ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

บทบาทหน้าที่

1.รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

2.ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบการ

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

4.ดำเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

5.ประสานงานกับส่วนราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน