รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 57-ข-011 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 29 28 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 ก.ย. 58 02:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 1 1 - - - 27 พ.ย. 58 15:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 58-ข-027 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 2 2 - - ง๑ 20 พ.ย. 58 14:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 57-ข-008 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 20 18 - ส๑ ง๑ 3 พ.ย. 58 15:15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร - - - - ง๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 57-ข-019 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 31 31 - ส๑ ง๑ 14 ต.ค. 58 19:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 57-ข-012 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 41 41 - ส๑ ง๑ 27 พ.ย. 58 09:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2558 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 1 1 - - - 27 พ.ย. 58 11:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 57-ข-005 การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย 105 97 - - ง๑ 11 พ.ย. 58 09:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 57-ข-009 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย 30 25 - - ง๑ 5 ต.ค. 58 15:47 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 57-ข-020 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลระโนด และชาวอำเภอระโนดแผนงานอาหารปลอดภัย 20 19 - ส๑
ส๒
ง๑ 4 พ.ย. 58 14:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 57-ข-003 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย 31 34 - ส๑
ส๒
ง๑ 10 พ.ย. 58 18:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 57-ข-004 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 30 29 - ส๑ ง๑ 10 พ.ย. 58 11:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 57-ข-007 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 1 ธ.ค. 58 14:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 57-ข-002 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 44 41 - ส๑ ง๑ 11 ก.ย. 58 15:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 57-ข-006 ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 17 16 - - ง๑ 12 พ.ย. 58 14:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 57-ข-003 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 23 - - ง๑ 19 พ.ย. 58 17:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสื่อสารสาธารณะ
1 57-ข-010 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 81 81 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 ต.ค. 58 12:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานบริหารจัดการ
1 57-00-1766 57-02656 โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ 69 53 - ส๑ - 25 ก.ย. 58 10:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ