ฐานข้อมูล

องค์กรผู้บริโภคThe Consumers' Association of Ireland

by twoseadj @March,10 2009 02.47 ( IP : 203...20 ) | Tags : ฐานข้อมูล

The Consumers' Association of Ireland

Consumers’Association of Ireland Ltd. ( CAI ) เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไอร์แลนด์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 1966 เพื่อคุ้มครองและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของ CAI คือเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการที่จะทำให้แน่ใจว่าความต้องการของผู้บริโภค เช่น สินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก CAI เป็นองค์กรอิสระ ไม่หวังผลกำไร และเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ( non-government organization ) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลโดย มีเลข Charity Number CHY 8559 ที่ตั้ง 43-44 Chelmsford Road, Ranelagh, Dublin 6 Tel: (01) 4978600 , Fax: (01) 4978601

วัตถุประสงค์และขอบเขตงาน

 • ส่งเสริมให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • ผลประโยชน์ของผู้บริโภคทุกคนได้ถูกนำมาพิจารณา
 • ดำเนินการแทนผู้บริโภคในเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ภาคอุตสาหกรรม และเขตอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการแทนในเรื่องกฎหมายและการเสนอเพื่อให้พิจารณาในการออกกฎหมาย
 • บริการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภค
 • การเป็นตัวแทนของผู้บริโภคเมื่อต้องมีการติดต่อกับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในแถบยุโรป เช่น The European Consumers’Organisation-BEUC และ The European Consumer Voice in Standardisation – ANEC

วิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • ใช้การวิจัยและข้อมูลจากวารสาร Consumer Choice magazine เพื่อจัดทำเป็นนโยบายซึ่งส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • ส่งเสริมและค้นหาวิธีการที่ทำให้นโยบายเหล่านี้ประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
 • การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับผู้บริโภค
 • รวบรวมประสบการณ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
 • การสนับสนุนในเรื่องของผลประโยชน์ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของผู้บริโภค ตลอดจนการประชุม การรายงาน การสัมภาษณ์ การจัดนิทรรศการ จดหมาย และสิ่งตีพิมพ์

องค์กรมีการให้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

 • อาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • การแสดงคุณสมบัติของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ราคาของสินค้าและบริการ
 • ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องสุขภาพ
 • สิทธิของผู้บริโภคและทำอย่างไรเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

ตัวอย่างการให้บริการของ CAI

 • CAI for retailers  เป็นการให้บริการแก่ผู้บริโภคในชุมชน โดยมีการรับเรื่องร้องเรียน  การให้บริการการคืนสินค้าและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องกฎหมายผู้บริโภคใน EU
 • CAI in schools เป็นการให้บริการความรู้แก่ผู้บริโภค โดยการให้ข้อมูลจาก consumer choice แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียนในห้องเรียนและการเจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ สิทธิผู้บริโภค และการปกป้องสิทธิ  การให้บริการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1989 และปัจจุบันยังคงใช้อยู่ในโรงเรียน 146 แห่ง
 • CAI online  เป็นการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ใน www.thecai.ie. ใน website นี้จะประกอบด้วย
  1. ข้อมูลทั่วไปของสมาคม
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้บริโภค เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ
  3. วิธีการในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค วิธีการร้องทุกข์เมื่อมีปัญหาเรื่องการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ
  4. Consumer Choice Magazine เป็นวารสารที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่อง  ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค โดย CAI จะตีพิมพ์วารสารนี้เดือนละครั้ง นอกจากนี้วารสารนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆในด้านความคุ้มค่า  ลักษณะผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของสินค้า  โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  เช่น  ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  รถยนต์  สุขภาพ  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาของผู้บริโภคและนำเสนอกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องสิทธิของผู้บริโภค
  5. fridge focus report เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องอาหาร โดยการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหารในเด็กนักเรียนซึ่งจะให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นคือ การเก็บอาหารในตู้เย็น การป้องกันการปนเปื้อน และการปรับปรุงสุขลักษณะในครัว นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเอกสารในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ food safety ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้ไมโครเวฟ สิทธิของผู้บริโภคเมือซื้ออาหารและเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น

งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานสำคัญขององค์กรที่ทำงานเพื่อผู้บริโภค  โดย CAI เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวไอริส ซึ่งองค์กรนี้ต้องการให้ผู้บริโภคมีความรู้เพื่อผู้บริโภคจะได้สามารถพิทักษ์สิทธิของตนเองได้ และให้ผู้บริโภคเองมีส่วนร่วมและอาจเป็นผู้นำในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกันเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง