โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @December,25 2017 10.23 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 60-ข-063
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร บุญแก้ว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • tonpriktonprik(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:48 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 12:23:30
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:33:34 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตลาดย้อนยุคครั้งที่ 2 สีสันตลาดต้นปริกต้อนรับเราะมาฎอน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดต้นปริกและการต้อนรับเดือนเราะมาฎอน เป็นเดือนที่มุสลิมต้องถือศีลอด

กิจกรรมตามแผน

เป็นการกระตุ้นตลาด ต้นปริก พร้อมกับการต้อนรับเดือนเราะมาฎอน ซึ่งมีกิจกรรม ประกวดขนมหวานเพื่อสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารในช่วงการถือศีลอดให้กับพี่น้องมุสลิม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมการตลาดย้อนยุค เป็นการกระตุ้นตลาด เพื่อเพิ่มสีสันให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยผู้ประกอบการ กลุ่มคนที่สนใจในการเลือกซื้ออาหาร
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานราชการ กรรมการชุมชน รวม 80คน ประกอบด้วย รพสต.ปริก ผอ.กองทุนสวนยาง รร.ในเขตเทศบาลปริก และโรงเรียนวัดยางทอง เป็นต้น 

ผลตามแผน

กิจกรรมตลาดย้อนยุคครั้งที่ 2 นอกจากเป็รการกระตุ้นตลาด เป็นกิจกรรมที่เป็นการต้อนรับเดือนเราะมาฎอน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผู้ที่ถือศีลอดและการประกวดอาหารหวานเพื่อสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมตลาดย้อนยุคครั้งที่ 2 นอกจากเป็รการกระตุ้นตลาด เป็นกิจกรรมที่เป็นการต้อนรับเดือนเราะมาฎอน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผู้ที่ถือศีลอดและประกวดการทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จเนื่องจากมีฝนตก ในช่วงการให้ความรู้เรื่องการรับประทานในช่วงถือศีลอดโดยนักวิชาการสาธารณสุข
แนวทางแก้ไข เสนอให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้อีกครั้งในภายหลัง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 3,280.00 3,125.00 0.00 0.00 6,605.00
25 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 11:33:42
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:28:58 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อวางกำหนดการตามงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดต้นปริก ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการตลาดต้นปริกที่ปรึกษาโครงการจำนวน 12 คนและตัวแทนฝ่ายบริหารเทศบาลปริก จำนวน 4 คนร่วมวางกำหนดการแผนงานตลาดต้นปริก

ผลตามแผน

1.กำหนดวันศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาดต้นปริก 2. กำหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดต้นปริก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.กำหนดวันศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาดต้นปริกโดยกำหนดให้กรรมการตลาดร่วมศึกษาดูงานตลาดใต้โหนดและตลาดใต้ใผ่จังหวัดพัทลุง 2. กำหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดต้นปริก ซึ่งกำหนดรูปแบบให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งชุดไทยประยุคและมีการประกวดทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ี่มีการให้คะแนนและมอบของขวัญให้ทีมชนะ และและรางวัลชมเชย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 3,160.00
3 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 6 เมษายน 2561 15:28:32
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:27:29 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตลาดย้อนยุค

 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค
 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค
 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค
 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค
 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค
 • photo กิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมตลาดย้อนยุค

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นตลาดพื้นบ้าน ๒.เพื่อสร้างกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

กิจกรรมตามแผน

ผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมตลาดย้อน โดยร่วมกิจกรรมดังนี้ ๑. การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและจัดบรรยากาศตลาดให้สวยงาม เช่น เขตปลอดบุหรี่ ๒. มีการประกวดทำอาหารสุขภาพ ๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลาดต้นปริก เช่น ตลาดไร้โฟม ๑๐๐ %

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. ผู้ประกอบการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและจัดบรรยากาศตลาดให้สวยงาม เช่น เขตปลอดบุหรี่ ๒. มีการประกวดทำอาหารสุขภาพ ๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลาดต้นปริก เช่น ตลาดไร้โฟม ๑๐๐ %

ผลตามแผน

๑. การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและจัดบรรยากาศตลาดให้สวยงาม เช่น เขตปลอดบุหรี่ ๒. มีการประกวดทำอาหารสุขภาพจำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ ยำหัวปลี  สลัดม้วนผักไร้สาร ไก่ย่างสะเต๊ะ  ข้าวยำเบญจรงค์ ผัด ๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลาดต้นปริก เช่น ตลาดไร้โฟม ๑๐๐ %

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและจัดบรรยากาศตลาดให้สวยงาม เช่น เขตปลอดบุหรี่ ๒. มีการประกวดทำอาหารสุขภาพจำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ ยำหัวปลี  สลัดม้วนผักไร้สาร ไก่ย่างสะเต๊ะ  ข้าวยำเบญจรงค์ ผัดไทยไร้น้ำมัน โดยมีกรรมการตัดสินจากตัวแทนหน่วยงาน รพสต. ตัวแทนผู้บริหารเทศบาลปริก ตัวแทนกรรมการตลาด ตัวแทนชุมชนผู้มาจับจ่ายตลาด ๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลาดต้นปริก เช่น ตลาดไร้โฟม ๑๐๐ %

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,880.00 2,500.00 0.00 0.00 7,380.00
2 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 27 เมษายน 2561 07:13:34
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:39:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมกิจกรรมตลาดย้อนยุค

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดภายใต้กิจกรรมตลาดย้อนยุค

กิจกรรมตามแผน

การเตรียมการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดและการเป็นการเพิ่มสีสันตลาดต้นปริกภายใต้ชื่อว่ากิจกรรมตลาดย้อนยุค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการตลาด ๑๒ คน ตัวแทนฝ่ายบริหาร ๒ คน และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปริก ๒ คน ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม

ผลตามแผน

ที่ประชุมนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอรูปแบบกิจกรรมซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ๑. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดต้นปริก ภายใต้แนวคิดตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย มีการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตลาดไร้โฟม ๒. มีการประกวดทำอาหารสุขภาพประเภทอาหารคาวโดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้นปริก ๓. การจัดสถานที่เพื่อให้เพิ่มสีสันในตลาดจะมีการจัดซุ้มร้านค้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

--

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00
8 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 27 เมษายน 2561 06:48:20
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:24:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมอบรมสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ

กิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการและวางแผนงานตามปฏิทินโครงการฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประธานในที่ประชุม นายสมพร  บุญแก้ว ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริกและที่ปรึกษาโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ๑๖ คนประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลปริก ๒ คนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ๒ คน และคณะกรรมการตลาด ๑๒ คน
ในการประชุมครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้สุขภิบาลอาหาร พร้อมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการอบรมฯ ๒.การวางแผนการดำเนินกิจกรรมในเดือนมีนาคม

ผลตามแผน

ประธานในที่ประชุมนำเสนอผลและปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ควรมีการอบรมฯในคราวต่อไป ๒. นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ควรจะมีกิจกรรมให้ความรู้ในคราวต่อไป ๒. ประธานมอบเลขาในการชี้แจงปฏิทินโครงการในเดือนมีนาคม 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 2,120.00 0.00 0.00 0.00 4,520.00
18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 15:32:49
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:38:16 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการตลาดต้นปริก 2เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตลาดต้นปริก 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและคณะกรรมการตลาดต้นปริก

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตลาดและสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการโดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอและผู้จัดการตลาดต้นปริก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและคณะกรรมการตลาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกเป็นผู้ประกอบการ ๘๐ คน และคณะกรรมการ ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปริก กองสาธารณสุข โดยผู้ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) 2.ทบทวนข้อกำหนดของตลาดต้นปริก โดยคณะกรรมการตลาด 3.ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตลาดต้นปริก

ผลตามแผน

 1. การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและคณะกรรมการตลาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกเป็นผู้ประกอบการ ๘๐ คน และคณะกรรมการ ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปริก กองสาธารณสุข โดยผู้ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) 2.ทบทวนข้อกำหนดของตลาดต้นปริก โดยคณะกรรมการตลาด 3.ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตลาดต้นปริก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและคณะกรรมการตลาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกเป็นผู้ประกอบการ ๘๐ คน และคณะกรรมการ ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปริก กองสาธารณสุข โดยผู้ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) 2.ทบทวนข้อกำหนดของตลาดต้นปริก โดยคณะกรรมการตลาด 3.ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตลาดต้นปริก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 13,950.00 1,154.00 0.00 0.00 16,504.00
2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:10:48
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:11:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ผลตามแผน

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00
12 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 มกราคม 2561 15:38:11
Project owner
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 24 มกราคม 2561 10:32:44 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo คณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมสรุปกิจกรรมเปิดตลาดคณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมสรุปกิจกรรมเปิดตลาด
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อรู้ผลการดำเนินกิจกรรมและจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเปิดตลาดวันแรก

กิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเปิดตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ประธานนำเสนอภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมเปิดตลาดฯ 2. คณะกรรมการตลาดต้นปริกจำนวน 20 คนร่วมเสนอผลการการดำเนินงานตลาดต้นปริกวันแรก

ผลตามแผน

 1. คณะทำงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
 2. คณะทำงานได้รู้ถึงผลการดำเนินกิจกรรมเปิดตลาดและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ประธานกรรมการตลาดกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองจนงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. จากการนำเสนอปัญหาอุปสรรคของการเปิดตลาดวันแรก ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนและจะมาวางแผงขาย ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวระเบียบว่าด้วยข้อตกลงของตลาดต้นปริก พร้อมกับจัดที่สำรองไว้เพื่อแก้ปัญหาไปก่อน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
9 มกราคม 2561 เวลา 13:00เป็นต้นไป น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 มกราคม 2561 15:07:24
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 11:16:34 น.

ชื่อกิจกรรม : เปิดทำการตลาดต้นปริก

 • photo ท่านบุญภาษ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาเป็นประธานในการเปิดตลาดท่านบุญภาษ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาเป็นประธานในการเปิดตลาด
 • photo นายสุริยา ยีขุน นายกเทศบมนตรีตำบลปริกพบประชาชนพูดถึงนโยบายของเทศบาลที่สนับสนุนกิจกรรมตลาดนายสุริยา ยีขุน นายกเทศบมนตรีตำบลปริกพบประชาชนพูดถึงนโยบายของเทศบาลที่สนับสนุนกิจกรรมตลาด
 • photo ประธานโครงการฯ นายสมพร บุญแก้ว และทีมงาน อ่านรายงานเปิดตลดต่อท่านประธานประธานโครงการฯ นายสมพร บุญแก้ว และทีมงาน อ่านรายงานเปิดตลดต่อท่านประธาน
 • photo ผู้ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดต้นปริก ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมครั้งผู้ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดต้นปริก ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมครั้ง
 • photo เวทีเสวนา หลาดสุขภาพ 4.0เวทีเสวนา หลาดสุขภาพ 4.0
 • photo
 • photo บรรยากศตลาดต้นปริกบรรยากศตลาดต้นปริก
 • photo พิธีเปิดพิธีเปิด
 • photo กิจกรรม กิจกรรม " ครกนี้เพื่อเธอ โดยประธานในพิธร และนายกเทศมนตรี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพือเป็นการเพิ่มช่่องทางให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและใกล้บ้าน ๒. เพื่อให้ประชาชนที่สัมผัสกับวิธีชุมชนในการบริโภคอาหาร

กิจกรรมตามแผน

๑. มีผู้ประกอบการทั้งในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและพื้นที่ใกล้เคียง มาวางแผงขายอาหาร ๒. มีเวทีเสวนาเรื่อง “หลาดนัดสุขภาพ 4.0” โดย ๓.มีพิธ๊เปิดตลาดต้นปริก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. มีผู้ประกอบการทั้งในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและพื้นที่ใกล้เคียง มาวางแผงขายอาหาร ๒. มีเวทีเสวนาเรื่อง “หลาดนัดสุขภาพ 4.0” โดย ๓.มีพิธ๊เปิดตลาดต้นปริก

ผลตามแผน

๑. มีผู้ประกอบการทั้งในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและพื้นที่ใกล้เคียง มาวางแผงขายอาหารจำนวน 74 ราย ประกอบด้วยอาหารที่ปรุงสำเร็จ ผักปลอดสารพิษ และ น้ำสมุนไพร ๒. มีเวทีเสวนาในงานเปิดตลาดต้นปริกภายใต้หัวข้อ หลาดปริกเสวนาเรื่อง “หลาดนัดสุขภาพ 4.0” โดย 1. นางสุดา  ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา 2. นางบังอร  บุญศรีจันทร์  สาธารณสุขอำเภอสะเดา 3. นายสมพร  บุญแก้ว ประธานกรรมการตลาดต้นปริก    Green Market เทศบาลตำบลปริก 4. นายบัญชร  วิเชียรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.หาดใหญ่
๓. การเปิดตลาดต้นปริก ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญภาษ  รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาเปิดพิธี และร่วมกิจกรรมกับทางโครงการได้จัดเตรียม ได้แก่ เยี่ยมชม ตลาดต้นปริก และกิจกรรมตำส้มตำ ภายใต้กิจกรรม "ครกนี้เพื่อเธอ"๑. มีผู้ประกอบการในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและบริเวณใกล้เคียงจำหน่ายอาหาร ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปริก และบริเวณใกล้เคียงจับจ่ายอาหารที่ปลอดภัยตามความสนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. มีผู้ประกอบการทั้งในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและพื้นที่ใกล้เคียง มาวางแผงขายอาหารจำนวน 74 ราย ประกอบด้วยอาหารที่ปรุงสำเร็จ ผักปลอดสารพิษ และ น้ำสมุนไพร ๒. มีเวทีเสวนาในงานเปิดตลาดต้นปริกภายใต้หัวข้อ หลาดปริกเสวนาเรื่อง “หลาดนัดสุขภาพ 4.0” โดย 1. นางสุดา  ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา 2. นางบังอร  บุญศรีจันทร์  สาธารณสุขอำเภอสะเดา 3. นายสมพร  บุญแก้ว ประธานกรรมการตลาดต้นปริก    Green Market เทศบาลตำบลปริก 4. นายบัญชร  วิเชียรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.หาดใหญ่
๓. การเปิดตลาดต้นปริก ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญภาส  รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาเปิดพิธี และร่วมกิจกรรมกับทางโครงการได้จัดเตรียม ได้แก่ เยี่ยมชม ตลาดต้นปริก และกิจกรรมตำส้มตำ ภายใต้กิจกรรม "ครกนี้เพื่อเธอ"มีผู้ประกอบการในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปริกและบริเวณใกล้เคียงจำหน่ายอาหาร ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปริก และบริเวณใกล้เคียงจับจ่ายอาหารที่ปลอดภัยตามความสนใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงการเสวนา ได้มีกลุ่มสนใจไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจกับการจับจ่ายอาหาร/แนวทาง ต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลากิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 7,460.00 26,275.00 0.00 0.00 35,135.00
8 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 20 มกราคม 2561 13:32:17
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:53:12 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด

 • photo จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาดจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด
 • photo จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาดจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด
 • photo จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาดจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด
 • photo จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาดจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด
 • photo จัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาดจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดตลาด

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลปริก กองช่าง กองสวัสดิการ สำนักปลัด กองสาธารณสุข ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เปิดตลาดนัดต้นปริกในวันที่ 9 มกราคม 2561

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลปริก กองช่าง กองสวัสดิการ สำนักปลัด กองสาธารณสุข ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เปิดตลาดนัดต้นปริกในวันที่ 9 มกราคม 2561 - ในการจัดสถานที่ครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการตลาดฯ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองสาธารณสุขและกองช่าง รวม 20 คน ร่วมจัดสถานที่

ผลตามแผน

สถานที่เปิดตลาดและแผงขายของพร้อมใช้งานในวันที่ 9 มกราคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สถานที่เปิดตลาดและแผงขายของพร้อมใช้งานในวันที่ 9 มกราคม 2561ประกอบด้วย เวทีสำหรับเปิดตลาด และเวทีเสวนา พร้อมใช้งาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,760.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00
4 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 มกราคม 2561 15:01:03
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 11:07:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงานเปิดตลาด

 • photo ประชุมเตรียมงานและมอบหมายงานประชุมเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมสถานที่เปิดตลาด

กิจกรรมตามแผน

จัดแบ่งล๊อกขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการตลาดและเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปริก จำนวน 25 คน เตรียมสถานที่เปิดตลาด และแบ่งพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ

ผลตามแผน

สถานที่เปิดตลาดต้นปริกมีความพร้อมต่อการใช้งานในวันเปิดตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สถานที่ที่ใช้ในการเปิดตลาดต้นปริกมีความสมบูรณืและพร้อมใช้งานในการเปิดตลาดต้นปริก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
28 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 14:01:10
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 20:45:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงพ่อแม่ค้าตลาดต้นปริก

 • photo ประธานโครงการ ชี้แจงข้อตกลงกับผู้ประกอบการประธานโครงการ ชี้แจงข้อตกลงกับผู้ประกอบการ
 • photo นางผุสดี หมัดอาดำ ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานตลากต้นปริกนางผุสดี หมัดอาดำ ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานตลากต้นปริก
 • photo
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ
 • photo คณะกรรมการ(ท่านสท.ฟาริดตอบข้อ ซักถาม)คณะกรรมการ(ท่านสท.ฟาริดตอบข้อ ซักถาม)
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจวัตถุประสงค์ของตลาดต้นปริก เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ารู้และเข้าใจกฏกติกาตลาดต้นปริก

กิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงกฏระเบียบตลาดและสร้างความเข้าใจกับแม่ค้าเกี่ยวกับตลาดต้นปริก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. ประสานพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับตลาดต้นปริก โดยประธานโครงการตลาดต้นปริก นาย๑. ประสานพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับตลาดต้นปริก โดยประธานโครงการตลาดต้นปริก นาย  เป็นผู้แจ้ง ๒. ชี้แจงการแบ่งล๊อกและจัดโซนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อความสะดวกในการจับจ่ายตลาดและเพื่อความเป็นระเบียบของตลาด ๓. พ่อค้าแม่ค้าร่วมซักถามข้อสงสัยเพื่อได้เป็นแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

ผลตามแผน

มีพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับตลาดต้นปริก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. ประสานพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับตลาดต้นปริก โดยประธานโครงการตลาดต้นปริก นาย๑. ประสานพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับตลาดต้นปริก โดยประธานโครงการตลาดต้นปริก นาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,587.00 0.00 0.00 0.00 3,587.00
27 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 15:01:11
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 13:57:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

 • photo ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหลังจ่กประชุมกับผู้ประกอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหลังจ่กประชุมกับผู้ประกอบการ
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อนำข้อเสนอจากพ่อค้าแม่ค้ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดพื้นที่ขายของ

กิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. ประธานนำเสนอผลการประชุมพ่อค้าแม่ค้าให้กับที่ประชุมโดยมีคระกรรมการตลาด จำนวน ๒๖ คนเข้าร่วมประชุม ๒. ร่วมหาข้อสรุปกับกรรมการและแนวทางการจัดพื้นที่ขายของ

ผลตามแผน

๑.คณะกรรมมการที่รับผิดชอบการแบ่งพื้นที่ขายของไปปรุงใช้ในการแบ่งพื้นที่ ๒.ทางโครงการต้ลาต้นปริกต้องเตรียมพื้นที่ให้เพียงพ่อกับจำนวนพ่อค้าแม่ค้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. ผู้รับผิดชอบการรับจองพื้นที่ขายของ นางสาวอามีนา   ยาอีดรายงาน มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ขายจำนวนมากทำให้ทางตลาดต้องเพิ่มจำนวนล๊อกเป็น ๗๕ ล๊อก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
21 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 มกราคม 2561 14:47:00
Project owner
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 14:33:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

 • photo คณะกรรมการ่วมกับผู้บริหารเทศบาลร่วมอภิปรายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตลาดฯคณะกรรมการ่วมกับผู้บริหารเทศบาลร่วมอภิปรายบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตลาดฯ
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้กรรมการรู้บทบาทของตนเอง

กิจกรรมตามแผน

๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตลาดต้นปริก เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ๒.ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการตลาดต้นปริกเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตลาดต้นปริก ๒๒ คน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมฝ่ายติดตามและประเมินผล ๒.ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการตลาดต้นปริกเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน

ผลตามแผน

๑.กรรมการตลาดต้นปริก เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒  คน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลเพิ่ม ๓ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑.กรรมการตลาดต้นปริก เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒  คน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลเพิ่ม ๓ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00
18 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 15:43:17
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 11:24:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดต้นปริก

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดต้นปริกและผู้เกี่ยวข้องทำป้ายประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดตลาดต้นปริกในเขตเทศบาลปริกและบริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการตลาด ๒๐ คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลปริก จำนวน ๒ คน ฝ่ายบริหารเทศบาลปริก ๓ คน ประธานแจ้งที่ประชชุมเรื่องวาระการประชุม ๑.การติดตามงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดต้นปริก ๒. การแจ้งจำนวนผู้จับจองที่ขายของจากผู้รับผิดชอบ

ผลตามแผน

๑.ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำเสนอผลการประชาสัมพันธ์ในชุมชนเขตเทศบาลปริกและบริเวณใกล้เคียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชามสัมพันธ์โดยแจกใบปล้ว จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ เช่นตลาดนัดต้นเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒.มีผู้เข้าร่วมจองพื้นที่ขายของจำนวน ๔๐ ราย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตลาดในพื้นที่อำเภอสะเดา มีเกือบทุกวัน และบางที่ ก็เป็นวันเดียวกัน
แนวทางแก้ไข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 4,708.00 1,835.00 0.00 0.00 0.00 6,543.00
15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 19 มกราคม 2561 14:54:36
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 20:13:20 น.

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชี

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี

กิจกรรมตามแผน

เบิกเงินเพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เบิกเงินเพื่อคืนค่าเปิดบัญชี

ผลตามแผน

เบิกเงินเพื่อคืนค่าเปิดบัญชีจำนวน  500 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เบิกเงินเพื่อคืนค่าเปิดบัญชีจำนวน  500 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 10 มกราคม 2561 16:00:44
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 10:56:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตลาดต้นปริก

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานตลาดต้นปริก ๒.เพื่อคณะกรรมการได้ทราบบทบาทในการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดต้นปริกร่วมหารือเกี่ยวกับแนวดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดต้นปริก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประธานร่วมกับคณะกรรมการตลาดต้นปริก จำนวน  ๒๒ คน ผู้บริหารเทศบาล ๒ คน เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน ๒ คน ประธานโครงการฯ ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตลาดต้นปริก

ผลตามแผน

๑.คณะกรรมการทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตลาดต้นปริกภายใตโครงการอาหารปลอดภัย ๒. คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนตลาดต้นปริก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

๑.คณะกรรมการร่วมกำหนดวันทำการตลาดต้นปริก ทุกวันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป ๒.คณะกรรมการรับทราบบทบาทของกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตลาดต้นปริก ภายใต้โครงการอาหารปลอดเทศบาลตำบลปริก 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การดำเนินกิจกรรมตลาดโดยทั่วไปพ่อค้าแม่ค้ามักจะขายอาหารที่หลากหลายซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสารปนเปื้อน แนวทางแก้ปัญหา ต้องอบรมพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมสมัครมาขายในตลาดต้นปริก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 1,780.00 775.00 0.00 0.00 4,755.00
10 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtonpriktonprikเมื่อ 25 ธันวาคม 2560 15:20:39
Project owner
แก้ไขโดย tonprik เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 15:26:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ีประกาศรับสมัครแม่ค้า

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พ่อค้่แม่ค้าจองแผงขายของ

กิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาดรับสมัครแม่ค้าเปิดตลาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

รับสมัครพ่อค้าแม่ค้าจองแผงขายของ

ผลตามแผน

พ่อค้าแม่ค้าสมัครจองแผนเพื่อขายของ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีพ่อค้าแม่ค้าสมัครและจอวแผงขายของ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง