รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 56-ข-009 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 27 26 - ส๑ ง๑ 25 มิ.ย. 57 15:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 56-ข-010 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 22 17 - ส๑ ง๑ 13 มิ.ย. 57 11:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 56-ข-011 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 23 25 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 16:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 56-ข-007 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 43 42 - ส๑ ง๑ 28 พ.ค. 57 19:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 56-0-008 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 11 มิ.ย. 57 11:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 56-ข-009 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศานติธรรม (พื้นที่ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา)ตำบลควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 7 - - - - ยุติโครงการ
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 56-ข-022 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไทแผนงานอาหารปลอดภัย 9 9 - - ง๑ 25 ก.พ. 57 07:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 56-ข-012 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย 39 39 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 57 18:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย 37 38 - ส๑ ง๑ 10 มิ.ย. 57 15:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 56-ข-014 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 39 37 - ส๑ ง๑ 10 มิ.ย. 57 12:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 56-ข-017 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 19 20 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 56-ข-013 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)พื้นที่ทดลอง คือ เทศบาลตำบลชะแล้ และอบต. ควนรูแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - ส๑
ส๒
ง๑ 27 พ.ค. 57 13:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 56-ข-016 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 2 - - - - ยุติโครงการ
5 56-ข-015 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 41 31 - ส๑ ง๑ 12 มิ.ย. 57 22:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 56-ข-019 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่ต.ชะแล้ ต.ควนรู ต.ท่าหิน และต.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 40 40 - ส๑ ง๑ 13 มิ.ย. 57 18:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสื่อสารสาธารณะ
1 56-ข-018 แผนงานการสื่อสารสาธารณะพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 44 44 - ส๑
ส๒
ง๑ 20 เม.ย. 57 19:53 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานบริหารจัดการ
1 56-000488 56-00721 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก)จังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ 53 46 - ส๑ ง๑ 30 ก.ค. 57 11:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ