Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 11:43:19
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 11:45:15 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • photo ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • photo ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:14:33
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:25:32 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วช่วยกันให้อาหารปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและ คุณครูช่วยกันดูแล ให้อาหาร

ผลตามแผน

ปลาดุกที่เลี้ยง โตตามเกณฑ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และรอดชีวิต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobchai_wkobchai_wเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:10:48
แก้ไขโดย kobchai_w เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 20:21:18 น.

ชื่อโครงการ : การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสน »

ชื่อกิจกรรม : ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง

 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง
 • photo ปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่างปรึกษาหารือกับผู้นำเกษตรกรและสำรวจแปลงตัวอย่าง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • นำเนือหาจากการสำรวจไปปรึกษาและอภิปรายร่วมกับผู้นำเกษตรกรในพื้นที่
 • สำรวจแปลงตัวอย่างที่จะนำกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมดูงานมาลงพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

พูดคุยกับผู้นำเกษตรกร ถึงรายละเอียดของหลักสูตรเกษตรผสมผสาน และปรับแก้ตามคำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • พูดคุย อภิปรายและปรับแก้เนื้อหา
 • สำรวจแปลงตัวอย่างเพื่อเตรียมความพร้อม 

ผลตามแผน

 • ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ขึ้น
 • พื้นที่แปลงตัวอย่างมีกิจกรรมทางการเกษตร ที่สามารถเข้าศึกษาดูงานได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • มีการอภิปรายเนื้อหา และปรับแก้เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น
 • พื้นที่แปลงตัวอย่างมีกิจกรรมทางการเกษตร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,700.00 3,700.00
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:30:03
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 10:33:40 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 • photo นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

นำผักที่ปลูกไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

นักเรียน ช่วยกัน ถอนผักบุ้ง ล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมให้แม่ครัว นำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนภายในโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันถอยผักบุ้ง และล้างทำความสะอาดเพื่อนำไปให้แม่ครัวของโรงเรียน ประกอบเป็นรอาหารกลางวัน

ผลตามแผน

ผักบุ้งเพียงพอสำหรับนักเรียน ในการประกอบอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และ เป็นผักที่ปลูก เอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:27:01
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:29:54 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนวัดปรางแก้ว

 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว
 • photo โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน ช่วยกันดูแล และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วนกันใส่ปุ๋ยและพรวนดินผักบุ้งและกะเพรา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนช่วยกันดูแลแปลงผัก และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลตามแผน

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์ และ ดูและ ผัก ของตัวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักและกะเพราะ  สามารถนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:19:13
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 10:23:33 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพริกและมะเขือ

 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ
 • photo ปลูกพริกและมะเขือปลูกพริกและมะเขือ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักสวนครัว เพื่อให้บริโภคในโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนปลูกพริกและมะเขือ ในแปลงโรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วยกันปลลุกพริกและมะเขือ เพื่่อใช้ในการบริโภค เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

ผลตามแผน

ปลูกพริกและมะเขือเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถปลูกพริกและมะเขือได้ตามกำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:10:27
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 10:16:36 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้
 • photo พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ดูแลและช่วยให้ผักที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี

กิจกรรมตามแผน

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดปลางแก้ว ช่วนกัน พรวนดิน รดน้ำ ให้กับ ผักบุ้งและกระเพรา เป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กนักเรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดปรงแก้วช่วยกันดูและผักและพืชที่ปลูก

ผลตามแผน

พืชและผักที่ปลูกเจริยเติบโตได้เต็มที่และนำมาทำเป็นอาหารกลางวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สามารถนำผักและพืชที่ปลูก มาบริโภคเป็นอาหารกลาวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:43:37
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:47:03 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า
 • photo ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่าต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

กิจกรรมตามแผน

ต่อท่อน้ำเพื่อการเพาะปลูก และ ปลูกต้นข่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า

ผลตามแผน

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า เสร็จเป็นที่เรียนร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:35:11
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 11:39:39 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

 • photo เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เลี้ยงปลาดุกเพื่อ เป็นอาหารกลางวัน และ เพีงพอในการทำอาหารกลางวัน ของนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำบ่อ และ เตรียมสถานที่เลี้ยงปลาดุก

ผลตามแผน

มีปลาดุก ไว้ทำอาหารเที่ยงเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บ่อและสถานที่เสร็จเตรียมเลี้ยงปลาดุก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เสริมสร้างการเรียนรู้ และ การผลิดอาหารในโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:58:43
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 15:05:59 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเครือข่ายที่ดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557-2561 เพือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 พื้นที่

ผลตามแผน

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เครือข่ายด้านอาหารจังหวัดสงขลา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานตามประเด็นที่ได้ดำเนินงาน

1.การบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยผู้รับทุนได้แสดงความเห็นว่าการทำงานได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา โดยให้โรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำตำรับอาหารไปทดลองใช้ในคลีนิคแพทย์แผนไทย

3.การขยายผลตลาดอาหารปลอดภัย โดยเน้นกิจกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหาร การลดใช้กล่องโฟม การเฝ้าระวังการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในตลาด

4.การขยายผลพืชร่วมยางในอำเภอรัตภูมิ เทพา หาดใหญ่ โดยเน้นการปลูกพืชอาหารในสวนยาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:47:54
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:49:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานเว็บไซต์ 16 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:52:23
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:56:52 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : ปลูกพืชลงแปลง

 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง
 • photo ปลูกพืชลงแปลงปลูกพืชลงแปลง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกผักลงแปลงเพื่อเป้นอาหารกลางวัน

กิจกรรมตามแผน

ปลูกผักบุ้งลงแปลงเพื่อเป็นอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรางแก้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนดรงเรียนวัดปรางแก้ว และ คุณครู รวมไปถึง นายแหลม แก้วอาภรณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันปลูกผักลงแปลง

ผลตามแผน

นำเมล็ดผักบุ้งลงแปลงได้เสร็จสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผักเจริญเติบโต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:47:07
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 04:49:20 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด
 • photo จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ดจัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

กิจกรรมตามแผน

เตรียมท่อและโรงเรือนเพื่อทำการปลูกเห็ดและเตรียมท่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เพิ่มท่อที่มีอยู่ และสร้างโรงเรือนรองรับการเพาะเห็ด

ผลตามแผน

จัดเตรียมโรงเรือนและท่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 13:52:33
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:56:18 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒนาอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org โดยเชิญท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 139 แห่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมมีมติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยมีการจัดอบรมให้อย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกโครงการที่อยู่ในระบบเว็บไซต์มาพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 09:50:26
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17:02:32 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมดรงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป้นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เพียงพอ

กิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมอุปกรณ์ทำโรงเห็ด จัดทำโรงเพาะเห็ด และ เตรียมอุปกรณ์ทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำโรงเห็ด และ บ่อปลา โดยการ จ้างประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันทำ ให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

ผลตามแผน

นำเห็ดและปลาดุกมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว อย่างเพียงพอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

โรงเพาะเห็ดและบ่อปลาพร้อมที่จำ นำเห็ดมาเพาะ และนำพันธ์ปลาดุกมาแลี้ยง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • การนำเห็ดมาเพาะ จะ ทำการเพาะ เป็นช่วงเวลา ให้เหมาะกับ ปริมาณการทำอาหารกลางวัน
   
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,200.00 0.00 38,926.25 0.00 0.00 46,126.25
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:46:32
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:55:49 น.

ชื่อโครงการ : การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

สรุปข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด ตามโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยklonghae61klonghae61เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 11:25:22
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:45:33 น.

ชื่อโครงการ : การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห

 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห
 • photo ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแหปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงทางด้านกายภาพอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 2.เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร 3.เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงด้านกายภาพตลาดน้ำคลองแห ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง เช่น ป้ายห้องน้ำ ที่จอดรถ ห้องละหมาด ป้ายตลาดน้ำปลอดโฟม และป้ายอาหารสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายประเภทต่าง เช่น ป้ายที่จอดรถ ป้ายห้องน้ำ ป้ายห้องละหมาด ป้ายอาหารปลอดภัย

ผลตามแผน

ดำเนินการได้ตามแผน 100 %

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ติดตั้งป้ายประเภทต่าง เช่น ป้ายที่จอดรถ ป้ายห้องน้ำ ป้ายห้องละหมาด ป้ายอาหารปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 41,999.64 0.00 0.00 41,999.64
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:47:02
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:06:45 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4หาดใหญ่ นาหม่อม บางกล่ำ และสทิงพระ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:15
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:48 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:42:20
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 14:31:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำฝาง

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว จำนวน 20 คน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพรแทนการดื่มน้ำหวานหรือชากาแฟ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 515.00 0.00 0.00 715.00