การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.41 ( IP : 202...136 )
ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1. ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5 »
เสาร์ 6 ม.ค. 61 เสาร์ 6 ม.ค. 61

อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง และสาธิตวิธีการทำถั่วหรัง

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำถั่วหรั่งกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShopถั่วหรั่ง

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับถั่วหรั่ง

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของถั่วหรั่ง

-

2. ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 »
อาทิตย์ 18 ก.พ. 61 อาทิตย์ 18 ก.พ. 61

ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 เรื่องข้าวต้มมัด

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

2.สาธิตวิธีการทำข้าวต้มมัดกับผู้บริโภคในหลาดสยาม

ผู้บริโภคในหลาดสยามให้ความร่วมมือกับการทำ WorkShop ข้าวต้มมัด

1.ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับข้าวต้มมัด

2.ผู้บริโภครู้ประโยชน์ของข้าวต้มมัด

-

3. การตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตร »
อาทิตย์ 8 เม.ย. 61 อาทิตย์ 8 เม.ย. 61

ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิณด้านการเกษตร โดยการรับรองด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัยโดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.สุ่มผักและผลไม้จากร้านค้าในหลาดสยาม 20 ร้าน

2.ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT-test kit ตรวจโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ท่าน

3.วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารและการล้างผักอย่างถูกวิธี

4.ผลจากการสุ่มตรวจร้านค้า 20 ร้าน พอว่า ทั้ง 20 ร้านมีผักและผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกร้าน

ตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตรจำนวน 20 แปลง โดยความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

1.พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีความรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี

2.ผักและผลไม้ที่ขายในหลาดสยามมีความปลอดภัย จากการตรวจไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผัก

3.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

4.มีร้านอาหารจำหน่ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในเมืองหาดใหญ่

-

4. การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร »
เสาร์ 21 เม.ย. 61 เสาร์ 21 เม.ย. 61

อบรมให้ความรู้รอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ประเภทผักผลไม้แก่เกษตรกร

วิทยากร คือ นายสุรศักดิ์ และนายสุวัฒน์ชัย ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้กับเกษตรกรจำนวน 30 คนที่เข้าร่วมการอบรม

อบรมให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร

1.ผู้เข้าร่วมอบอรม 30 คนมีความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อผักและผลไม้

2.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติใช้จริง

3.ผู้ค้าในหลาดสยามสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ภูกสุขลักษณะ เช่น ใบตอง ใบลาน ใบตาลโตนด

4.ทำให้บรรจุภํณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

-

5. การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร »
เสาร์ 21 เม.ย. 61

อบรมให้ความรู้รอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ประเภทผักผลไม้แก่เกษตรกร

 

 

 

 

6. การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร »
อังคาร 24 เม.ย. 61 อังคาร 24 เม.ย. 61

อบรมมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้หลาดสยามเข้าสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

1.วิทยาการมาให้ความรู้ด้านสุขภิบาลอาหาร

2.ประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารโดยกองสาธารณะสุขเทศบาลนครหาดใหญ่

3.ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ประกอบการร้านในหลาดสยามสะท้อนผลการดำเนินงานการทำร้านขายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคซึ่งมองว่าอาหารในหลาดสยามมีความหลากหลายและมีความโชว์ความเป็นท้องถิ่นชุมชนทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากหลาดสยาม

การถอดบทเรียนและประเมิณมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องสุขภาบาลอาหาร

2.ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่จำหน่ายในหลาดสยาม

3.ผลจากการประเมิณด้านสุขาภิบาลด้านสุขาภิบาลในหลาดสยาม พบว่า พ่อค้าแม่ค้าในหลาดสยามมีการวางอาหารสูงจากพื้น ..........

-

7. การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร »
อังคาร 24 เม.ย. 61

อบรมมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้หลาดสยามเข้าสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

 

 

 

 

8. การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ »
อาทิตย์ 29 เม.ย. 61 อาทิตย์ 29 เม.ย. 61

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

1.ตรวจสอบเมนูเด่นประจำร้าน

2.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมนูด้วยนักโภชนาการ

3.จัดทำสื่อเมนูเด่นหน้าร้าน

4.ติดตั้งเมนูโภชนาการหน้าร้านค้าหลาดสยาม

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

1.สามารถสื่อเมนูเด่นประจำร้าน

2.ผู้บริโภคให้ความสนใจโภชนาการอาหารประจำร้าน

3.ผู้บริโภคมีอัตราการจับจ่ายมากขึ้น

-

9. การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ »
อาทิตย์ 29 เม.ย. 61

ค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักโภชนาการ