ห้องเรียน คบ.

การบังคับใช้กฎหมายและวิธีปฏิบัติ ตอนที่ 1

การบังคับใช้กฎหมายและวิธีปฏิบัติ ตอนที่ 1 ผู้บรรยาย อัยการเลอศักดิ์ ดุกสุกแก้ว สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Suggestions