โครงการในการดูแลของพี่เลี้ยง "wanna"

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 56-ข-007 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 43 42 - ส๑ ง๑ 28 พ.ค. 57 19:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 57-ข-012 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 41 41 - ส๑ ง๑ 27 พ.ย. 58 09:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 56-0-008 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 11 มิ.ย. 57 11:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 57-ข-011 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 28 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 ก.ย. 58 02:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 56-ข-011 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 23 25 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 16:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 59-ข-031 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 3 3 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 เม.ย. 60 12:36 กำลังดำเนินโครงการ
7 57-ข-008 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 20 18 - ส๑ ง๑ 3 พ.ย. 58 15:15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 59-ข-011 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 28 28 - ส๒ ง๑ 13 มี.ค. 60 15:48 กำลังดำเนินโครงการ
9 56-ข-009 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 27 26 - ส๑ ง๑ 25 มิ.ย. 57 15:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 56-ข-010 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 22 17 - ส๑ ง๑ 13 มิ.ย. 57 11:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 57-ข-019 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 31 31 - ส๑ ง๑ 14 ต.ค. 58 19:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 57-ข-003 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 31 34 - ส๑
ส๒
ง๑ 10 พ.ย. 58 18:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 20 20 - - - 3 พ.ย. 59 12:56 กำลังดำเนินโครงการ
3 56-ข-012 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย 39 39 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 18:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 59-ข-013 การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 49 48 - - ง๑ 14 ก.ค. 60 10:00 กำลังดำเนินโครงการ
5 57-ข-005 การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย 105 97 - - ง๑ 11 พ.ย. 58 09:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 57-ข-009 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย 30 25 - - ง๑ 5 ต.ค. 58 15:47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 56-ข-014 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 39 37 - ส๑ ง๑ 10 มิ.ย. 57 12:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 59-ข-012 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชนแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 25 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 60 15:21 กำลังดำเนินโครงการ
3 57-ข-003 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 19 พ.ย. 58 17:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 57-ข-004 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 30 29 - ส๑ ง๑ 10 พ.ย. 58 11:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 59-ข-022 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 13 12 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
6 57-ข-007 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 1 ธ.ค. 58 14:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 59-ข-023 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 27 28 - ส๑ ง๑ 3 มิ.ย. 60 14:57 กำลังดำเนินโครงการ
8 56-ข-016 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 2 - - - - ยุติโครงการ
9 57-ข-002 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 44 41 - ส๑ ง๑ 11 ก.ย. 58 15:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 59-ข-019 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 16:32 กำลังดำเนินโครงการ
11 56-ข-015 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 41 31 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 57-ข-006 ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 17 16 - - ง๑ 12 พ.ย. 58 14:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 56-ข-017 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 19 20 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสื่อสารสาธารณะ
1 57-ข-010 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 81 81 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 ต.ค. 58 12:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 59-ข-038 การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 5 4 - ส๒ ง๑ 12 ต.ค. 59 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานบริหารจัดการ
1 59-00-0161 59-00188 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ 46 39 - ส๑ ง๑ 7 มี.ค. 60 09:02 กำลังดำเนินโครงการ
2 57-00-1766 57-02656 โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ 69 53 - ส๑ - 25 ก.ย. 58 10:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ