งานวิจัย

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(The Model of Independent Organization for Consumer Protection in Local Government)

ผู้วิจัยหลัก : สมชาย  ละอองพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากทุนผู้ช่วยวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553,2554  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  ม.สงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้วิจัย มิใช่ความเห็นของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคควรมีลักษณะอย่างไร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อมด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ด้วยกัน ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  ซึ่งผลการวิจัยจะนำเสนอเป็นชุดความรู้สำคัญเพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดย 1) การศึกษาบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค  ทุนทางสังคมและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 2) การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 กิจกรรม คือ 2.1) การจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ 2.2 ) การลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.3)  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค 3) การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการจัดสนทนากลุ่มและการสังเคราะห์รูปแบบ บทเรียนและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการพัฒนารูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ประชาชนผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงประสบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค แต่ขาดกลไกหรือระบบด้านคุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร แม้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2. กระบวนการสมัชชาผู้บริโภค เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนภาคประชาสังคม ภาคการเมือง และภาควิชาการ ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

  3. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามแห่ง ใน 3 รูปแบบ คือ 1) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานแบบ กึ่งอิสระ 3) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานในลักษณะองค์การอิสระ โดย 3.1) คณะทำงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมีที่มาจากภาคประชาชนจากทุกกลุ่มในชุมชน ด้วยจิตอาสา 3.2 )บทบาทและหน้าที่ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบภารกิจซึ่งได้รับถ่ายโอนงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สร้างกลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ประกอบด้วย กลไกร้องเรียน ไกล่เกลี่ย  กลไกพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค แกนนำ  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น  3.3)งบประมาณ เน้นการพึ่งตนเองอาศัยเงินจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในพื้นที่ และควรต้องมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน

  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในระยะต่อไป ควรเน้น 1) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของกลุ่ม ชมรมและเครือข่ายผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ 2)ควรมีแผนงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการทำงานร่วมและประสานกับหน่วยงานรัฐ 3) การสร้างองค์ความรู้จากการสรุปบทเรียน ถอดประสบการณ์ที่สำเร็จและประสบการณ์ที่เป็นปัญหา4) ข้อจำกัดเรื่องการรับรองสถานะจากหน่วยงานรัฐและข้อจำกัดในบทบาทบางอย่าง

Comment #1zzyytt
Posted @November,12 2018 08.29 ip : 194...136

adidas flux michael kors handbags sale yeezys jordan retro 13 nike react flyknit fila online shop louboutin shoes air max 90 air max 270 supreme hoodie asics sneakers air jordan shoes yeezy 500 blush adidas tubular golden goose adidas shoes for women nike roshe jordan shoes goyard bags jordan shoes golden goose shoes off white jordan 1 kd 11 shoes cheap mlb jerseys jordan retro hermes handbags nike air max 2019 off white jordan 1 timberland outlet pure boost lebron shoes golden goose nike shox rolex replica watches yeezy boost 350 tory burch outlet kd 10 chrome hearts store michael kors supreme clothing golden goose coach bags sale off white clothing balenciaga shoes adidas superstar shoes off white hoodie fila adidas yeezy chrome hearts online mlb jerseys bape hoodie nike air force 1 air max caterpillar boots balenciaga sneakers longchamp hermes belts nfl jerseys michael kors outlet vans shoes zx flux lebron 15 nhl jerseys yeezy boost 350 goyard handbags adidas stan smith uk air jordans michael kors outlet valentino shoes yeezy boost 350 v2 harden shoes authentic jordans air jordan 11 yeezy shoes kd shoes yeezy boost 350 v2 lebron james shoes off white nike michael kors factory outlet nmd michael kors outlet handbags nike shoes yeezy lacoste polo shirts yeezys gucci belts adidas yeezy boost kd 11 red bottom shoes for women canada goose air max off-white jordan shoes adidas gazelle golden goose sneakers balenciaga shoes michael kors outlet coach outlet online jordan 6 vans store asics shoes curry 5 ysl handbags air max 2019 kyrie 4 yeezy jordan 4 air jordan 12 adidas nmd r1 jimmy choo shoes adidas superstar foamposites nike air max 2017 yeezy kobe basketball shoes moncler adidas nmd hermes belt goyard bag sale yeezy boost 350 v2 michael kors golden goose mid star michael kors outlet online red bottom shoes birkin bag kevin durant shoes longchamp bags nike flyknit trainer adidas store cheap jordans bape hoodie michael kors sale coach outlet store michael kors outlet store kyrie 3 balenciaga speed nike roshe one salvatore ferragamo belt yeezy boost 350 v2 adidas ultra boost 3.0 michael kors handbags nike air max 2018 hogan outlet adidas tubular gucci belt nike air force 1 high fake rolex adidas yeezy adidas iniki runner curry 4 golden goose francy adidas ultra boost reebok outlet nike sneakers yeezy 700 lebron james shoes kobe 9 goyard handbags pureboost asics shoes vans shoes ferragamo belt yeezy boost 350 v2 iniki nike air max shoes lacoste online shop irving shoes nmd yeezy shoes calvin klein underwear cheap jordans cheap jordans off-white cheapjordans adidas gazelle sale lacoste polo kobe byrant shoes hermes handbags tote bag fitflops sale adidas stan smith cheap nhl jerseys nba jerseys vans outlet valentino moncler outlet hermes belt pandora bracelet kd shoes adidas iniki huarache shoes yeezy boost jordan retro adidas eqt air max 2018 birkin bag off white adidas shoes online adidas stan smith men coach outlet lacoste polo converse outlet crazy explosive michael kors factory outlet hermes handbags fenty puma goyard chrome hearts jimmy choo hogan outlet online jordan shoes custom baseball jerseys michael kors handbags longchamp bape clothing jordans nike flyknit michael kors purses golden goose sneakers nike cortez yeezy mbt shoes online links of london golden goose sneakers off white jordan 1 michael kors outlet yeezy 500 adidas stan smith coach factory outlet links of london off white hoodie stephen curry shoes nike react lacoste polo shirts yeezy boost 350 cheap jordan shoes kobe sneakers fitflops sale clearance nike polo longchamps cheap basketball shoes kobe 9 coach outlet stores yeezy boost 350 adidas outlet longchamp longchamp handbags yeezy wave runner 700 hermes pg 1 nike air force nmd r1 air max paul george shoes hermes birkin hermes birkin nike air max 90 fila outlet lebron 16 pandora charms goyard online yeezy lebron 13 moncler russell westbrook shoes caterpillar shoes ferragamo belt lebron 14 chrome hearts outlet adidas shoes louboutin shoes kyrie irving shoes retro jordans michael kors outlet online adidas yeezy golden goose fila disruptor yeezy boost yeezy 500 cheap nfl jerseys china jordan shoes lebron 16 chrome hearts balenciaga triple s golden goose starter kate spade outlet nike air force 1 low curry 4 vapormax jordan 1 off white golden goose yeezy sneakers kobe 11 golden goose slide kobe 11 michael kors outlet adidas tubular x jordan retro nike epic react flyknit balenciaga speed coach outlet handbags nike shox for women canada goose jacket fila shoes nike cortez women huaraches lebron 16 shoes adidas yeezy yeezy boost 350 golden goose outlet nike air vapormax goyard nike huarache calvin klein outlet air max 2017 lacoste polo michael kors outlet goyard handbags longchamp bags outlet golden goose yeezy boost 350 v2 golden goose superstar cheap nba jerseys longchamp handbags nike jordans michael kors outlet rolex replica hermes birkin ferragamo sale yeezys lebron 16 adidas stan smith women balenciaga sneakers yeezy shoes hyperdunks christian louboutin shoes nike hyperdunk fila adidas yeezy boost fila shoes ultra boost adidas pure boost mbt shoes converse shoes ralph lauren uk moncler jackets coach outlet store goyard wallet tory burch handbags jordan 12 adidas nmd chrome hearts outlet kobe shoes jordan 13 kobe byrant shoes fila shoes lebron shoes mbt shoes sale golden goose kevin durant shoes replica rolex hermes birkin bag air jordan moncler longchamp handbags asics gel kayano nike lebron 15 nike basketball shoes yeezy boost balenciaga hermes handbags coach outlet yeezy kayno jordan 11 timberland shoes links of london sale moncler jackets ultra boost 3.0 adidas nmd yeezy boost 350 adidas ultra boost nike air max air jordan 6 goyard handbags moncler sale curry 5 hermes outlet online yeezy shoes goyard tote hermes belt golden goose sneakers hermes belts puma fenty nike shox outlet adidas shoes for men coach factory outlet hermes bag goyard outlet cheap nfl jerseys off white shoes michael kors jordans nike huarache michael kors handbags yeezy shoes kd 11 nike lebron 16 yeezy boost coach outlet michael kors outlet online adidas eqt support adv lacoste outlet kate spade handbags golden goose sale rolex replica nike outlet polo ralph lauren adidas yeezy curry shoes huarache shoes coach outlet store nike epic react flyknit fila disruptor 2 yeezy shoes james harden shoes nike air max kobe shoes nike air max nike react michael kors outlet online tory burch

Comment #2
Posted @April,24 2019 11.01 ip : 47...133

detroit tigers jerseys ugg boots true religion outlet store roshe run north face outlet oakley sunglasses nike air force 1 nba jerseys new england patriots jerseys jordan shoes polo factory outlet pandora charms sale clearance jordan shoes jordan retro nike roshe true religion coach factory outlet coach outlet hydro flask snapback hats timberland shoes hermes outlet cheap soccer jersey moncler jacken cheap jordans kate spade outlet persol sunglasses nike outlet adidas outlet ferragamo outlet green bay packers jersey nike free flyknit ralph lauren outlet ed hardy clothing ralph lauren outlet moncler outlet adidas yeezy shoes ralph lauren polo shirt oakley sunglasses coach outlet north face coach outlet coach outlet store coach outlet coach outlet online ugg outlet coach factory outlet le coq sportif shoes coach outlet store costa sunglasses moncler jackets coach outlet coach outlet nike air max plus prada sunglasses polo outlet nike store coach outlet store online clearances converse uk toms shoes coach handbags kate spade outlet nike kyrie 2 coach outlet david yurman sale kate spade miu miu outlet kate spade outlet online red bottom shoes off white clothing michael kors outlet store polo ralph lauren outlet persol sunglasses coach outlet kate spade outlet nike air max cristiano ronaldo jerseys nike outlet valentino outlet store coach outlet true religion outlet coach outlet denver broncos jerseys ugg boots canada goose jackets nike blazer christian louboutin outlet louboutin shoes chrome hearts outlet cheap nhl jerseys coach factory outlet coach bags true religion outlet store ferragamo shoes instyler ionic styler adidas christian louboutin outlet oakley sunglasses coach outlet valentino shoes outlet lacoste polo shirts ralph lauren outlet miu miu handbags y3 shoes mcm outlet ugg boots christian louboutin outlet hermes outlet birkenstocks cheap oakley sunglasses coach outlet fjallraven kanken air huarache uk ugg outlet 匡威英国官网 air jordan jordan shoes celine handbags kate spade outlet michael kors outlet uggs qqq

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง