งานวิจัย

รายงานผลการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา

by wanna @April,10 2015 09.48 ( IP : 202...1 ) | Tags : งานวิจัย
photo  , 478x640 pixel , 38,402 bytes.

รายงานการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสถานการณ์สุขภาพระยะยาว ( Cohort - Study) ซึ่งอยู่ในชุดโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง