ห้องเรียน คบ.

การสร้างกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปริก

การสร้างกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปริก ผู้บรรยาย : ดร.ภาคภูมิ โภชนุกูล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลปริก ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Suggestions