กิจกรรม

ระดมความคิดร่างหลักสูตรห้องเรียน คบ.

by twoseadj @January,12 2010 20.00 ( IP : 222...220 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม
 • photo , 372x279 pixel , 51,753 bytes.
 • photo , 372x279 pixel , 51,129 bytes.
 • photo , 372x279 pixel , 57,499 bytes.
 • photo , 372x279 pixel , 53,794 bytes.
 • photo , 701x527 pixel , 40,129 bytes.
 • photo , 705x529 pixel , 56,456 bytes.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การร่างหลักสูตรห้องคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม สจรส.มอ.สาขาหาดใหญ่ใน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคูณวุฒิที่มาจากภาคส่วนวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ดร.ศิริพา อุดมอักษร อาจารย์ จุมพล ชื่นจิตสิริ และอาจารย์ สอรัฐ มากบุญ ส่วนภาครัฐประกอบด้วย คุณเปรมรัตน์ อุไรรัตน์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คุณอภิชาติ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา อัยการเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดสงขลา และคุณคณพงษ์ เพชรแก้ว ศาลแขวงจังหวัดสงขลา ตัวแทนภาคประชาชน คุณจุฑา สังขชาติ จากมูลนิธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

ภก.สมชาย ละอองพันธ์ ผู้ประสานงานวิชาการโครงการ นำเสนอภาพรวมแผนงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคใต้ระยะที่ 2 และนำเสนอแนวทางการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำร่างหลักสูตร คือ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายยกระดับคนทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยจัดทำและเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

2.เพื่อจัดการโดยใช้กระบวนการทางวิชาการในระบบคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประชุมวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภคทางอากาศ

ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่อง กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียนในหลักสูตรห้องเรียนผู้บริโภคว่าควรเป็นคนกลุ่มใด ซึ่งที่ประชุมก็เห็นร่วมกันว่า ควรเป็นบุคคลที่มีความสนใจ กลับไปพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง ตลอดจนควรเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจในบางหลักสูตรหรือบางประเด็นเข้าร่วมได้ ผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมจึงเห็นว่า ควรมีหลักสูตรจำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1:หลักการพื้นฐานในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค จิตวิทยาผู้บริโภค
เรื่องที่ 2 กฎหมาย ข้อบังคับและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่องที่ 3 การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่องที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพทั้งผลิตภัณฑ์และนโยบายเช่น GMO,FTA,etc.

เรื่องที่ 5 กระบวนการสร้างเครือข่ายและมาตรการทางสังคมและทักษะปฏิบัติในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การไกล่เกลี่ย เป็นต้น

เรื่องที่ 6 ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการสื่อสารด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ประชุมได้มอบหมายการร่างองค์ประกอบรายละเอียดของแต่ละเรื่องของหลักสูตร เพื่อนำมาเสนอในการประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553ต่อไป

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. powerpoint ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 2. ตัวอย่างร่างหลักสูตรวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 3. mind map การระดมความคิดเห็นเรื่องหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 1 - ดาวน์โหลด
 4. powerpoint ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.ppt - ดาวน์โหลด
 5. ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 2 - ดาวน์โหลด
 6. ร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับบแก้ไขครั้งที่ 3 - ดาวน์โหลด
 7. รายวิชาที่ 1 แนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 8. รายวิชาที่ 2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 9. รายวิชาที่ 3 การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 10. รายวิชาที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพจากผลิตภัณฑ์และนโยบาย.pdf - ดาวน์โหลด
 11. รายวิชาที่ 5 การสร้างเครือข่าย มาตรการทางสังคมด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 12. รายวิชาที่ 6 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 13. แบบให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตรห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค.pdf - ดาวน์โหลด
 14. ประมวลข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อหลักสูตร.pdf - ดาวน์โหลด
 15. mindmap การปรับแก้หลักสูตรห้องเรียนครั้งสุดท้าย - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง