งานวิจัย

งานวิจัย :: กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค

by Little Bear @November,25 2008 12.13 ( IP : 61...129 ) | Tags : งานวิจัย

รายงานการวิจัยเรื่อง "กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค"

เสนอ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย : ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย จำนวน 34 องค์กร และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 องค์กร พบว่า

โดยภาพรวมระดับปัญหาในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแจกแจงตามประเภทของปัญหาและลำดับความสำคัญของปัญหาพบว่า 1. ปัญหาเรื่องกิจกรรมองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาในระดับมาก 2. ในเรื่องบทบาทองค์กร ปัญหาบุคลากรไม่มีความชัดเจนในบทบาทของตนเองมีระดับปัญหามาก 3. ในด้านแหล่งทุนและงบประมาณ พบว่าความไม่เพียงพอจากการได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัญหาในระดับมาก 4. ในด้านผู้บริโภคหรือประชาชน ผู้บริโภคให้ความสนใจในกิจกรรมขององค์กรในระดับปานกลาง 5. ปัญหาด้านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารการทำงานผ่านสื่อมวลชนอยู่ในระดับปานกลาง 6. ด้านสังคมและการเมือง นโยบายสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรจากภาครัฐเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 7. ด้านทรัพยากรและสถานที่ พบว่ามีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่พอเพียงต่อการดำเนินงานในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาในด้านเครือข่ายและการประสานงาน, การบริหารจัดการภายในองค์กร และ ด้านบทบาทของบุคลากร ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ คือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ทำให้ขาดการรสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ความร่วมมือและการประสานงานต่างๆ นอกจากนี้องค์กรพัฒนาเอกชนส่วนมากยังไม่มีความเข้มแข็งในเรื่องทิศทาง บทบาท กิจกรรม ไม่สามารถดำรงอยู่ด้วยตนเองได้ ยังต้องการให้ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่วมมือในการประสานงาน

คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยภาครัฐควรมีนโยบายให้การสนับสนุนและพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน ในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร และการประสานงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในเรื่องบทบาทและกิจกรรม

อ่านรายละเอียดงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จากไฟล์ กระบวนการของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภค

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง