รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
1 59-ข-031 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 3 3 - ส๑
ส๒
ง๑ 30 เม.ย. 60 12:36 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-ข-011 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร 28 28 - ส๒ ง๑ 13 มี.ค. 60 15:48 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานอาหารปลอดภัย
1 59-ข-013 การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 49 48 - - ง๑ 14 ก.ค. 60 10:00 กำลังดำเนินโครงการ
2 การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย 20 20 - - - 3 พ.ย. 59 12:56 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
1 59-ข-022 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 13 12 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-ข-012 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชนแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 25 26 - ส๑
ส๒
ง๑ 12 มิ.ย. 60 15:21 กำลังดำเนินโครงการ
3 59-ข-023 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 27 28 - ส๑ ง๑ 3 มิ.ย. 60 14:57 กำลังดำเนินโครงการ
4 การขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้เกิดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
5 59-ข-021 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแสแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 23 17 - ส๑
ส๒
ง๑ 27 ก.พ. 60 14:00 กำลังดำเนินโครงการ
6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนเพื่อให้เกิดแผนบูรณาการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย - - - - - ยุติโครงการ
7 59-ข-018 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - - ง๑ 23 ก.พ. 60 13:59 กำลังดำเนินโครงการ
8 59-ข-019 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 16 16 - ส๑ ง๑ 28 ก.พ. 60 16:32 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสื่อสารสาธารณะ
1 59-ข-038 การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ 5 4 - ส๒ ง๑ 12 ต.ค. 59 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานบริหารจัดการ
1 59-00-0161 59-00188 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ 46 39 - ส๑ ง๑ 7 มี.ค. 60 09:02 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ