ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่

สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

เลขที่ 9 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ

ตำบลพิมาน อำเภอเมือง

จังหวัดสตูล  91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-711193  และ 074-711012

ผู้ประสานงาน

1.นายพงศ์วิทย์  ทองอ่อน              มือถือ 089-4662763

2.นายศุภกิจ  สัจกุล                      มือถือ 085-8989544

3.นางสาวปิยาภรณ์  ตันตระการสกุล  มือถือ 086-9651928

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

2.ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบการ

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

4.ดำเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

5.ประสานงานกับส่วนราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย

ช่องทางการร้องเรียน

1.ด้วยตนเองโดยมาพบเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสตูล  เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์

2.เขียนจดหมายและส่งไปรษณีย์

3.ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสตูล (www.stm.go.th) ที่เว็บบอร์ด  "ร้องเรียน สคบ.สตูล"และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้  (www.consumersouth.org)  และอีเมล  (muni_health@hotmail.com)

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj 10 ส.ค. 53 Allowed
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล - owner 10 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน