สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่

เลขที่ 18 ถนน ยาสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-723566

ผู้ประสานงาน

นายกรีฑาพล  นฤภัย

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากผู้บริโภคด้านผลิตภัณพ์สุขภาพ อันประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายภายในบ้านเรือน สถานพยาบาล ร้านขายยา สปา แพทย์แผนไทย

2.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุภาพ  อันประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายภายในบ้านเรือน สถานพยาบาล ร้านขายยา สปา แพทย์แผนไทย  เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างถุกต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมี ศูนย์ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)

3.การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ  การอบรม บรรยายให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ 93.25 MHz.

4.งานด้านนโยบายของรัฐ เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง การถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.งานด้านวิชาชีพ เช่น การจัดประชุมด้านวิชาชีพเภสัชกรรม การจัดตั้งชมรมกลุ่มของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

6.การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังออกสู่ท้องตลาด

ช่องทางการร้องเรียน

1.การร้องเรียนด้วยต้นเอง

2.โทรศัพท์ 074-723566

3.ทางเว็บไซต์ www.stno.moph.go.th

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
joyrx8 - owner 11 มิ.ย. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน