การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.37 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ60-ข-060
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • namtarnnamtarn(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อสร้างการเรียนรู้  สร้างรูปแบบการจัดการอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร  และเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาหารแบบบูรณาการ และสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับชุมชน

กิจกรรมสำคัญ
 • การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพของแหล่งจำหน่ายอาหาร
 • วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารสำหรับร้านอาหาร
 • ส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย เมนูลดหวานมันเค็ม
 • การพัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • ยกระดับความรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนวัดบางศาลา
 • เชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร กับเมนูอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • กำหนดเมนูอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยใช้ โปรแกรม thai school lunch
 • พัฒนาศักยภาพแม่ครัว  ครู  ด้านการจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดบางศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ ประชาชนในตำบลทุ่งลาน

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหาร
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:14:33
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:25:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วช่วยกันให้อาหารปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและ คุณครูช่วยกันดูแล ให้อาหาร

ผลตามแผน

ปลาดุกที่เลี้ยง โตตามเกณฑ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และรอดชีวิต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:30:03
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:33:40 น.

ชื่อกิจกรรม : นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นำผักที่ปลูกไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

นักเรียน ช่วยกัน ถอนผักบุ้ง ล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมให้แม่ครัว นำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนภายในโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันถอยผักบุ้ง และล้างทำความสะอาดเพื่อนำไปให้แม่ครัวของโรงเรียน ประกอบเป็นรอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

ผักบุ้งเพียงพอสำหรับนักเรียน ในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และ เป็นผักที่ปลูก เอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:27:01
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:29:54 น.

ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน ช่วยกันดูแล และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วนกันใส่ปุ๋ยและพรวนดินผักบุ้งและกะเพรา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันดูแลแปลงผัก และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลตามแผน

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์ และ ดูและ ผัก ของตัวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักและกะเพราะ  สามารถนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:19:13
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:23:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพริกและมะเขือ

 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักสวนครัว เพื่อให้บริโภคในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนปลูกพริกและมะเขือ ในแปลงโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วยกันปลลุกพริกและมะเขือ เพื่่อใช้ในการบริโภค เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

ผลตามแผน

ปลูกพริกและมะเขือเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปลูกพริกและมะเขือได้ตามกำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:10:27
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:16:36 น.

ชื่อกิจกรรม : พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ดูแลและช่วยให้ผักที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี

กิจกรรมตามแผน

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดปลางแก้ว ช่วนกัน พรวนดิน รดน้ำ ให้กับ ผักบุ้งและกระเพรา เป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กนักเรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดปรงแก้วช่วยกันดูและผักและพืชที่ปลูก

ผลตามแผน

พืชและผักที่ปลูกเจริยเติบโตได้เต็มที่และนำมาทำเป็นอาหารกลางวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถนำผักและพืชที่ปลูก มาบริโภคเป็นอาหารกลาวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:43:37
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:47:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

กิจกรรมตามแผน

ต่อท่อน้ำเพื่อการเพาะปลูก และ ปลูกต้นข่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า

ผลตามแผน

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า เสร็จเป็นที่เรียนร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:35:11
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:39:39 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

 • photo เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เลี้ยงปลาดุกเพื่อ เป็นอาหารกลางวัน และ เพีงพอในการทำอาหารกลางวัน ของนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำบ่อ และ เตรียมสถานที่เลี้ยงปลาดุก

ผลตามแผน

มีปลาดุก ไว้ทำอาหารเที่ยงเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บ่อและสถานที่เสร็จเตรียมเลี้ยงปลาดุก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เสริมสร้างการเรียนรู้ และ การผลิดอาหารในโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:52:23
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:56:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพืชลงแปลง

 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักลงแปลงเพื่อเป้นอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักบุ้งลงแปลงเพื่อเป็นอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนดรงเรียนวัดปรางแก้ว และ คุณครู รวมไปถึง นายแหลม แก้วอาภรณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันปลูกผักลงแปลง

ผลตามแผน

นำเมล็ดผักบุ้งลงแปลงได้เสร็จสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักเจริญเติบโต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:47:07
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:49:20 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

เตรียมท่อและโรงเรือนเพื่อทำการปลูกเห็ดและเตรียมท่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เพิ่มท่อที่มีอยู่ และสร้างโรงเรือนรองรับการเพาะเห็ด

ผลตามแผน

จัดเตรียมโรงเรือนและท่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 09:50:26
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17:02:32 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมดรงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป้นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เพียงพอ

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมอุปกรณ์ทำโรงเห็ด จัดทำโรงเพาะเห็ด และ เตรียมอุปกรณ์ทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำโรงเห็ด และ บ่อปลา โดยการ จ้างประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันทำ ให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

ผลตามแผน

นำเห็ดและปลาดุกมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว อย่างเพียงพอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

โรงเพาะเห็ดและบ่อปลาพร้อมที่จำ นำเห็ดมาเพาะ และนำพันธ์ปลาดุกมาแลี้ยง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • การนำเห็ดมาเพาะ จะ ทำการเพาะ เป็นช่วงเวลา ให้เหมาะกับ ปริมาณการทำอาหารกลางวัน
   
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,200.00 0.00 38,926.25 0.00 0.00 46,126.25
5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 10:19:26
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:48:24 น.

ชื่อกิจกรรม : นำหน้าดิน ใส่ในแปลงที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการเพาะปลูก

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อนำดินลงบลอคที่จัดเตียมไว้ รอการเพาะปลูก 

กิจกรรมตามแผน

ภาคีเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน นำหน้าดิน ที่เตรียมไว้มาใส่ในแปลงผักทุก ๆ แปลง เพื่อรอการเพาะปลูก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย

ผลตามแผน

นำดินลงบลอคแปลงให้เรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย ในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อนำดินลงแปลงเรียบร้อย รอการเพาะปลูก หลังจากนี้ นักเรียนจะนำพืชผักสวนครัวมาลงปลูก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00
18 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 18 เมษายน 2561 10:02:28
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 18 เมษายน 2561 10:07:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต

 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต
 • photo ประสาน รพสตประสาน รพสต

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ร้านอาหาร ในพื้นที่ ได้รับคำแนะนำ ในเรื่องสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 

กิจกรรมตามแผน

ปรึกษา แนวทาง หารือ เกี่ยวกับร้านอาหาร ที่เราจะลงตรวจด้านสุขาภิบาล แนะนำเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูในร้าน และพื้นที่จัดให้คนสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจ ร้านอาหาร ในด้านสุขาภิบาล ฯ 

ผลตามแผน

กำหนดร้านอาหาร ที่จะลงสำรวจ ได้ครบและครอบคลุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับข้อมุล ที่ถูกต้องและ สามารถแนะนำให้ร้านอาหาร ปรับปรุงและแก้ไขได้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 เมษายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 10:09:58
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:45:49 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมดินและแปลงผักเพื่อการเพาะปลูก

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เป็นการเตรียมดิน เพื่อการเพาะปลูก

กิจกรรมตามแผน

ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน ลงพื้นที่ทำงาน เตรียมดินและพื้นที่ในการเตรียมการเพาะปลูก เพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ไถกลบดิน พรวนดิน เตรียมแปลง 

ผลตามแผน

เคลียร์พิ้นที่ในการทำแปลงเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปรับสภาพดิน และพักดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ดินของพื้นที่โรงเรียนปรางแก้ว ต้องได้รับการดูแล และบำรุงก่อนเพาะปลูก เพราะดินเป็นดินเหนียว ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพดิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
30 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:47:11
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:42:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

วางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมตามแผน

การประชุมวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลตามแผน

สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:44:03
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:46:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

กิจกรรมตามแผน

ประสานร้านอาหารและเชิญประชุม เพื่อทำการวางแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลตามแผน

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:42:09
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:43:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เชิญร้านอาหารในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมโครงการ 

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:40:36
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:41:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานร้านอาหารในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เชิญร้านเข้าร่วมโครงการ  ฯ

ผลตามแผน

ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ ฯ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้านที่เชิญเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:38:16
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:39:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสาน รพสต.

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมตามแผน

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดประชุม  เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ผลตามแผน

ร้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีร้านอาหาร ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:31
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:37:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานงาน รพสต.ทุ่งลาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ต้องการทราบข้อมูล ของร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลทุ่งลาน 

กิจกรรมตามแผน

ติดต่อประสาน เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหาร ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหาร เป้าหมาย 

ผลตามแผน

ได้รับข้อมูลร้านในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับ รายชื่อร้านเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ดำเนินการ เชิญร้านในพื้นที่เป้าหมายในการ เข้าร่วมประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 17 เมษายน 2561 15:32:41
Project owner
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 17 เมษายน 2561 15:35:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินการ ในการจัดทำแปลงเกษตร

กิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ สำรวจแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ เพราะเป็นช่วง ของการปิดเทอม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สอบถามปัญหาและอุปสรรค 

ผลตามแผน

การดำเนินการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เพราะเป็นช่วงสอบ ของเด็กนักเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับคำตอบ และ แนวทางในการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ของการจัดทำ แปลงเกษตรเป็นช่วง สอบและกำลังจะปิดเทอม เมื่อเปิดเทอมจะดำเนินการ ตาม แผน อีกครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง