การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @March,15 2016 11.57 ( IP : 202...17 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-031
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
ชุดโครงการ แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 119,200.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • hamidahamida(Owner)
 • sulaiman.bsulaiman.b(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 30 เมษายน 2560 12:36:04
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 30 เมษายน 2560 14:42:48 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 860.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 30 เมษายน 2560 12:15:39
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 30 เมษายน 2560 12:57:08 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากระบบการทาสวนยางพาราของประเทศไทย

กิจกรรมตามแผน

 • วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา
 • ศึกษาสาเหตุของปัญหา
 • ศึกษาแนวทางการจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ
 • แนวคิดทฤษฎีการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง
 • ศึกษาปัจจัยเอื้อ/ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทีมวิจัยเสนอวิธีการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1) ชูนโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคู่กับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

2) สร้างสานึกรักพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ

3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง

4) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยาง โดยแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางทั้ง 4 แนวทาง ดังกล่าว

ผลตามแผน

บทสังเคราะห์ปัญหายางพาราไทย และข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
49,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,877.00
30 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 10:59:43
Project trainer
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:07:27 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 

กิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 1. สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากระบบการทำสวนยางพาราของประเทศไทย 2. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 3. ทฤษฎีการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง 4. ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 1. สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากระบบการทำสวนยางพาราของประเทศไทย 2. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 3. ทฤษฎีการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง 4. ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

ผลตามแผน

เกิดร่างเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง ซึ่งเอกสารที่วิเคราะห์จะเป็นเอกสารตั้งต้นในการนำไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดร่างเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง ซึ่งเอกสารที่วิเคราะห์จะเป็นเอกสารตั้งต้นในการนำไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
60,000.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00 66,580.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง