การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 09.13 ( IP : 202...143 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-019
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิชิตร สิทธิพันธ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 พฤษภาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • hamidahamida(Owner)
 • chalare1chalare1(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:32:56
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 1 มีนาคม 2560 09:39:16 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)

 • photo โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
 • photo โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
 • photo โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
 • photo โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
 • photo โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)โครงการความมั่นคงทางอาหาร(กลุ่มประมงพื้นบ้าน)

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยในตำบล 2.เพื่อให้กลุ่มประมงพื้นบ้านทำข้อตกเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารทางทะเล
3.มีการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้าน และให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลชะแล้ 4.มีเป้าหมายในการทำประมงที่ชัดเจน

กิจกรรมตามแผน

ขับเคลื่อนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารทางทะเล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประมง คือ คุณสมชาย แสงกลัด หัวหน้าประมงเกาะหมาก มาให้ความรู้กับกลุ่มประมงตำบลชะแล้ มีการทำข้อตกลง และร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องระบบนิเวศน์ทางทะเล

ผลตามแผน

กลุ่มประมงพื้นบ้านนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกลุ่ม มีการเชื่อมโยงทางอาหาร ขายกุ้ง ปู ปลา ให้กับโรงเรียน และคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านขึ้นมาและเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
13 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 15:47:45
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 1 มีนาคม 2560 14:04:50 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ

 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ
 • photo โครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการโครงการเด็กน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ใสใจโภชนาการ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและโภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ฐานเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 รวมกันหรรษา ฐานที่2 หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ฐานที่ 3 โภชนาการ อาหารสมวัย ฐานที่ 4 รู้ทันพฤติกรรมเด็กพิเศษ และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1รุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เด็กก่อนวัยเรียนมีทั้งหมด 47 คน มีการให้ความรู้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ตามฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รวมกันหรรษา เป็นกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ เต้นร้องเพลง ฐานที่2 หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว การส่งบอล ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การระบายสี การแต่งตัวใส่กระดุม การสื่อสาร ฐานที่ 3 โภชนาการ อาหารสมวัย ประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนักส่วนสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับกราฟประเมินโภชนาการอาหาร ต่อจิ๊กซอธงโภชนาการ ให้ความรู้อาหาร 5 หมู่ ฐานที่ 4 รู้ทันพฤติกรรมเด็กพิเศษ ให้เด็กนั่งสมาธิ สังเกตพัฒนาการของเด็ก

ผลตามแผน

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและโภชนาการสมวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 600.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00
24 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:08:26
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 1 มีนาคม 2560 09:37:27 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ

 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ
 • photo โครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพโครงการรวมพลังชาวชะแล้ สร้างนิสัย ใส่ใจสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารเข่า การดูแลช่องปาก และการดูแลโภชนาการสมวัยในผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รพ.สต รร.วัดชะแล้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ ผู้สูงอายุหมูที่ 2 ตำบลชะแล้ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร และแบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1.สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพ 2.สตรีไทยร่วมใจ ห่างไกลโรคมะเร็ง 3. เติบโต สมวัย สดใส แข็งแรง 4.ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ห่างไกลโรคเรื้อรัง และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1รุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1.สูงวัย สดใส ใส่ใจสุขภาพ 2.สตรีไทยร่วมใจ ห่างไกลโรคมะเร็ง 3. เติบโต สมวัย สดใส แข็งแรง 4.ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ห่างไกลโรคเรื้อรัง มีนักศึกษาพยาบาล บรมราชชนนี ให้ความรู้

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,630.00 0.00 0.00 0.00 9,630.00
14 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 13:59:35
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:04:27 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างรูปแบบการจัดการอาหารด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

กิจกรรมตามแผน

ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย-                สงขลานครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ              เขต 12 สงขลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ได้ร่วมกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ และการสร้างเสริมภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยในระดับท้องถิ่น 

ผลตามแผน

มีท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดสงขลาเข้ามารับฟังผลที่เกิดขึ้นของตำบลตัวอย่าง เช่น ควนรู รัตภูมิ ชะแล้ และตลาดเกษตร มอ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับความรู้จากพื้นที่ตำบลตัวอย่างและท้องถิ่นที่เข้าร่วม ทำให้แต่ละท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้กลับไปเขียนโครงการส่งมาที่ สจรส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 16:22:30
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:57:39 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 • photo โครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุโครงการชุมชนปากช่องร่วมใจ ใส่ใจรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร การออกำลังกาย การใส่ใจโรคข้อเข่า และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสายตา

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้ผู้สูงอายุ แบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม และนักศึกษาพยาบาลราชชนนี สงขลา มาทำกิจกรรมในตำบลชะแล้ เป็นเวลา 1 เดือน ต่อ 1 รุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เทศบาลตำบลชะแล้ร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และอสม รพ.สต.ตำบลชะแล้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยแบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ผลตามแผน

ให้ความรู้ผู้สูงอายุ แบ่ง 4 ฐานเรียนรู้ดังนี้ ฐานที่ ๑ คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ฐานที่๑ กินเค็มน้อยลงสักนิด พิชิตความดันฯ ฐานที่ ๒ สุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ฐานที่ ๓ ดวงตาสดใส ผู้สูงวัยสดชื่น ฐานที่ ๔  สูงวัย ใส่ใจข้อเสื่อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความตระหนักสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น ให้ รพ.สต ติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ประเมินโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ทุก ๑ เดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,300.00 1,843.00 0.00 0.00 8,143.00
16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 11:27:26
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 11:31:58 น.

ชื่อกิจกรรม : โครงการปลูกพืชสมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่าสมุนไพร และนำมาจัดทำสวนสมุนไพร 2.เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้แบบมีชีวิตสำหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้กับนิสิตรายวิชาทักษิณศึกษา

กิจกรรมตามแผน

สวนปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างอารมณ์เทศบาลตำบลชะแล้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นร.และครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร โดยจัดสวนเพื่อปลูกพืชสมุนไพร

ผลตามแผน

เด็กนักเรียนมีความรู้ เรื่องสมุนไพรที่ปลูก ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรไทย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีสวนปลูกพืชสมุนไพรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
30 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 16:22:29
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 17:03:56 น.

ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วเสร็จสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

คีย์กิจกรรมลงเว็บไซต์ และจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดเก็บเอกสารและข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ลงเว็บไซต์และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อ สจรส.

ผลตามแผน

เพื่อให้มีเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมส่งและรายงานผลให้กับพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รายงานผลกิจกรรมทั้งหมดลงเว็บไซต์และรวบรวมเอกสารส่งพี่เลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 16:08:46
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 16:19:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แม่ครัวได้คำนึงถึงการลดหวาน มัน เค็ม และ อาหารหลัก 5 หมู่ ในการปรุงอาหารให้นักเรียน

กิจกรรมตามแผน

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ติดตั้งธงโภชนาการอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ป้าย

ผลตามแผน

มีธงโภชนาการอาหารในศูนย์พัมนาเด็กเล็กในครัว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีธงโภชนาการอาหารในศูนย์พัมนาเด็กเล็กในครัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
19 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 11:00:10
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 12:06:29 น.

ชื่อกิจกรรม : นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้

 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้
 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้
 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้
 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้
 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้
 • photo นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นักศึกษาสามารถอธิบายระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบยา และบทบาทหน้าของเภสัชกรในระบบสุขภาพได้ บอกปัญหาในระบบสาธารณสุข ระบบยา และแนวทางแก้ปัญหาได้

กิจกรรมตามแผน

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มอ.แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มที่ 1  แหล่งเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ กลุ่มที่ 2 แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ กลุ่มที่ 3 แหล่งเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
กลุ่มที่ 4 แหล่งเรียนรู้หมอพื้นบ้าน
กลุ่มที่ 5 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน และสรุปการแลกเปลี่ยนของแหล่งเรียนรู้แต่ละจุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 32 คน และอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตำบลชะแล้

ผลตามแผน

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ลงเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลชะแล้ โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตำบลชะแล้ และสรุปผลการแลกเปลี่ยนของแหล่งเรียนรู้แต่ละจุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แต่ละด้าน ที่นอกเหนือจากทฤษฏีในรายวิชาที่เรียน และนำปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,900.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 400.00 8,550.00
7 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 14:57:58
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 09:34:52 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนปฏิบัติการโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากโรงเรียนลงสู่ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน
และส่งเสริมใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้ทำปุ๋ยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนและแกนนำชาวบ้านที่สนใจเรื่องนี้ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กับ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ และแกนนำชาวบ้านที่สนใจเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และนำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตได้ แจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดชะแล้ และชุมชน

ผลตามแผน

ประชาชนและกลุ่มโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปฏิบัติได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีปุ๋ยหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 14:42:37
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 12:10:06 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนปฏิบัติการโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้กลุ่มนักเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว ๒. เพื่อให้นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปั

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม อย.ของโรงเรียนวัดชะแล้และโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 30 คน และคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสงขลาบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการ อย.น้อย

ผลตามแผน

๑. นักเรียน อย.น้อย มีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว ๒. นักเรียน อย.น้อย สามารถดำเนินกิจกรรมอย.น้อย ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและสาธิตอาหารที่ปลอดภัย ไปใช้และเป็นแกนนำตัวแทนนักเรียน ดูแลเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 10:32:52
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:18:55 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้

 • photo สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้
 • photo สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้
 • photo สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้
 • photo สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกี่ยวกับอาหารของตำบลชะแล้

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสำรวจครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกข้าว ปลูกกล้วย ทำตาลโตนด และทำประมง 2.เพื่อหาแหล่งที่มาของอาหารในพื้นที่ตำบลชะแล้

กิจกรรมตามแผน

1.นัดประชุมทีมงาน อสม.บางส่วนและแกนนำชุมชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจข้อมูลครัวเรือน 2.ผู้รับผิดชอบแยกย้ายลงเก็บข้อมูลตามครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ 3.ส่งคืนข้อมูลมายัง เทศบาลตำบลชะแล้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อสม.บางส่วนและแกนนำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของครัวเรือนตำบลชะแล้ ซึ่งตำบลชะแล้มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 777 ครัวเรือน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านปากช่อง มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านชายเหมือง มีครัวเรือนทั้งหมด 171 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านป่าเกาะชะแล้ มีครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านเขาผี มีครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามพื้นที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะลงเก็บข้อมูลในวันอาทิตย์ เพราะจะมีคนหยุดงาน(โดยส่วนใหญ่คนตำบลชะแล้จะทำงานนอกบ้าน)

ผลตามแผน

ครัวเรือนในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวและผักรับประทานเอง เหลือก็เอาไปจำหน่ายใกล้บ้าน บางบ้านก็เอาไปจำหน่ายในตลาดนัดในพื้นที่ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้เป็นส่วนมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 14,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,103.00
18 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 10:16:28
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 15:43:48 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน

 • photo อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียน
 • photo อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียน
 • photo อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียน
 • photo อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียน
 • photo อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

โรงเรียนมีพืชผักที่ปลอดสารพิษสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน

กิจกรรมตามแผน

ให้เมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทานอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพตามหลักโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้เมล็ดพันธ์ผัก เช่น ผักบุ้ง บวบ มะเขือ แตงกวา ผักสายซิ่ม ฯลฯ กับโรงเรียนวัดชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้

ผลตามแผน

โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษให้เด็กรับประทานตลอดทั้งปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

โรงเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษที่ใช้ในการประกอบอาหารที่เกิดจากผลผลิตของนักเรียน นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00
10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 10:12:56
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:30:07 น.

ชื่อกิจกรรม : เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล

 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล
 • photo เดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเลเดินหน้าพิทักษ์ รักษ์ ฟาร์มทะเล

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ ให้รอดชีวิตจากชาวประมง เพื่อสร้างเขตพื้นที่ห้ามชาวประมงจับสัตว์น้ำ

กิจกรรมตามแผน

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย และระวางแนวเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำในรัศมีที่กำหนด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย และใช้ท่อพีวีซีปักในเขตพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำรัศมี 200 เมตร จากชายฝั่ง และตอนกลางคืนจะมีกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงปลาบริเวณนั้น คอยสังเกตุการณ์ผู้บุกลุก ที่ฝ่าฝืนเข้ามา

ผลตามแผน

สัตว์น้ำตัวเล็กๆ มีที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรู และจะมีอาหารทะเลซึ่งเป็นปลา กุ้ง ที่โตเต็มที่เป็นอาหารของคนเลี้ยงชุมชนได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สร้างคอนโดให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย จะช่วยในการอนุบาลสัตว์น้ำให้เจริญเติบโตขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สัตว์น้ำมีอัตรารอดเพิ่มสูงขึ้น เป็นเป็นอาหารเลี้ยงคนในชุมชนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,000.00 5,600.00 0.00 0.00 14,600.00
6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 10:06:10
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 07:36:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร

 • photo ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหารติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร
 • photo ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหารติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร
 • photo ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหารติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร
 • photo ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหารติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร
 • photo ติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหารติดตั้งป้ายตามแหล่งความมั่นคงทางอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล

กิจกรรมตามแผน

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ติดตั้งป้ายตามสถานที่สำคัญดังนี้ 1.ศพด.เทศบาลตำบลชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 2.โรงเรียนวัดชะแล้ จำนวน 1 ป้าย 3.โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา จำนวน 1 ป้าย 4.วอล์คเวย์ป่าชายเลน จำนวน 1 ป้าย 5.บ้าน นางนำ ไชยมนตรี จำนวน 1 ป้าย

ผลตามแผน

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ดำเนินการติดตั้งป้ายเกษตรในโรงเรียน แกนนำชุมชน และความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งหมด  จำนวน 5 ป้าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchalare1chalare1เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 09:58:32
Project owner
แก้ไขโดย chalare1 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:55:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1
 • photo ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเสนอปัญหาที่พบเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงาน

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการได้เสนอแผนการทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอาหารของเทศบาลตำบลชะแล้ ดังนี้ 1.ติดตามภาวะโภชนาการอาหารกับโรงเรียนวัดชะแล้ และ ศพด. โดยคืนข้อมูลให้กับผู้ปกครอง และส่งข้อมูลให้กับ รพสต. เพื่อดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง 2.ติดตั้งสื่อการเรียนรู้ และป้ายธงโภชนาการอาหารใน รร.และศพด. 3.ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำกิจกรรมอาหารพื้นบ้าน 4.สำรวจติดป้ายตามแหล่งครัวกลางแปลงผักที่ ศพด. รร. ทั้ง 2 รร. และแกนนำชุมชนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร 5.ส่งเสริมกลุ่มประมง โดยการประชุม เพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และทำฟาร์มทะเล 6.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนตำบลชะแล้ 7.จัดกิจกรรม อย.น้อย 8.จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ของ ศพด.เทศบาลตำบลชะแล้ 9.จัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงสู่ชุมชนและโรงเรียน 10.ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงเรียนลงสู่ชุมชน 11.จัดกิจกรรมอาหารประจำท้องถิ่นของตำบลชะแล้ 12.ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการอาหาร ทั้ง 2 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการได้เสนอแผนการทำงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รพ.สต.ชะแล้ ครูโรงเรียนวัดชะแล้ ครูโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ครู ศพด. และแกนนำชุมชน

ผลตามแผน

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รอดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,600.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 3,790.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง