Consumer Network

รายชื่อเครือข่ายในจังหวัด
ลำดับชื่อเครือข่าย-หน่วยงานบทความสมาชิก
1 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา 3
2 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา 2
3 ศาลแขวงจังหวัดสงขลา 1
4 สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.สงขลานครินทร์ F.M.88.0 MHz. 1
5 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา 1
6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 1
8 การค้าภายในจังหวัดสงขลา 1
9 สำนักงานพานิชย์จังหวัดสงขลา 1
10 หน่วยชั่ง ตวง วัด 1
11 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 1
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ 1
13 สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา 1
14 กลุ่มพิทักษ์สิทธิไทรงาม 1
15 หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ 1
16 กลุ่มผู้บริโภคเพื่อชีวิตจังหวัดสงขลา 1
17 กลุ่มพิทักษ์สิทธิบ้านพรุ 1
18 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 1
19 เทศบาลตำบลพะตง 1