การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.41 ( IP : 202...136 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-062

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 60-ข-062

ระยะเวลาตามสัญญา 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง 20 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 100,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 100,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 101,395.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) -1,395.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในหลาดสยาม 40,000.00 1 8 เม.ย. 2561 การตรวจประเมิณผลผลิตด้านการเกษตร 20,000.00
2 21 เม.ย. 2561 การอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร 13,955.00
3 24 เม.ย. 2561 การถอดบทเรียนและประเมิณด้านสุขาภิบาลอาหาร 22,540.00
4 29 เม.ย. 2561 การค้นหาเมนูเด่นประจำร้านและวิเคราะห์จุดเด่นคุณค่าทางโภชนาการ 30,000.00
86,495.00
2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการให้กับผู้บริโภค 0.00 1 6 ม.ค. 2561 ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 1/5 12,900.00
2 18 ก.พ. 2561 ทำการ workshop ด้านอาหารและโภชนาการ 2/5 2,000.00
14,900.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ )
วันที่รายงาน