ห้องเรียน คบ.

กระบวนการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตอนที่ 1

กระบวนการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตอนที่ 1 ผู้บรรยาย:นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม(สบท.) คุณกชนุช แสงแถลง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Suggestions