Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 11:43:19
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 11:45:15 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • photo ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • photo ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ผลตามแผน

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ชี้แจงโครงการการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ให้กับจังหวัดสงขลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 09:26:50
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 09:33:48 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี

 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo ตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมีตรวจประเมินร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัดเกาะหมี
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสุขาภิบาลอาหารตลาดนัดเกาะหมี

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ในการตรวจสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ในการตรวจสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ผลตามแผน

ตรวจแผลงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน  73 ร้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับมาตรฐานแผงลอยในเรื่องการวางอาหารสูงจากพื้น การปกปิดอาหาร และการยกเลิกการใช้โฟม ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:58:43
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 15:05:59 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
 • photo ประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลาประชุมติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเครือข่ายที่ดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557-2561 เพือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 พื้นที่

ผลตามแผน

มีจำนวนเครือข่ายอาหารที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตำบลปริก ตลาดกรีนเวย์  ตลาดนัดเกาะหมี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลคอหงษ์ ตลาดอาเซียนไนท์พลาซา การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ รัตภูมิ เทพา และสะเดา และเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 4 อำเภอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เครือข่ายด้านอาหารจังหวัดสงขลา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานตามประเด็นที่ได้ดำเนินงาน

1.การบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยผู้รับทุนได้แสดงความเห็นว่าการทำงานได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.การขยายผลตำรับอาหารเป็นยา โดยให้โรงพยาบาลระโนดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำตำรับอาหารไปทดลองใช้ในคลีนิคแพทย์แผนไทย

3.การขยายผลตลาดอาหารปลอดภัย โดยเน้นกิจกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหาร การลดใช้กล่องโฟม การเฝ้าระวังการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในตลาด

4.การขยายผลพืชร่วมยางในอำเภอรัตภูมิ เทพา หาดใหญ่ โดยเน้นการปลูกพืชอาหารในสวนยาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 13:52:33
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:56:18 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒนาอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org โดยเชิญท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 139 แห่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นการนำแผนงานด้านอาหารและโภชนาการที่พัฒราอยู่ในระบบเว็บไซต์ localfund.happynetwork.org ซึ่งในระบบมีแผนงานและโครงการจำนวน 79 แผนงาน และมีจำนวนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ จำนวน 82 โครงการ มีจำนวน 139 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 79 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 56) 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมมีมติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยมีการจัดอบรมให้อย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกโครงการที่อยู่ในระบบเว็บไซต์มาพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:47:02
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:06:45 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4หาดใหญ่ นาหม่อม บางกล่ำ และสทิงพระ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.หาดใหญ่ 16 แห่ง

-อ.นาหม่อม 4 แห่ง

-อ. บางกล่ำ 4 แห่ง

-อ. สทิงพระ  12 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:15:41
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:06:21 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สะเดา และรัตภูมิ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.ระโนด 13 แห่ง

-อ.กระแสสินธ์ 4 แห่ง

-อ.สะเดา 12 แห่ง

-อ. รัตภูมิ 7 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่

-อ.ระโนด 13 แห่ง

-อ.กระแสสินธ์ 4 แห่ง

-อ.สะเดา 12 แห่ง

-อ. รัตภูมิ 7 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 11:09:00
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:05:46 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • photo การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่2อำเภอนาทวี เทพา สะบ้าย้อย และ ควนเนียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-อ.นาทวี 11 แห่ง

-อ.เทพา 8 แห่ง

-อ.สะบ้าย้อย 10 แห่ง

-อ.ควนเนียง 5 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-อ.นาทวี 11 แห่ง

-อ.เทพา 8 แห่ง

-อ.สะบ้าย้อย 10 แห่ง

-อ.ควนเนียง 5 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 10:41:01
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 14:05:59 น.

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการ »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารในท้องถิ่น

2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล localfund.happynetw

กิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร จะนะ และคลองหอยโข่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่
-อ.เมืองสงขลา  6 แห่ง

-อ.สิงหนคร 10 แห่ง

-อ.จะนะ 15 แห่ง

-อ.คลองหอยโข่ง 4 แห่ง

ผลตามแผน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่
-อ.เมืองสงขลา  6 แห่ง

-อ.สิงหนคร 10 แห่ง

-อ.จะนะ 15 แห่ง

-อ.คลองหอยโข่ง 4 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดการจัดการด้านระบบอาหาร โดยโครงการที่พัฒนาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรในโรงเรียน การดูแลภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnamtarnnamtarnเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:14:33
แก้ไขโดย namtarn เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 11:25:32 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน »

ชื่อกิจกรรม : ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา
 • photo ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้

กิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วช่วยกันให้อาหารปลาดุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

นักเรียนและ คุณครูช่วยกันดูแล ให้อาหาร

ผลตามแผน

ปลาดุกที่เลี้ยง โตตามเกณฑ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และรอดชีวิต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:46:32
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 13:55:49 น.

ชื่อโครงการ : การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

สรุปข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด ตามโครงการ “การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแห สู่ตลาดอาหารปลอดภัย”

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:31:42
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 16:32:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน จำนวน 21กิจกรรม

ผลตามแผน

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดทำรายงานในระบบออนไลน์และเอกสารการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:10:48
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 15:11:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

กิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ผลตามแผน

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมกรรมการตลาดย้อนยุค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:47:54
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:49:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานเว็บไซต์ 16 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลตามแผน

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:42:20
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 14:31:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)
 • photo บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)บริการน้ำฝาง (ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว)

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำฝาง

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว จำนวน 20 คน

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประเมินได้ดื่มน้ำสมุนไพรแทนการดื่มน้ำหวานหรือชากาแฟ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 515.00 0.00 0.00 715.00
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:36:22
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:40:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วย พอสว.บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

กิจกรรมตามแผน

ออกหน่วย พอสว.บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ผลตามแผน

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ผลที่เกิดขึ้นจริง

บริการน้ำฝางและน้ำอัญชันมะนาว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 400.00 300.00 800.00 0.00 0.00 1,500.00
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:28:05
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:29:29 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา »

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อทำสวนสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

เพื่อทำสวนสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทำสวนสมุนไพร

ผลตามแผน

ทำสวนสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทำสวนสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 5,800.00
29 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:58
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 13:26:51 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ »

ชื่อกิจกรรม : การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

2.เพื่อนำเสนอคุณค่าทางโถชนาการแต่ละเมนูให้กับผู้บริโภค

3.เพื่อแนะนำสินค้าเด่นประจำร้าน

กิจกรรมตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ตรวจสอบเมนูเด่นประจำร้าน

2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูด้วยนักโภชนาการ

3.จัดทำสื่อเมนูเด่นหน้าร้าน

4.ติดตั้งเมนูโภชนาการหน้าร้านค้าหลาดสยาม

ผลตามแผน

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถสื่อเมนูเด่นประจำร้าน

2.ผู้บริโภคให้ความสนใจโภชนาการอาหารประจำร้าน

3.ผู้บริโภคมีอัตราการจับจ่ายมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00
18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:03:24
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 14:09:44 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำข้าวต้มมัด

กิจกรรมตามแผน

ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 เรื่องข้าวต้มมัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShop ข้าวต้มมัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัด

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของข้าวต้มมัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
6 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareda masiridareda masiridเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:51:49
แก้ไขโดย areda masirid เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561 15:39:46 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ »

ชื่อกิจกรรม : ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5
 • photo ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำถั่วหรัง

กิจกรรมตามแผน

อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง และสาธิตวิธีการทำถั่วหรัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผลตามแผน

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShopถั่วหรั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของถั่วหรั่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 12,900.00
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:15
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 13:34:48 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลตามแผน

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานและรวบรมเอกสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00