โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,12 2018 11.27 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-011
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ฮานีส ยุนุ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • hanishanis(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รู้จักสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค 2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการรักษาโรค 3.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รู้จักการทำอาหารให้เหมาะกับโรค

กิจกรรมสำคัญ

1.แนะนำสมุนไพร 2.แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร 3.บรรยายวิธีการทำอาหารและน้ำสมุนไพร 4.แลกเปลี่ยนความรู้,ถาม-ตอบ 5.ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยNCD

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:47:54
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:49:03 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานเว็บไซต์ 16 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:42:20
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 14:31:37 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำฝาง

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว จำนวน 20 คน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพรแทนการดื่มน้ำหวานหรือชากาแฟ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 515.00 0.00 0.00 715.00
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:36:22
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:40:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วย พอสว.บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

กิจกรรมตามแผน

ออกหน่วย พอสว.บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ผลตามแผน

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 400.00 300.00 800.00 0.00 0.00 1,500.00
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:28:05
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:29:29 น.

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อทำสวนสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

เพื่อทำสวนสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำสวนสมุนไพร

ผลตามแผน

ทำสวนสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทำสวนสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 5,800.00
2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:42:06
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:46:57 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร  มีผู้รับบริการจำนวน 30 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 515.00 0.00 0.00 715.00
25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:26:39
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 15:47:27 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำแก่นฝางแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 515.00 0.00 0.00 715.00
20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:45:26
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:22:18 น.

ชื่อกิจกรรม : แข่งขันทำอาหาร

 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร
 • photo แข่งขันทำอาหารแข่งขันทำอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มกระชับสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับอสม. 2.เพื่อให้อสม.ตระหนักถึงการใช้สมุนไพรในการนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร 3.เพื่อให้อสม.เป็นตัวอย่างในการนำคู่มือตำรับอาหารไปใช้ในการปรุงอาหารและเผยแพร่ต่อประชาน

กิจกรรมตามแผน

จัดการแข่งขันทำอาหารของอสม.แต่ละหมู่ มีทั้งหมด7หมู่ ตัวแทนหมู่ละ5-10คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดการแข่งขันทำอาหารของอสม.แต่ละหมู่มีทั้งหมด7หมู่ ตัวแทนหมู่ละ5-10คน อสม.ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

ผลตามแผน

อสม.แต่ละหมู่แข่งขันทำอาหาร หมู่ละ1เมนู

ผลที่เกิดขึ้นจริง

อสม.แต่ละหมู่แข่งขันทำอาหาร หมู่ละ1เมนู น้ำสมุนไพร1เมนู 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,300.00 1,543.00 0.00 0.00 10,843.00
17 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 13:23:53
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 13:58:15 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำตะไคร้-ใบเตย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 200.00 615.00 0.00 0.00 1,015.00
10 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 11:03:32
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:12:04 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำตะไคร้-ใบเตย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารอรับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและวิธีทำน้ำสมุนไพร พร้อมแจกใบปลิว มีผู้รับบริการจำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ถ้าหาหญ้าหวานมาใช้แทนน้ำตาลก็จะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 200.00 615.00 0.00 0.00 1,015.00
4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 16:02:49
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:04:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยNCD (ปลาทูต้มตะลิงปลิงขิง)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร แนะนำคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร แนะนำคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร จำนวน30คน

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 100.00 2,015.00 0.00 0.00 2,815.00
26 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 15:16:42
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 11:10:01 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำส้มแขก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการภายในรพ.สต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ที่มารับบริการภายในรพ.สต. จำนวน 30 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 405.00 0.00 0.00 605.00
19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 14:34:57
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 15:38:30 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำส้มแขก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้เข้ารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้เข้ารับบริการในรพ.สต.คลองรำจำนวน 20 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน  ผลตอบรับจากผู้ที่เข้ามารับบริการได้ลองดื่มแล้วบอกว่าดื่มง่าย สดชื่น ดื่มแล้วทำให้ถ่ายคล่องและจะนำเมนูนี้กลับไปทำเองที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 405.00 0.00 0.00 605.00
12 มีนาคม 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:43:42
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:54:23 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCDให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยามากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

-ให้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร
-แนะนำคู่มือตำรับหารเป็นยาสมุนไพร -บริการแกงเลียงข่าอ่อนและน้ำส้มแขก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-ให้สุขศึกษาเรื่องสมุนไพรและยาสมุนไพร
-แนะนำคู่มือตำรับหารเป็นยาสมุนไพร -แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร -บริการแกงเลียงข่าอ่อนน้ำส้มแขก -ผู้ร่วมโครงในครั้งที่จำนวน 38 คน

ผลตามแผน

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -ผู้ป่วยมีความรู้ในการทำน้ำสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 400.00 0.00 2,742.00 0.00 0.00 3,142.00
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 20:38:14
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:48:42 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.

 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.
 • photo อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.อบรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มอสม.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้อสม.ได้รู้จัดสมนไพรมากขึ้น 2.เพื่อให้อสม.ได้รู้จักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องมากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

-แนะนำสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพรที่มีในครัวเรือน - สาธิตการทำเมนูแกงเลียงข่าอ่อน - สาธิตการทำน้ำส้มแขก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-แนะนำสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพรที่มีในครัวเรือน - สาธิตการทำเมนูแกงเลียงข่าอ่อน - สาธิตการทำน้ำส้มแขก - รับประทานอาหารว่างเช้า-บ่าย - อสม.รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันด้วยเมนูแกงเลียงข่าอ่อนและดื่มน้ำส้มแขก -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 46 คน

ผลตามแผน

-อสม.รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -อสม.ได้รู้วิธีการทำน้ำส้มแขก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-อสม.รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น -อสม.ได้รู้วิธีการทำน้ำส้มแขก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 3,450.00 2,215.00 0.00 0.00 6,365.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 10:51:42
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 14:00:31 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำแก่นผาง

 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง
 • photo บริการน้ำแก่นฝางบริการน้ำแก่นฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำ จำนวน 25 คน

ผลตามแผน

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพรและได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มารับบริการในรพ.สต.คลองรำได้ดื่มน้ำสมุนไพร และได้รับแผ่นพับเสริมความรู้ให้ได้นำไปอ่านที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้มารับบริการบางคนอาจจะยังไม่คุ้นกับสมุนไพรชนิดนี้ทำให้ไม่กล้าที่จะดื่ม อาจจะด้วยสีที่แดงทำให้ไม่น่ารับประทาน แต่หลังจากที่ไปพูดแนะนำถึงสมุนไพรชนิดนี้และบอกถึงสรรพคุณทำให้ผู้ที่มารับบริการสนใจในสมุนไพรชนิดนี้มากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 2,310.00 0.00 0.00 2,510.00
8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 09:55:37
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:35:08 น.

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำฝาง

 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง
 • photo ประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝางประชุมเสริมพลังบริการน้ำฝาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมประชุมได้ลองดื่มน้ำฝางที่เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มาประชุมเสริมพลังให้กับรพ.สต.คลองรำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ที่มาประชุมเสริมพลังให้กับรพ.สต.คลองรำ จำนวน25คน

ผลตามแผน

ระหว่างการประชุมเสริฟอาหารว่างพร้อมน้ำฝาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างการประชุมเสริฟอาหารว่างพร้อมน้ำฝาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมครั้งนี้ใช้น้ำตาลช่วยเพิ่มความหวาน คราวหน้าถ้ามีหญ้าหวานก็จะนำมาใช้แทนน้ำตาล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 1,050.00 385.00 0.00 0.00 1,635.00
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 18 เมษายน 2561 23:40:03
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:32:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
 • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รู้จักสมุนไพรมากขึ้น 2.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร 3.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDประกอบอาหารให้ถูกกับโรค

กิจกรรมตามแผน

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มน้ำตะไคร้ใบเตย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มน้ำตะไคร้ใบเตย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 43 คน

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ80 ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้มารับบริการมาน้อยกว่าที่คาดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,150.00 300.00 3,755.00 0.00 0.00 5,205.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง