การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by dezine @June,10 2016 10.06 ( IP : 202...143 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-022
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุพล สุขหอม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 พฤษภาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
งบประมาณ 200,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • hamidahamida(Owner)
 • บุญรักษ์บุญรักษ์(Owner)
 • sulaiman.bsulaiman.b(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 11:49:51
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 13 มีนาคม 2560 11:58:21 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการทำเกษตรในโรงเรียนและทัศนศึกษาการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเรียนรู้จากแหล่งภายนอก

กิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการและครูศพดที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการจัดกิจกรรมและร่วมทัศนศึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการและครูศพดที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการจัดกิจกรรมและร่วมทัศนศึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลตามแผน

ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงปัญหาและการแก้ไขในกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนและดูงานการทำเกษตรแบบปลอดภัยเกษตรผสมผสานในพื้นที่จำกัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงปัญหาและการแก้ไขในกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนและดูงานการทำเกษตรแบบปลอดภัยเกษตรผสมผสานในพื้นที่จำกัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,480.00 3,600.00 11,120.00 6,400.00 0.00 0.00 23,600.00
21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:53:42
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 15:04:01 น.

ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

1.จัดทำรายงานกิจกรรมในเวปไซส์ 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดกิจกรรม 4.จัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดทำรายงานกิจกรรมในเวปไซส์ 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดกิจกรรม 4.จัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดประชุม

ผลตามแผน

สามารถบริหารจัดการโครงการได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.มีการรายงานบนเวปไซส์ทุกกิจกรรม 2.สามารถจัดทำเอกสารการเงินได้ 3.สามารถจัดกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.....

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 11,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
14 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11:57:13
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:35:29 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็ก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของอาหารหลัก5หมู่แก่เด็กและผู้ปกครอง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรรมระบายสีเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ และมอบรางวัลแก่เด็กที่ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรรมระบายสีเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ และมอบของรางวัลแก่เด็กที่ร้วมกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้ปกครองประมาณ400คน

ผลตามแผน

มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อร่างกายและการพัฒนาการเด็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อร่างกายและการพัฒนาการเด็ก

 • เอาข้อมูลจากรายงาน อบต.ที่จัดกิจกรรมในวันนี้มาใส่ในเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,200.00 780.00 9,180.00 0.00 0.00 11,160.00
12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11:40:43
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:31:07 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหารตำบลรัตภูมิ

 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหารของตำบลรัตภูมิ เพื่อนำไปใช้วางแผนพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอาหารในตำบล

กิจกรรมตามแผน

สำรวจข้อมูลคความมั่นคงทางด้านอาหารของตำบลรัตภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 640 ตัวอย่าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สำรวจข้อมูลคความมั่นคงทางด้านอาหารของตำบลรัตภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 640 ตัวอย่าง

ผลตามแผน

ได้ข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง 640 ตัวอย่างคลอบคลุมทั้งตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 640 ตัวอย่าง

 • การปลูกผักอินทรีย์ กี่ราย
 • ประมงกี่ราย
 • ทำนากี่ราย
 • ข้อมูลรายได้ -

คลอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลสามารถนำข้อมูลเพื่อทำแผนที่ความมั่นคงทางอาหารในตำบลต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 25,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 27,200.00
21 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:03:12
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:07:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำเกษตรในโรงเรียนบ้านหนองปลิง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้และทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

ทำเกษตรในโรงเรียนกิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกผักต่างๆ เลี้ยงปลาดุก เพื่อการเรียนรู้และใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีวัสถุดิบส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารกลางวันที่ผลิตเองในโรงเรียนและปลอดสารพิษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เด็กได้ทำเกษตรในโรงเรียนมีวัถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน เกิดการเรียนรู้ ในการปลูกผัก เลี้ยงปลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
12 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:15:34
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:07:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมทำเกษตร โรงเรียนวัดคงคาวดี

 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้และทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

ทำเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกางวันและเกิดการเรียนรู้ ในการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

มีพืชผักใช้ประกอบอาหารกลางวันแบบปลอดสารพิษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีผักที่ผลิตเองส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารกลางวัน และเกิดการเรียนรู้ของเด็ก แต่ยังต้องพึ่งพิงผักจากแหล่งอื่นเนื่องจากต้องใช้บริมาณมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผักบางชนิดที่ทดลองปลูกยังไม่ได้ผลดี เนื่องจากเป็นการทดลอง เช่นการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน..

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
7 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:09:14
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:07:59 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนบ้านยางงาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษในโรงเรียน

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมทำเกษตรในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกพืชผักชนิดต่างๆในบริเวณโรงเรียน

ผลตามแผน

เกิดการเรียนรู้ของเด็กและมีผักที่ปลูกเองส่วนหนึ่งใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการเรียนรู้ของเด็กและมีผักที่ปลูกเองส่วนหนึ่งใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 385.00 0.00 9,615.00 0.00 0.00 10,000.00
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 11:26:08
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:08:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมทำเกษตรในโรงเรียนบ้านควนเนียงใน

 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษแกเด็กในโรงเรียน นำพืชผักที่ได้จากการปลูกมาประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกผักเพื่อประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

มีผักปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองนำมาประกอบอาหารกลางวันแต่ก็ต้องซื้อจากอหล่งอื่นด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
19 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 10:59:38
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ศพด.วัดควนเนียงดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ้างทำแปลงเกษตร

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษแกเด็กในโรงเรียน นำพืชผักที่ได้จากการปลูกมาประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

มีผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันและเด็กๆเกิดการเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันแต่ต้องซื้อจากแหล่งอื่นเพราะต้องหมุนเวียนหลายๆชนิด แต่เด็กๆเกิดการเรียนรู้และมีแรงกระตุ้นในการกินผักเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 10,000.00
19 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:03:52
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:08:46 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเกษตรศพด.บ้านควนเนียงใน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษแกเด็กในโรงเรียน นำพืชผักที่ได้จากการปลูกมาประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

มีผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันแต่ต้องซื้อจากแหล่งอื่นเพราะต้องหมุนเวียนหลายๆชนิด แต่เด็กๆเกิดการเรียนรู้และมีแรงกระตุ้นในการกินผักเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,250.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 10,000.00
15 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 10:53:45
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:52 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเกษตร ศพด.บ้านปากบางภูมี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษแกเด็กในโรงเรียน นำพืชผักที่ได้จากการปลูกมาประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,200.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 10,000.00
4 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบุญรักษ์บุญรักษ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 10:10:50
Project owner
แก้ไขโดย บุญรักษ์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปรึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

ผู้ประสานงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก สจรส. งวดแรก 100,000 บาทเพื่อดำเนินงานตามแผน คณะดำเนินงานร่วมพิจารณาทำกิจกรรมให้ทำกิจกรรม ด้านโภชนาการสมวัย แก้ปัญหาเตี้ย/อ้วน/ผอม/ขาดสารอาหาร ก่อน และทำกิจกรรมทำฐานข้อมูลควบคู่กันไป โดยกิจกรรมด้านโภชนาการสมวัย จะทำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทั้งสามศูนย์และโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง4 โรงเรียน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแปลงเกาตรผักปลอดสารพิษ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงาน

ผลตามแผน

คณะกรรมการต้องการดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็น 7 แห่งตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ(เด็กรวมประมาณ750คน) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ และสามรถนำผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,990.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง