Consumer Network

รายชื่อเครือข่ายในจังหวัด
ลำดับชื่อเครือข่าย-หน่วยงานบทความสมาชิก
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 2
2 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 3
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี 1
4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
5 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
6 สำนักงานพานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
7 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
8 วิทยุชุมชน 94.75 MHz. 1
9 วิทยุคลื่นร้อยเสียง 96.00 MHz. 1
10 ชุมนุม อย.น้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1
11 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนพระแสงวิทยา 1
12 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนพูนพินพิทยาคม 1
13 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1
14 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1
15 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1
16 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1
17 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี 1
18 อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 1
19 โรงพยาบาลเคียนซา 1
20 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 2
21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน 1
22 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม 1
23 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา 1
24 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1
25 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ 1
26 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพูนพิน 1
27 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม 1
28 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองท่าข้าม 1