มมัด

กิจกรรมตามแผน

ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 เรื่องข้าวต้มมัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShop ข้าวต้มมัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัด

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของข้าวต้มมัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
6 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:51:49
Project owner
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:39:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำถั่วหรัง

กิจกรรมตามแผน

อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง และสาธิตวิธีการทำถั่วหรัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShopถั่วหรั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของถั่วหรั่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 12,900.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง