ห้องเรียน คบ.

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์สังคมที่ประยุกต์ใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 1

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์สังคมที่ประยุกต์ใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราว หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์พิทักษสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Suggestions