ห้องเรียน คบ.

วีดีโอ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาทางสังคมในงานคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 1

การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาทางสังคมในงานคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 1 ผู้บรรยาย นายแพทย์อมร รอดคล้าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Suggestions