โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,08 2018 09.56 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ ุ61-ข-002
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.มารีนา แดงแสง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • mareenamareena(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 • กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อได้
 • ผู้สูงอายุสามารถนำตำรับอาหารไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้
 • กลุ่มคลินิกโรคเรื้อรังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในกิจวัตรประจำวันได้
กิจกรรมสำคัญ
 • จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับตำรับอาหาร สมุนไพรในตำรับนั้นๆ
 • มีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ "กินอย่างไรให้เป็นยา"
  -บริการน้ำดื่มสุมนไพร
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเริ้องรัง  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มทั่วไป ที่มารับบริการที่ รพ.สต.คลองแห

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 23 มิถุนายน 2561 16:24:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 16:25:03 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ผลตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:02:37
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:11:30 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "ให้ความรู้แก่แกนนำอสม"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แกนนำของกลุ่มอสมสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดได้ 

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้แก่แกนนำอสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำอสมหมู่ละ 1คน จำนวน 11หมู่บ้าน เพื่อให้แกนนำสามารถนำไปเผยแพร่แกลูกทีมและชาวบ้านให้ตระหนักถึงการกินอยู่ให้ห่างไกลโรค เน้นการปรับเปล่ยนพฤติกรรมการกินโดบหันมาทานพืชผักแทนการซื้อกินเพราะโดยสวนใหญ่จะมีพฤติกรรมการกินที่่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ผลตามแผน

ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำเพื่อสามารถที่จะเผยแพร่ต่อได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มแกนนอสมให้ความสำคัญและสนใจ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:44:39
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 02:00:45 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"

 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"
 • photo โครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้วโครงการอาหารเป็นยา ''สวนสมุนไพรริมรั้ว"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มผู้ที่สนใจ  เจ้าหน้าที่ สามารถนำสมุนไพรและพืืชผักไปใช้ได้ เป็นสถานที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

ทำสวนสมุนไพรริมรั้ว 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำสวนสมุนไพรและพืชผักริมรั้ว

ผลตามแผน

ทำสวนสมุนไพรปลูกสมุนไพรและพืชผักสวนครัว เพื่อให้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทำสวนสมุนไพร ปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆ ให้เป็นผลผลิตที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เเละเป็นผักปลอดสารพิษ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,200.00 9,215.00 0.00 0.00 10,915.00
20 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:14:01
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 10:52:13 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถนำความู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เหมาะสมโรคเหมาะสมวัย

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ''กินอย่างไรให้เป็นยา" ให้บริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง และสาธิตการทำอาหารยำสามเกลอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ กินอย่างไรให้เป็นยา โดยผู้มีความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสียงในการเกิดโรค โดยการยืดกล้ามเนื้อแบบมณีเวช มีบริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร

ผลตามแผน

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มโรคเรื้อรังให้บริการน้ำสมุนไพร กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกกรมเป็นย่างดี พึงพอใจและสามารถน้ำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาในกิจกรรมสครั้งนี้คือไม่มีเอกสารความรู้แจกเพิ่ม จึงให้มารับเอกสารเพิ่มได้หลังกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 2,087.00
16 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:54:08
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:10:00 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพและบริการน้ำสมุนไพร ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถนำผักริวรั้ว สมุนไพรในชีวิตประจำวันมาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพให้เหมาะยมกับโรคกับวัยได้ บริการน้ำสมุนไพร น้ำขิง ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหาร และมีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผัปลอดสารพิษ

ผลตามแผน

ผู้เข้ากิจกรรมมีความสนใจ สามารถนำมาปรับใช้ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจต่อกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้ากิจกรรมมีความสนใจ เเละตั้งใจฟังในการให้ความรู้ เนื่องจากสมุนไพรนั้นหาได้ง่าย สามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจต่อกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พัฒนาในการทำสื่อเพื่อดึงดูดผู้ฟังได้มากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,600.00 4,417.00 0.00 0.00 6,517.00
10 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 18 เมษายน 2561 15:46:17
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:18:45 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรังโครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถปรับใช้ในชวิตให้เหมาะกับโรคกับวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ยำสามเกลอ บริการน้ำดื่มสมุนไพรน้ำฝางเสน และจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกกรม 50คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับโรคกับวัย โดยอิงจากคู่มือเป็นหลัก มีบริการน้ำสมุนไพรฝาง บำรุงโลหิตและอาหารเพื่อสุขาพ ยำสามเกลอ (ถั่วพู  ตะไคร้ และใบชะพลู) จัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เป็นตลาดเล็กๆที่ทุกคนสามารถนำของมาขายได้ โดยเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสารต่าง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเกินเป้าที่วางไว้ 50คน

ผลตามแผน

ทุกคนให้ความสนใจเเละพอใจในกิจกรรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ได้จรริงในชีวิตประจำวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนให้ความสนใจในกิจกกรม อาหารเพื่อสุขภาพ เเละตลาดนัดที่มีการจัดขึ้น มีการซักถามเพิ่มเติมหลังให้ความรู้เสร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากจัดขึ้นในวันคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ที่มารับบริการมีทั้งผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวนผู้สนใจมีมากเกินเป้าที่ตั้งไว้ 50 คน ทำให้อาหารที่ทำมาไม่พอจำนวนคน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 2,700.00 5,141.00 0.00 0.00 9,341.00
15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:57:47
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:26:42 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "อบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สามารถปรับเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์สุขภาพสูงวัยได้

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เเก่กลุ่มผู้สูงอายุ สาธิตการทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ  จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุสาธิตวิธีทำเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู และจัดให้มีตลาดนัดสุขภาพ มีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 70คน 

ผลตามแผน

-กลุ่มผู้สูงอายุได้รัความรู้เเละสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
-กลุ่มผู้สูงอายุให้ความสนใจ สามรถต่อยอดปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มให้ความสนใจ หลังกิจกรรมให้ความรู้ก็เลือกซื้ออาหรเพื่อสุขภาพ เป็นที่พอใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 8,500.00 2,037.00 0.00 0.00 11,037.00
13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 10 เมษายน 2561 22:34:50
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:36:09 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรมะตูมใบเตยเพื่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมเอกสารให้ความรู้

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยให้ความสนใจ และพอใจกับกิจกกรมที่จัดขึ้น 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากว่ามีติดประชุมด่วน ในขณะที่กำลังให้ความรู้แก่ผู้ป่วย จึงทำให้ต้องหยุดกิจกกรมไว้แค่นั้น    ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยมาถามข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับเอกสารไปอ่าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 500.00 180.00 0.00 0.00 680.00
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 7 เมษายน 2561 22:52:11
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:32:39 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"
 • photo โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห โครงการตำรับอาหารเป็นยา รพ.สต.คลองแห "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพร มะตูมในคลินิกโรคเรื้อรัง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรรพคุณของมะตูม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีบริการน้ำสมุนไพรในคลินิคเรื้อรัง

ผลตามแผน

-บริการน้ำสมุนไรในคลินิกโรคเรื้อรัง -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยได้ดื่มน้ำสมุนไพร ให้ความสนใจและพอใจกับกิจกรรมที่ทำขึ้น -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 87.00 0.00 0.00 887.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:38:45
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:39:06 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการอาหารเป็นยา "น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง"

 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรังน้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสมุนไพรบำรุงโลหิต แจกใบความรู้และน้ำสมุนไพร ฝางเสน ร่วมกับน้ำมันผลไม้ น้ำสัประรด+แปะก๊วย อาหารว่าง แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

ผลตามแผน

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสม สามารถเกิดการบูรณาการที่หลากหลายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยให้ความสนใจมากเนื่องจากสมุนไพรฝางเสนไม่ค่อยเป็นที่คุ้นตา  และสามารถปฏิบัติได้จริงบูรณาการเข้าการกินในชีวิตประจำวันได้ หลายคนขอใบความรู้เพิ่มเพื่อเอาไปฝากคนที่บ้านเพราะเห็นว่าน่าสนใจ สีสันดูน่าทาน บางคนทานอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทราบสรรพคุณก็มีถามเพิ่มเติมทีหลัง เกินร้อยละ 70 ให้ความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบความรู้ไม่พอเนื่องจากหลายคนขอไปฝากคนที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 2,600.00 367.00 0.00 0.00 3,467.00
30 มกราคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareenamareenaเมื่อ 31 มกราคม 2561 21:34:01
Project owner
แก้ไขโดย mareena เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 00:43:48 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
 • photo โครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหโครงการการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ -กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการกินอาหารในแต่ละวันได้

กิจกรรมตามแผน

มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวสมุนไพรที่มีในตำรับอาหารสำหรับบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาการและชะลอวัย ตำรับอาหารสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมแนะนำเมนูต่างๆ มีการทำน้ำสมุนไพร "น้ำมะตูมกับหญ้าหวาน" พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆของน้ำมะตูม ท้ายกิจกรรมมีการตอบคำถามเพื่อทวนความรู้ที่ได้พูดไปก่อนหน้า มีรางวัลคือ ยาดมสมุนไพรและแจกคู่มือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลตามแผน

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีความสนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกินร้อยละ70 มีการซักถาม-ตอบให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้อยู่เป็นประจำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห มีพื้นที่สำหรับผู้มารับบริการค่อนข้างน้อยผู้มารับบริการค่อนข้างเยอะมาก เเละอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องใช้เสียงค่อนข้างดังพอสมควร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 3,269.00 0.00 0.00 4,069.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง