การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.41 ( IP : 202...136 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-062
งวดที่ 1

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

กิจกรรมผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะกิจกรรมที่ทำ จำนวนคน และภาคี)
ผลสรุปที่สำคัญประเมินผล คุณภาพกิจกรรม
4321
ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของถั่วหรั่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสาวสุวรรณา สุวรรณชาตรี

ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัด

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของข้าวต้มมัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสาวสุวรรณนา สุวรรณชาตรี

การตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตร

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

1.สุ่มผักและผลไม้จากร้านค้าในหลาดสยาม 20 ร้าน

2.ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT-test kit ตรวจโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ท่าน

3.วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารและการล้างผักอย่างถูกวิธี

4.ผลจากการสุ่มตรวจร้านค้า 20 ร้าน พอว่า ทั้ง 20 ร้านมีผักและผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกร้าน

1.พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีความรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี

2.ผักและผลไม้ที่ขายในหลาดสยามมีความปลอดภัย จากการตรวจไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผัก

3.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

4.มีร้านอาหารจำหน่ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี

การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

วิทยากร คือ นายสุรศักดิ์ และนายสุวัฒน์ชัย ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คนที่เข้าร่วมการอบรม

1.ผู้เข้าร่วมอบอรม 30 คนมีความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อผักและผลไม้

2.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติใช้จริง

3.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ภูกสุขลักษณะ เช่น ใบตอง ใบลาน ใบตาลโตนด

4.ทำให้บรรจุภํณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี

การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

1.วิทยาการมาให้ความรู้ด้านสุขภิบาลอาหาร

2.ประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารโดยกองสาธารณะสุขเทศบาลนครหาดใหญ่

3.ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ประกอบการร้านในหลาดสยามสะท้อนผลการดำเนินงานการทำร้านขายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคซึ่งมองว่าอาหารในหลาดสยามมีความหลากหลายและมีความโชว์ความเป็นท้องถิ่นชุมชนทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากหลาดสยาม

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องสุขภาบาลอาหาร

2.ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่จำหน่ายในหลาดสยาม

3.ผลจากการประเมิณด้านสุขาภิบาลด้านสุขาภิบาลในหลาดสยาม พบว่า พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีการวางอาหารสูงจากพื้น ..........

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสาวสุววรณา สุวรรณชาตรี

การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09:00

ลักษณะกิจกรรมที่ทำ

1.ตรวจสอบเมนูเด่นประจำร้าน

2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูด้วยนักโภชนาการ

3.จัดทำสื่อเมนูเด่นหน้าร้าน

4.ติดตั้งเมนูโภชนาการหน้าร้านค้าหลาดสยาม

1.สามารถสื่อเมนูเด่นประจำร้าน

2.ผู้บริโภคให้ความสนใจโภชนาการอาหารประจำร้าน

3.ผู้บริโภคมีอัตราการจับจ่ายมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

นางสุวรรณา สุวรรณชาตรี