Consumer Network

รายชื่อเครือข่ายในจังหวัด
ลำดับชื่อเครือข่าย-หน่วยงานบทความสมาชิก
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน 1
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 1
3 สำนักงานพานิชย์จังหวัดสตูล 1
4 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสตูล 1
5 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล 1
6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล 1
7 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 1
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล 1
9 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 1
10 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 1
11 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 1
12 เครือข่ายพลังผู้บริโภคจังหวัดสตูล 2
13 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล 2