ห้องเรียน คบ.

การสร้างกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู

การสร้างกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลควนรู ผู้บรรยาย นายกถั่น จุนนวล องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Suggestions