การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by dezine @March,15 2016 11.58 ( IP : 202...17 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชน
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 มกราคม 2560
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • pongthepspongtheps(Owner)
 • พงศ์เทพพงศ์เทพ(Owner)
 • hamidahamida(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดเกษตร ม.อ. ไปขยายผลสู่ตลาดชุมชน ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา
 2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรมสำคัญ
 1. เลือกพื้นที่ จำนวน 5 พื้นที่ในการขยายผลตลาดอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ
 2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับฟังทิศทางขยายผลอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพตามรูปแบบตลาดเกษตร ม.อ.
 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตลาดใน 5 พื้นที่ เพื่อนำมาจัดทิศทางการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และขยายแนวคิดการพัฒนาตลาดให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการร้านค้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:56:43
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:58:11 น.

ชื่อกิจกรรม : การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทั้งระบบ ของตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ให้บริการความรู้การจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 13 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน  โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิตเป็นผู้ถ่ายทอดการบริหารจัดการทั้งระบบของตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

 • เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าใจรูปแบบ อุปสรรค การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 13 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน  โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิตเป็นผู้ถ่ายทอดการบริหารจัดการทั้งระบบ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จของตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:49:23
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:55:32 น.

ชื่อกิจกรรม : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ

 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี ศึกษาดูงานกิจกรรมของเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.และเยี่ยมชมมแปลงผักของเกษตรกรและโต๊ะปลูกของเครือข่ายเกษตรกรฯ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก ในอำเภอสทิงพระ และร่วมปลูกผักบนโต๊ะ พร้อมศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

 • ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

ผลที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรอำเภอนาทวี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก ในอำเภอสทิงพระ และร่วมปลูกผักบนโต๊ะ พร้อมศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระจังหวัดสงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:45:04
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:48:26 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.

 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.
 • photo คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้งานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

กิจกรรมตามแผน

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก12โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก 12 โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน รวมจำนวน 60 ท่าน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

ได้รับความรู้งานเทคโนโลยีการปลูกพืช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจาก 12 โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากกรมชลประทาน รวมจำนวน 60 ท่าน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการปลูกพิช ผัก และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของตลาดเกษตร ม.อ.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการนำไปสู่การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:40:18
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:43:59 น.

ชื่อกิจกรรม : บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

 • photo บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 • photo บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 • photo บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 • photo บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 • photo บรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบรรยายความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาในการดำเนินงานตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมาย ประวัติและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ม.อ.หาดใหญ่ จำนวน 50 คนเข้าร่วมรับฟังความหมาย ประวัติและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลตามแผน

 • นักศึกษาผู้เข้ารับฟังประวัติความเป็นมาในและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว บรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ม.อ.หาดใหญ่ จำนวน 50 คนเข้าร่วมรับฟังความหมาย ประวัติและคุณค่าของตลาดเกษตร ม.อ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 10:50:49
Project trainer
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 10:52:49 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร การเลิกใช้โฟมพื่อพัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้กับตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่าและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • photo อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมจำนวน 150 คน โดยจัดอบรมที่ห้างอาเชียนพลาซ่า หาดใหญ่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมจำนวน 150 คน โดยจัดอบรมที่ห้างอาเชียนพลาซ่า หาดใหญ่

ผลตามแผน

ผู้ประกอบร้านอาหารจากห้างกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่า ผู้ประกอบการในโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ วิทยาลัยอุดมศึกษาพาณิชยการ วิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์  โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา รวมผู้เข้ารับการอบรม 150 คน นอกจากนี้ได้เชิญคุณวรภัทร ไผ่แก้ว  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ร่วมกันประเมินร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางกายภาพก่อนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการในโรงเรียน เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารในวันที่ 27 กันยายน 2559

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:38:16
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:39:26 น.

ชื่อกิจกรรม : กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.กลุ่มแม่บ้าน ผู้จำหน่าย ตลาดตำบลคูขุด และเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย และการจัดตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร

กิจกรรมตามแผน

เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการตลาดสินค้าอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่ม  ปรับปรุงการดำเนินงานของตลาดกลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด  และผู้จำหน่ายในอำเภอสทิงพระจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ผู้จำหน่าย ได้ความรู้การปลูกผักปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มแม่บ้าน ตลาดตำบลคูขุด และผู้จำหน่ายในอำเภอสทิงพระจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการแปลงผักปลอดภัยของคุณคำนึง สร้อยสีมาก และศึกษาดูงานการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:36:10
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:37:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า

 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า
 • photo ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ประชุมรับทราบนโยบายทางการเกษตรของจังหวัดสงขลา
 • ประชุมร่วมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เพื่อทราบแนวทางการจัดส่งผักเข้าจำหน่าย

กิจกรรมตามแผน

ตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วม โครงการ "สงขลาเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและนวัตกรรมการเกษตร" และ ลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

 • ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชีแจงแผนการพัฒนา การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดสงขลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการเวลา การแบ่งสัดส่วนพื้นที่แปลงปลูกพืช
 • ดร.ทัศนี ขาวเนียม บรรยายการเตรียมแปลงดิน การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ
 • ดร.เทวี มณีรัตน์ บรรยายแนะนำวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการชีวินทรีย์
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต แม็กโคร บิ๊กซี โลตัส โอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ ชีแจ้งการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตอบข้อซักถาม

ผลตามแผน

 • เกษตรกรรับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา
 • เกษตรกรเข้าใจแนวทางการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
 • เกษตรในเครือข่าย แลกเปลี่ยนรู้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆในจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  และลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ช่วงเช้า - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงแผนการพัฒนา การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดสงขลา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยายแนะนำการบริหารจัดการเวลา การแบ่งสัดส่วนพื้นที่แปลงปลูกพืช - ดร.ทัศนี ขาวเนียม บรรยายการเตรียมแปลงดิน การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - ดร.เทวี มณีรัตน์ บรรยายแนะนำวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการชีวินทรีย์

ช่วงบ่าย - ท่านผู้ว่าราชการสรุปบทเรียนให้กับเกษตรกร กิจกรรมการการสนันสนุนเกษตรกรในจังหวัดสงขลาที่กำลังจะดำเนินงาน - ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต แม็กโคร บิ๊กซี โลตัส โอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ ชี้แจ้งการรับผักเข้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตอบข้อซักถามจากเกษตรกร - ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร - เกษตรกรแต่ละพื้นที่ แต่ละชนิดพืชรวมกลุ่มกันปรึกษา แนวทางการทำการตลาดรวมกันในโอกาศต่อไป (กลุ่มกล้วยหอมทอง กลุ่มสมาทฟาร์มเมอร์ กลุ่มปลูกผักไฮโดร กลุ่มปลูกมะม่วงเบา ,พิมเสน กลุ่มไม้ผล  กลุ่มอ้อยคั้นน้ำ )

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:31:28
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:35:01 น.

ชื่อกิจกรรม : แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ การเกษตรปราณีต ทุกขั้นตอน ให้กับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแปลง ในช่วงงานเกษตรภาคใต้
 • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักภาพให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

แปลงสาธิตคนปลูกผักอินทรีย์ ถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชปลอดสารพิษของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ. ในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับผู้เยี่ยมชมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ภายในแปลงจัดให้มีวิทยากรประจำแต่ละจุด 1.จุดเผาแกลบ  ทำดินผสม  2.จุดแนะนำการใช้ชีวินทรีย์ในการปลูกพืช

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าชมแปลงได้ความรู้ ได้สัมผัสถึงกระบวนการ รูปแบบการปลูกพืชปลอดภัย โดยใช้วิธีการชีวนทรีย์
 • เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรปราณีตในรูปแบบต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการเพาะปลูกของตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดภัย ใช้วิธีชีวินทรีย์ แต่ละวันจะมีเกษตรกรประจำจุดคอยอธิบายให้ความรู้ให้กับผู้สนใจ โดยได้แบ่งพื้นที่การเพาะปลูกออกเป็นส่วนๆดังนี้

 • แปลงสาธิตการปลูกผักบนโต๊ะ เป็นวิธีการปลูกพืชแนวใหม่ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการปลูกในพื้นที่จำกัด ไม่มีพื้นดิน หรือมีสภาพดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก การปลูกบนโต๊ะสามารถผสมดินได้ตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด  การเพาะปลูกลักษณะนี้สามารถปลูกผักได้ทุกชนิด เช่น ผักสลัด ผักไทย ผักพื้นบ้าน ผลไม้บางชนิด (แคนตาลูป แตงจีน) ถ้าท่านมาถึงแล้วแนะนำให้เข้าไปชมโต๊ะปลูกผักเหนาะซึ่งมีผักหลายชนิดปลูกบนโต๊ะเดียวกัน

 • แปลงสาธิตการปลูกผักผสมผสาน ปลูกผักบนพื้นดินหลากหลายชนิดตั้งแต่
  ผักตระกูลกะหล่ำ คือ กะหล่ำปลี บล๊อคโคลี่ กะหล่ำดอก
  ผักอายุสั้น คือ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง และผักโขม
  และผักอายุยาว คือ กะเพรา โหระพา และพริก
  ซึ่งผักทั้งหมดในทุกแปลงเน้นการปลูกโดยชีววิธี ผลิตผักปลอดภัยโดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช

 • แปลงสาธิตพีระมิดผัก เป็นการปลูกผสมผสานระหว่างผักและดอกไม้ โดยตัวชั้นพีระมิดมี 4 ชั้น ในแต่ละชั้นปลูกผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊คสลับกัน มีวงกลมวงในล้อมด้วยดอกดาวเรืองฝรั่งเศส 2 สี ปลูกสลับกับบานชื่น 2 สี  สำหรับวงกลมวงนอกล้อมด้วยผักสลัด

 • แปลงสาธิตสกายวอล์คสะพานน้ำเต้าขาควาย ประกอบด้วย (1.) ตัวสะพาน ความยาวตัวสะพาน 20 เมตร ความกว้าง 3 เมตร และความสูง 1.7 เมตร  (2.) พื้นสะพาน ที่ทำจากไม้ไผ่ขัดสาน (3.) กระถางดอกไม้และผักกลางสะพาน  (4.) ค้างน้ำเต้าขาควาย มีโครงเป็นรูปทรงต่างๆ ที่ยึดติดกับตัวสะพาน สำหรับให้เถาของน้ำเต้าขาควายได้ปีนป่าย และเมื่อถึงคราวออกลูก ในแต่ละรูปทรงก็เป็นที่ยึดเกาะและตัวลูกห้อยลงมาให้เราได้มองลูกของน้ำเต้าใกล้ชิด  (5.) สำหรับตีนสะพานส่วนเป็นพื้นดิน ปลูกต้นผักโขม 2 สี สลับกัน
 • ศาลาใบเหรง ศาลาใบเหรง “เหรง” เป็นพืชตระกูลปาล์ม สามารถพบได้มากในพื้นที่ภาคใต้  การนำใบมามุงหลังคาสามารถทำได้โดย    ไม่ต้องใช้ตะปูหรือลวดเลย ศาลานี้ทำเพื่อเป็นที่พักร้อนหลังจากเสร็จจากลงแปลง เป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร สารชีวินทรีย์  เตรียมเพาะเมล็ด และเป็นโรงผสมดิน ลานดินบริเวณหน้าศาลาใบเหรงเป็นจุดเผาแกลบ เพื่อใช้ผสมดินเพาะปลูก  และควันไฟจากการเผาสามารถช่วยไล่แมลงได้อีกทางหนึ่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:24:33
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:31:01 น.

ชื่อกิจกรรม : น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ให้เด็กขาดโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรวิถีพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ เรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • น้องๆจากชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์จำนวน 25 คนเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุ๋ยหมัก เผาแกลบดำ ทำดินผสม ปลูกผัก
 • ผู้จำหน่าย และเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.จำนวน 25 คนร่วมกันจัดกิจกรรม

ผลตามแผน

น้องๆชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ได้ศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรวิถีพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • น้องๆจากชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์จำนวน 25 คนเรียนรู้การทำการเกษตรวิถีพอเพียง การทำปุ๋ยหมัก การเผาแกลบดำ การทำดินผสม การปลูกผัก
 • ผู้จำหน่าย และเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.จำนวน 25 คนร่วมกันจัดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:20:27
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:23:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ

 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ
 • photo ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดต้นแบบการบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จำนวน 16 ท่านเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ.

ผลตามแผน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โภชนกิจ) และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จำนวน 16 ท่านเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:17:38
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:19:50 น.

ชื่อกิจกรรม : การตลาดสร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

 • photo การตลาดสร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพงเพชรการตลาดสร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
 • photo การตลาดสร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพงเพชรการตลาดสร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ เพิ่มกำไร ใส่ใจผู้บริโภค  และศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ช่วงเช้าคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว จัดกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดอย่างยั่งยืน
 • นำคณะศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.
 • มีผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงเพชร เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดอย่างยั่งยืน และศึกษาดูงานต้นแบบจริงของตลาดเกษตร ม.อ. 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ช่วงเช้าคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว จัดกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดอย่างยั่งยืน
 • นำคณะศึกษาดูงานต้นแบบจริง อย่างตลาดเกษตร ม.อ.
 • มีผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงเพชร เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:13:10
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:16:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.

 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • ศึกษาดูงานที่แปลงผักปลอดสารพิษ แผล่งผลิตอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอดภัย ต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัยตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • วันที่ 22  มิถุนายน คณะดูงานจากจังหวัดเชียงรายเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านคุณทรงยศ สุวรรณานนท์ เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่
 • วันที่ 23  มิถุนายน ศึกษาดูงานที่แปลงผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก เกษตรกรผู้ปลูกผักจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านดีหลวง อำเภอสทิงพระ

ผลตามแผน

 • เกษตรกรและภาคธุรกิจได้แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 • เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำเกษตร ระหว่างเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • วันที่ 22  มิถุนายน คณะดูงานจากจังหวัดเชียงรายเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านคุณทรงยศ สุวรรณานนท์ เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ แปลงผักของคุณทรงยศ ทำการปลูกผักในโรงเรือนขนาดใหญ่ มีการแบ่งพื้นที่การเพาะปลูกออกเป็น 3 รูปแบบ
  ส่วนที่ 1 เป็นการปลูกผักบนโต๊ะ แบบไฮโดรโปนิกส์ มีผักหลากหลายชนิด เช่น คะน้า กวางตุ้ง ขึ้นฉ่าย กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และผักสลัดชนิดอื่นๆ ส่วนที่ 2 เป็นการปลูกผักในกระถาง เช่น มะเขือเทศ เมล่อน บรอกโคลี
  ส่วนที่ 3 เป็นการปลูผักบนโต๊ะโดยใช้ดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก มีผักจำพวกแครอท คะน้าเห็ดหอม คะน้าใบหยิก จิงจูฉ่าย ผักกาด และผักสลัดชนิดต่างๆ การปลูกผักของคุณทรงยศทั้งหมดไม่ได้ใช้ยากำจัดศัตรูพืช แต่จะใช้สารจำพวกจุลินทรีย์ เชื้อราที่มีประสิทธิภาพมาดูแลแปลงผัก เช่น ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา ภายในแปลงของคุณทรงยศได้วางระบบการเพาะปลูก การให้น้ำ  การดูแลวัชพืช การควบคุมโรคพืชไว้เป็นอย่างดีง่ายต่อการจัดการ ทำให้คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • วันที่ 23  มิถุนายน ศึกษาดูงานที่แปลงผักปลอดสารพิษของคุณคำนึง  สร้อยสีมาก เกษตรกรผู้ปลูกผักจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านดีหลวง อำเภอสทิงพระ  เมื่อคณะศึกษาดูงานจากเชียงรายเดินทางมาถึงบ้านดีหลวงมีคณะบุคคลต่างๆให้การต้อนรับจำนวนมาก เช่น นายอนุสร  ตันโชติกุล  นายอำเภอสทิงพระ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านในตำบลดีหลวง และมี ผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี  รองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  แปลงผักของคุณคำนึง เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ 100 %  ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดผสมผสานกัน เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือยาว  อัญชัน หัวไชเท้า กวางตุ้งดอก คะน้า ผักบุ้ง ผักโขมแดง  ผักโขมเขียว  แตงกวา กะเพรา และพืชผักอื่นๆอีกจำนวนมาก คณะศึกษาดูงานทุกคนตื่นเต้นกับการเยี่ยมชมแปลงครั้งนี้  พี่คำนึงได้ต้อนรับทุกคนด้วยลูกตาลโตนดอ่อน ปอกกันสดๆบริเวณหน้าแปลง และเมื่อเดินลงมาจะพบกับแปลงผักที่ทอดเป็นแนวยาวสีเขียวตัดกับสีแดงของผักโขมแดง สวยสดุดสายตาของทุกคนที่เยี่ยมชม  พร้อมคำเชื้อเชิญของพี่คำนึงให้ทุกคนลองเก็บถั่วฝักยาวและแตงกวามาลองชิม ทำให้ทุกคนได้พบกับความหวานกรอบอร่อยของผักปลอดสารพิษที่เก็บด้วยมือตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:10:44
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:12:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ

 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ
 • photo ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • จัดทำบูทนำเสนอโครงการ Matching Model ของตลาดเกษตร ม.อ.
 • นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตลาดเกษตร ม.อ. และการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรในจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

 • วันที่ 22  มิถุนายน(ช่วงบ่าย) ศึกษาดูงาน"การจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ" โดยมีท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต และคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว  ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอความเป็นมาของตลาดเกษตร ม.อ.  ซึ่งมีระยะเวลากว่า 15 ปี มีการบริหารจัดการ การพัฒนา การส่งเสริมผู้จำหน่าย การส่งเสริมผู้ใช้บริการ การส่งเสริมเกษตรกร ปัญหาในการดำเนินงาน  และความสำเร็จของตลาดเกษตร ม.อ. ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • วันที่ 22  มิถุนายน(ช่วงบ่าย) ศึกษาดูงาน"การจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ" โดยมีท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต และคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว  ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้การต้อนรับ 

ผลตามแผน

 • เกษตรกรและภาคธุรกิจได้แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • วันที่ 22  มิถุนายน(ช่วงบ่าย) ศึกษาดูงาน"การจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ" โดยมีท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต และคุณวรภัทร  ไผ่แก้ว  ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอความเป็นมาของตลาดเกษตร ม.อ.  ซึ่งมีระยะเวลากว่า 15 ปี มีการบริหารจัดการ การพัฒนา การส่งเสริมผู้จำหน่าย การส่งเสริมผู้ใช้บริการ การส่งเสริมเกษตรกร ปัญหาในการดำเนินงาน  และความสำเร็จของตลาดเกษตร ม.อ. ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:44:40
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:09:29 น.

ชื่อกิจกรรม : เสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"

 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"
 • photo เสวนาขยายผลการดูงานเสวนาขยายผลการดูงาน"เรื่องการปลูก แลโรงคัดแยกผักโครงการหลวง"

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการขยายผลการศึกษาดูงานการปลูกและคัดแยกผักโครงการหลวง เพื่อนำมาต่อยอดในการทำโรงคัดแยกผักของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมตามแผน

จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากคณะศึกษาดูงาน กับบุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  "เรื่องการปลูกและคัดแยกผักโครงการหลวง" เพื่อนำมาต่อยอดในการทำโรงคัดแยกผักของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมรับฟังเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 70 ท่าน โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนดังนี้ 1. ดร.เทวี มณีรัตน์  2.ดร.อดิเรก รักคง 3. นายสิน พรหมเทพ  4.นางวรภัทร ไผ่แก้ว  5.นายพงศ์เทพ ศรีเอียด

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ความรู้ "เรื่องการปลูกและคัดแยกผักโครงการหลวง"เพื่อนำมาต่อยอดในการทำโรงคัดแยกผักของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้"เรื่องการปลูกและคัดแยกผักโครงการหลวง" เพื่อนำมาต่อยอดในการทำโรงคัดแยกผักของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมรับฟังจำนวน 70 ท่าน โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนดังนี้ 1. ดร.เทวี มณีรัตน์  2.ดร.อดิเรก รักคง 3. นายสิน พรหมเทพ  4.นางวรภัทร ไผ่แก้ว  5.นายพงศ์เทพ ศรีเอียด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:41:02
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:43:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า

 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า
 • photo สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ต้นทางการผลิตสินค้า

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ต้นน้ำของการผลิตอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ต้นน้ำของการผลิตอาหารปลอดภัย ของผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 30 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรในเครือข่ายจำนวน 20 ราย ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกดังนี้

 • แปลงคุณคำนึง  สร้อยสีมาก และเกษตรกรในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

 • แปลงคุณทรงยศ  ศิวิไลกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • แปลงคุณควง  ประทุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลตามแผน

 • เกษตรกรภายในกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บข้อมูลการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกษตรกรภายในกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ

 • แปลงของคุณคำนึงเป็นแปลงผักติดทะเลขนาด 2 ไร่ ตลอดระยะเวลา 6 ปี พี่คำนึงเล่าว่า ต้องซื้อขี้ไก่มาใส่ จนกลายเป็นดินสีดำ ที่ร่วนซุย ง่ายต่อการไถ พรวน ยกแปลง  สามารถปลูกผักปลอดภัย เป็นอาชีพเลี้ยงทั้งครอบครัวได้อย่างมั่นคง พี่คำนึงพาไปเยี่ยมชมสวนเครือข่าย ชื่อพี่พร  ที่ปลูกกล้วยน้ำว้าพื้นเมืองของสทิงพระ ในพื้นที่ 5 ไร่ พี่พรปลูกกล้วยยาวสองแถวตลอดแนว โดยขุดบ่อน้ำเป็นระยะๆ ด้านข้างเพื่อปลูกต้นกระจับ

 • แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ของคุณทรงยศ  ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาปลูกผักบนแคร่ครึ่งหนึ่ง ทำแปลงเกษตรในโรงเรือนหลังบ้าน  โรงเรือนสะอาด ใช้ระบบน้ำแบบสเปรย์พ่นโดยตั้งเวลาอัตโนมัติ  การปลูกผักบนโต๊ะทำให้จัดการได้ง่าย สะดวกสบาย และไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องลงทุนค่อนข้างสูงในครั้งแรก

 • แปลงของคุณควง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ที่เข้าไปค่อนข้างลึกพอสมควร  ไปถึงต้องตกใจเพราะคลองชลประทานแห้งไม่เหลือน้ำเลย  คุณควงบอกว่า น้ำเริ่มหมดมา 1 อาทิตย์แล้ว อีกสัก 5 วัน ต้นไม้ในสวนคงตายหมดเพราะขาดน้ำ  ไม่เคยคิดว่าในหาดใหญ่จะขาดแคลนน้ำขนาดนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:34:38
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:40:31 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ

 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ
 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ
 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ
 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ
 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ
 • photo จัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะจัดฝึกอบรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกับอัจฉริยะ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • น้องนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาล้างจาน และการทำปุ๋ยหมัก การเพาะแมล็ดผักของตลาดเกษตร ม.อ. พร้อมให้นักเรียนปฏิบัติจริง

ผลตามแผน

 • เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • น้องนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาล้างจาน และการทำปุ๋ยหมักของตลาดเกษตร ม.อ. พร้อมให้นักเรียนปฏิบัติจริง เพื่อเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:31:59
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:33:34 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2

 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย  ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 

กิจกรรมตามแผน

เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้วดำเนินกิจกรรมให้ความรู้วิธีการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย ของตลาดเกษตร ม.อ.
 • มีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2 จำนวน  39 ท่าน

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้การบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • เกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 2 จำนวน  39 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ารบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:30:21
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:31:13 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1

 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1
 • photo อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

อบรมการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย  ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1 เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559

กิจกรรมตามแผน

เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณวรภัทร  ไผ่แก้วดำเนินกิจกรรมให้ความรู้วิธีการบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย ของตลาดเกษตร ม.อ. มีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1จำนวน  45 ท่าน

ผลตามแผน

 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ารบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา รุ่นที่ 1 จำนวน 45 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ารบริหารจัดการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2559 เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:24:31
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:26:11 น.

ชื่อกิจกรรม : เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ

 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ
 • photo เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาดเกษตร ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดเกษตร ม.อ. และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหารตลาดเกษตร ม.อ. ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น.  ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาดเกษตร ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดเกษตร ม.อ. และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหารตลาดเกษตร ม.อ. ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น.  ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพงศ์เทพพงศ์เทพเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:17:49
Project owner
แก้ไขโดย พงศ์เทพ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:23:37 น.

ชื่อกิจกรรม : เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร

 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร
 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร
 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร
 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร
 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร
 • photo เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตร ม.อ.รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

-ถ่ายทอดความรู้เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ประชารัฐ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กิจกรรมตามแผน

เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ประชารัฐ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว นำเสนอเรื่องรูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ท่าน

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกร เข้าใจ  เรื่อง รูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ประชารัฐ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว นำเสนอเรื่องรูปแบบในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดนัดสินค้าเกษตร  ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนกาหลง และเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ท่าน เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ประชารัฐ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง