โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,12 2018 11.24 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-007
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. สิริทรัพย์ รุ่งแดง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • ni0936ni0936(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อให้ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก อสม.รพ.สต.ปริก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร ตำรับอาหารเป็นยา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลรอบข้าง คนในตำบลปริกมีสุขภาพที่ดีขึ้น

กิจกรรมสำคัญ
 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว ตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม.รพ.สต.ปริก เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรสำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด
 3. บริการน้ำดื่มสมุนไพรแก่ผู้รับบริการในรพ.สต.ปริก
กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก 2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.กลุ่มผู้สูงอายุ

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดา
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:31:42
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:32:53 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน จำนวน 21กิจกรรม

ผลตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
28 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 07:53:27
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:06:39 น.

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
 • photo สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1.รพ.สต.ต้องมีสวนสมุนไพร 1 แห่ง 2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นแหล่งวัตถุดิบเมื่อต้องใช้สมุนไพรสด

กิจกรรมตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ มีสมุนไพรอย่างน้อย  30 ชนิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร 

ผลตามแผน

เกิดสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ปรับสภาพพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพร และวางเรียงวงบ่อสำหรับปลูกสมุนไพรจำนวน 30 วง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ฝนตก ไม่สามารถทำสวนุนไพรให้เสร็จภายในช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 2,095.00
27 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:09:23
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:13:18 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:32:51
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:10:26 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:19:26
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:33 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตะไคร้"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำตะไคร้" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 10:03:39
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:55:58 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:39:25
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:10:18 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะตูม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งนี้ัได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จึงมีความพร้อมในการให้บริการมากขึ้น และผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกให้ความสนใจมากขึ้นด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 250.00 0.00 5,654.00 0.00 0.00 5,904.00
20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 30 เมษายน 2561 01:49:01
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:12:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก
 • photo ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร รพ.สต.ปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริก ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกัน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แกงเลียง (มันเทศ ตำลึง ถั่วฝักยาว เห็ดนางฟ้า ผักหวานบ้าน หน่อข่าอ่อน ฯลฯ)กับปลาแดดเดียวทอด

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก หันมาใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปริกให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้อย่างดี ช่วยกันทำอาหาร 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 906.00 0.00 0.00 1,406.00
18 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 01:15:03
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 13:53:07 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก
 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก
 • photo บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริกบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำพุทรา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำพุทรา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
17 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 18 เมษายน 2561 11:14:34
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 14:55:17 น.

ชื่อกิจกรรม : อาหารเป็นยากับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมตามแผน

บริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการอาหารเพื่อสุขภาพ (ข้าวคลุกกะปิ ประกอบด้วย ข้าว กะปิ ไข่เจียว มะม่วงเบาซอย กุ้งหวาน หอมแดง ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู  น้ำเก็กฮวย) แก่ผู้รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง พร้อมแจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาและใบความรู้อื่นๆ มีการพูดคุยให้ความรู้ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้เรื่องอาหารเป็นยา สามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความสนใจและได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ เกิดการให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเรื้้อรัง ในเรื่องต่อไปนี้

 1. การออกกำลังกาย โดยได้ใช้แผ่นพับความรู้เป็นสื่อ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน และผู้ป่วยได้กลับไปใช้ที่บ้าน
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และแจกให้ผู้ป่วยนำไปใช้ปรุงอาหารทานที่บ้าน
 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้เรื่องอาหารเป็นยา สามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้
 4. แนะนำผู้ป่วยต่อการทานอาหารที่แสลง และสมุนไพรบางชนิดทีทำให้เกิดอาการแพ้ได้กับผู้ป่วยบางคน เช่น คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและแจกใบความรู้ไม่ทั่วถึง ต้องให้ความรู้เป็นรายบุคคล เพราะไม่สามารถพูดไมโครโฟนได้ เพราะจะทำให้เกิดความะสับสนในการให้บริการ ผู้มารับบริการบางคนไม่รู้ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00
11 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 29 เมษายน 2561 22:54:52
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:40:49 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะขาม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะขาม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม
3.ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
5 เมษายน 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 02:11:47
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:15:44 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา ครั้งที่ 2

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภาอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านตะเคียนเภา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย กับโรค และได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน จับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอาหารที่ควรรับประทานในผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ อาการต่างๆในผู้สูงอายุ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้บ้าง มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้สูงอายุให้ความสนใจกิจกรรมนีี้ แต่ด้วยความรู้ที่ให้ไป ค่อนข้างมาก ผู้สูงอายุจำไม่ค่อยได้ เมื่อถามคำถามจึงตอบได้ประมาณร้อยละ50 ต้องจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง ผู้สูงอายุจะได้จำได้ และด้วยสถานที่ไม่สะดวกต่อการประกอบอาหาร จึงเปลี่ยนเป็นการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแทน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
4 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:18:45
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 13:44:48 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

พื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน


ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข


1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
28 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:55:16
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 12:27:01 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำตรีผลา" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร"น้ำตรีผลา" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ได้ปรับการให้บริการน้ำสมุนไพร ให้บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกแช่เย็นพร้อมดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:09:48
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 14:13:31 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา พร้อมแจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง การปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานอาหาร อาหารที่ควรรับประทานในกลุ่มโรคเรื้อรัง สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ให้บริการอาหารเพื้อสุขภาพ "ข้าวยำสมุนไพร"ประกอบด้วย ข้าวหุงด้วยน้ำดอกอัญชัน ตะไคร้ ใบช้าพลู ถั่วฝักยาว ดอกดาหลา มะม่วง ไข้ต้ม และหมี่หุ้นผัด ปลาป่น มะพร้าวคั่ว น้ำบูดู

ผลตามแผน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้ มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
21 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhamidahamidaเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:33:09
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:54:10 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำดอกอัญชัน"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำดอกอัญชัน" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 03:03:13
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 01:47:45 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยา ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อสม.ได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และนำความรู้ที่ได้นี้ไปบอกต่อแก่คนรอบข้าง

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เรื่องตำรับอาหารเป็นยา มีการจัดกิจกรมมแข่งขันการทำตำรัยอาหารเป็นยา พร้อมนำเสนอผลงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวช

ผลตามแผน

อสม.ได้รับบความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำไปบอกต่อคนรอบข้างได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อสม.มีความสนใจในกิจจกรมมที่จัดขึ้น สามารถตอบคำถามได้ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ได้รับความรู้ และนำไปใช้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00
14 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 06:03:04
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:24:44 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำเก๊กฮวย"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำเก๊กฮวย" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม 3.น้ำสมุนไพรเหลือเยอะ ผู้รับบริการแนะนำให้ใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็น เนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องการดื่มเครื่องดื่มเย็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
7 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยni0936ni0936เมื่อ 19 เมษายน 2561 01:50:24
Project owner
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 11:23:57 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้รับบริการ รพ.สต.ปริก และผู้รับบริการได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร ได้นำไปใช้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก พร้อมแจกใบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพร"น้ำมะตูม"แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.ปริก แจกหนังสือตำรับ  อาหารเป็นยาสมุนไพร และใบความรู้อื่นๆ ให้ความรู้สรรพคุณน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" และวิธีการทำ

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มารับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูม" ได้รู้สรรพคุณและวิธีการทำ มีความสนใจหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำหวานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ปริก ให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.พื้นที่ในการจัดบริการน้ำสมุนไพรไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดบริการน้ำสมุนไพรทุกวันพุธ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับวันคลินิก ทำให้การจัดวางแต่ละครั้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย / ต้องหาพื้นที่จัดบริการน้ำสมุนไพรให้เหมาะสม 2. ผู้มารับบริการบางส่วนไม่กล้าดื่มน้ำสมุนไพร บุคลากรต้องเชิญดื่ม 3.น้ำสมุนไพรเหลือเยอะ ผู้รับบริการแนะนำให้ใส่น้ำแข็งหรือแช่เย็น เนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องการดื่มเครื่องดื่มเย็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 375.00 0.00 0.00 875.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhamidahamidaเมื่อ 19 เมษายน 2561 14:29:37
แก้ไขโดย ni0936 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 15:23:53 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่

 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่
 • photo อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่อบรมให้ความรู้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่1 บ้านใหม่

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย กับโรค และได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน จับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอาหารที่ควรรับประทานในผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ อาการต่างๆในผู้สูงอายุ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถให้รักษา ช่วยบรรเทา  ก่อนที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปรุงอาหารเป็นยาได้ เราต้องรู้ประโยชน์ รู้สรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วย ร่วมกิจกรรมทำท่ากายบริหาร ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ "ข้าวยำสมุนไพร"

ผลตามแผน

ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมนีี้ดีี ได้รับความรู้ และสามารถตอบคำถามได้ร้อยละ 80  มีความสนใจที่จะซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์แผนไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง