การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 10.04 ( IP : 202...143 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-023
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร สังฆโร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 พฤษภาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
งบประมาณ 200,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • singhanakornsinghanakorn(Owner)
 • sulaiman.bsulaiman.b(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:56:16
Project trainer
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:40:40 น.

ชื่อกิจกรรม : การทำแผนที่ระบบอาหารชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 29,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,269.00
27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:54:24
Project trainer
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:45:10 น.

ชื่อกิจกรรม : การบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนที่อาหารชุมชน 2.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแหล่งอาหาร สามารถเชื่อมโยงแหล่งอาหารและกระจายอาหารจากแหล่งผลิตอาหารในชุมชนสู่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเข้ารับการอบรม
2.ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูล 3.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4.ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดส่งเพื่อทำแผนที่อาหารชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-ดำเนินการบันทึกข้อมูลจำนวน 557 ชุด จัดทำในรูปแบบ Excel จัดส่งเพื่อไปทำแผนที่ระบบอาหารชุมชน

ผลตามแผน

-ได้ข้อมูลรูปแบบ Excel จัดส่งเพื่อไปทำแผนที่ระบบอาหารชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ได้ จำนวน 87ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 11,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,140.00
11 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:20:27
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:42:19 น.

ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บข้อมูลแหล่งผลิตอาหารเพื่อจัดทำแผนที่อาหารชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนที่อาหารชุมชน 2.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแหล่งอาหาร สามารถเชื่อมโยงแหล่งอาหารและกระจายอาหารจากแหล่งผลิตอาหารในชุมชนสู่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเข้ารับการอบรม
2.ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูล 3.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4.ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดส่งเพื่อทำแผนที่อาหารชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม

ผลตามแผน

ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและลงพิกัด  ด้วย โปรแกรม GPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ได้ จำนวน 87ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00
4 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:15:42
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:20:02 น.

ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บข้อมูลแหล่งผลิตอาหารเพื่อจัดทำแผนที่อาหารชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนที่อาหารชุมชน 2.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแหล่งอาหาร สามารถเชื่อมโยงแหล่งอาหารและกระจายอาหารจากแหล่งผลิตอาหารในชุมชนสู่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเข้ารับการอบรม
2.ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูล 3.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4.ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดส่งเพื่อทำแผนที่อาหารชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม

ผลตามแผน

ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและลงพิกัด  ด้วย โปรแกรม GPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ได้ จำนวน 470 ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 18,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00
22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:11:48
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:12:49 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลดีด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครูรักจักการใช้ชีวิตพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำแปลงเกษตร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำแปลงเกษตร 2.นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

1.แปลงเกษตรในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลดีด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีแปลงเกษตรศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลดีด  จำนวน  1 แปลง

2.เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน

3.เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.เด็กและรูรักจักการใช้ชีวิตพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 3 มิถุนายน 2560 14:57:14
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 14:58:49 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 11:35:33
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 11:42:45 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชาการที่ครบถ้วนและสารอาหารที่ดีครบ 5 หมู่ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสขุภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประทางอาหารที่ปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูกพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์ และพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น

ผลตามแผน

เพิ่มพื้นที่เกษตร ปลูกผักในบ่อท่อซีเมนต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.พื้นที่เกษตร ปลูกพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์เพิ่มขึ้นและมีพื้นที่เกษตรพื้นดินเพิ่มขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ได้นำผลผลิตที่ปลอดสารพิษมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 11:46:28
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:33:26 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร1 (บ้านยางงาม)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจวิธีการปลูกผักและสามารถปฏิบัติจริง 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์การขับไล่แมลงฮอร์โมพืช 3.เพื่อปลูกฝังทัศนคติและจิสำนึกที่ดีต่ออาชีพเกษตรและวิถีชีวิตไทย 4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหา

กิจกรรมตามแผน

1.จัดกิจกรรมทำแปลงผัก 2.จัดกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ 3.จัดกิจกรรมวิธีปรุงอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดทำแปลงผัก 2.จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 3.จัดกิจกรรมวิธีปรุงอาหาร 4.นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

1.แปลงผัก 2.มีปุ๋ยอินทรีย์ 3.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิธีปรุงอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีแปลงผักในโรงเรียน โดยใช้ปุ๋ยอินทร์ 2.นักเรียนเข้าใจวิธีการปลูกผักและสามารถปฏิบัติจริง 3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์การขับไล่แมลงฮอร์โมพืช 4.นักเรียนได้รับการปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่ออาชีพเกษตรและวิถีชีวิตไทย 5.นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร 6.ดำเนินการจัดกิจกรรมวิธีปรุงอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 9,843.00 0.00 0.00 9,843.00
20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:00:15
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:30:43 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดยาบัลยาแมะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค 2.เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของผักสวนครัวและวิธีการปลูกผัก 3.เพื่อให้ศูนย์ฯและชุมชนมีภาคีเครือข่ายร่วม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำแปลงเกษตรปลูกผักในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดยาบัลยาแมะ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำแปลงเกษตรปลูกผักในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดยาบัลยาแมะ โดยมีนักเรียนร่วมดำเนินการ

ผลตามแผน

1.แปลงเกษตรปลูกผักในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดยาบัลยาแมะ 2.นักเรียนร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีแปลงเกษตรปลูกผักในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดยาบัลยาแมะ จำนวน  1 แปลง เพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็กที่ปลอดภัย

2.เด็กมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค นำมาประกอบอาหารกลางวัน และสามารถให้เด็กนักเรียนนำไปประกอบอาหารที่บ้าน

3.นักเรียนรู้คุณค่าของผักสวนครัวและวิธีการปลูกผัก

4.ศูนย์ฯและชุมชนมีภาคีเครือข่ายร่วม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,028.00 0.00 0.00 5,028.00
20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:05:12
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:06:15 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกป่าฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ

2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว

3.เพื่อให้เด็กรู้จักพืชผักสวนครัวมากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่ปลูกผัก โดยใช้กระถางภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกป่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำพื้นที่ปลูกผัก โดยใช้กระถาง โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 101 คน

ผลตามแผน

มีพื้นที่ปลูกผัก โดยใช้กระถาง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีพื้นที่ปลูกผัก โดยใช้กระถาง  มีพืชผักที่ปลอดภัยใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน

2.เด็กได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ

3.เพื่อให้เด็กรู้จักพืชผักสวนครัวมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:04:43
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12:15:34 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดเก็บข้อมูลแหล่งผลิตอาหารเพื่อจัดทำแผนที่อาหารชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนที่อาหารชุมชน 2.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแหล่งอาหาร สามารถเชื่อมโยงแหล่งอาหารและกระจายอาหารจากแหล่งผลิตอาหารในชุมชนสู่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเข้ารับการอบรม
2.ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูล 3.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4.ดำเนินการบันทึกข้อมูลจัดส่งเพื่อทำแผนที่อาหารชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.อบรมการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 2.อบรมให้ความรู้จัดเก็บพิกัด ด้วย GPS

ผลตามแผน

ดำเนินการอบรมการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและลงพิกัด  ด้วย โปรแกรม SPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 2.ผู้เข้ารับการอบรมม่ความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บพพิกัดพื้นที่ด้วยโรแกรม GPS 3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติได้จริงและพร้อมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,700.00 1,000.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:33:52
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:34:12 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผัก 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่เกษตรในศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยรักผักสวนครัวไม่น้อยกว่าร้อย 90

ผลตามแผน

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:38:57
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13:32:40 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผัก 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมตามแผน

จัดทำแปลงเกษตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียนโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครูจำนวน 4 คน  ผู้ปกครองเข้าร่วม

ผลตามแผน

1.เด็กได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว 2.เด็กได้เห็นความสำคัญและรู้จักพืชผักสวนครัวมากขึ้น 3.เด็กได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 4.เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,224.10 0.00 0.00 5,224.10
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:41:24
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:41:40 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมัสยิดอีมาดลอิสลาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครูรักจักการใช้ชีวิตพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

1.จัดทำแปลงปลูกผัก 2.จัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดทำแปลงปลูกผัก 2.จัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

ผลตามแผน

1.แปลงปลูกผัก 2.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.แปลงปลูกผัก จำนวน 1 แปลง 2.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 โรเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:43:49
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:44:01 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลนอก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริง 2.เพื่อปลูกฝังทัศนคติต่ออาชีพเกษตรวิถีไทย 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์

ผลตามแผน

พื้นที่เกษตรปลูกพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์ ที่เหมาะสมกับศูนย์เด็กเล็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีพื้นที่เกษตรปลูกพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ 2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริง 3.นักเรียนได้รับการปลูกฝังทัศนคติต่ออาชีพเกษตรวิถีไทย 4.นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 15:33:10
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:27:52 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมทางด้านโภชนาการด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม INMU-School Lunch

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเสข้าใจในการใช้โปรแกรม INMU-School Lunch 2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถจัดอาหารกลางวันให้มีมาตรฐาน

กิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้โปรมแกรม INMU-School Lunch ให้กับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ครูผู้ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้โปรมแกรม INMU-School Lunch ให้กับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ครูผู้ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม จำนวน 9 แห่ง

ผลตามแผน

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้โปรมแกรม INMU-School Lunch ให้กับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ครูผู้ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเสข้าใจในการใช้โปรแกรม INMU-School Lunch 2.ผู้รับการอบรมสามารถจัดอาหารกลางวันให้มีมาตรฐาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 1,000.00 6,592.00 0.00 0.00 0.00 11,092.00
3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:47:21
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:50:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานขอสนับสนุน อสม. ในพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลแหล่งอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีผู้จัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงแต่ละครัวเรือน จำนวน 30 คน

กิจกรรมตามแผน

ประสานขอสนับสนุน อสม. ในหน่วยงานรับผิดชอบของ รพ.สิงหนคร และรพสต.สถิตย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประสานขอสนับสนุน อสม. ในหน่วยงานรับผิดชอบของ รพ.สิงหนคร และรพสต.สถิตย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

ผลตามแผน

ประสานขอสนับสนุน อสม. ในหน่วยงานรับผิดชอบของ รพ.สิงหนคร และรพสต.สถิตย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รอผลการประสานงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 09:59:04
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:38:51 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผัก 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมตามแผน

จัดทำแปลงเกษตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียนโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครูจำนวน 4 คน  ผู้ปกครองเข้าร่วม

ผลตามแผน

1.เด็กได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว 2.เด็กได้เห็นความสำคัญและรู้จักพืชผักสวนครัวมากขึ้น 3.เด็กได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 4.เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 10:44:32
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 21:33:35 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน
 • photo
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2.เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผัก 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่เกษตรในศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยรักผักสวนครัวไม่น้อยกว่าร้อย 90

ผลตามแผน

มีพื้นที่เกษตรในศูนย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาพื้นที่ปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsinghanakornsinghanakornเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:04:31
Project owner
แก้ไขโดย singhanakorn เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 11:36:43 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม

 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม
 • photo สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการามสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชาการให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโลการาม

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชาการที่ครบถ้วนและสารอาหารที่ดีครบ 5 หมู่ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสขุภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประทางอาหารที่ปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำพื้นที่เกษตร ปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์

ผลตามแผน

พื้นที่เกษตรปลูพืชผักในบ่อท่อซีเมนต์ ที่เหมาะสมกับศูนย์เด็กเล็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

พื้นที่เกษตรในบ่อท่อซีเมนต์ จำนวน 30 ท่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง