ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง 186 หมู่ 7 อำเภอ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด /สงขลา
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง 67 ถนนเพชรคีรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิเชียร พฤกษ์ฎากรณ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดสงขลา 0
เขต/จำหวัด /สงขลา
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 90230
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 90240
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเดโช เชยชม
สถานที่ตั้ง 144 ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เภสัชกรประจำร้าน นายจงสวัสดิ์ สองเมือง
สถานที่ตั้ง ถนนบางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 90110
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เภสัชกรประจำร้าน นายดาริส เส็นคง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
1000 ยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธันย์รดา เมธีวราทรัพย์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ก.แก้วทิพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุวรรณี คานยู
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กชกรฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพิมพ์ชนก เกื้อเพชรแก้ว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กนกวรรณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกนกวรรณ ปฐมปรีชากุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กระจ่างโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุจินต์ วีรวรรณโณ
สถานที่ตั้ง 377 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
กระปุกยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชวิศา วงศ์หิรัญเดชา
สถานที่ตั้ง 42 ถนนศรีภูวนารถ หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กฤษณาสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกลิ่น ขวัญคง
สถานที่ตั้ง 86/47 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กวินทร์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายกวินทร์ ราชภักดี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กัมพลเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกัมพล จิตตเสถียร
สถานที่ตั้ง 25 ซอย 1 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90210
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
กาญจนาภรณ์สมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางกาญจนาภรณ์ ลี่จ้อน
สถานที่ตั้ง 160/3 หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
การ์เด้นฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฮัซวานี หมาดอาหิน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กิจเจริญเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายสุเมธ วงศ์อิสรภาพ
สถานที่ตั้ง 1040 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กิจเจริญเภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางเสาวนิจ วงศ์อิสรภาพ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ค.ทวีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอุทิศ ทวีรัตน์
สถานที่ตั้ง 113 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คณะบุคคลตลาดยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพจนา พูลประภัย
สถานที่ตั้ง 109 ถนนนายขาวอุทิศ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางปราณี รัตนสุวรรณ
สถานที่ตั้ง 15( อาคาร 5) ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลองลานเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกุลธิดา ศรีจันทร์อ่อน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลองหอยโข่งเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวิทยา พันธ์ทอง
สถานที่ตั้ง 68/3 ซอย ชุมชนหน้าวัดโพธิ์ หมู่ 2 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด คลองหอยโข่ง/สงขลา
รายละเอียด
คลองเรียน 2 เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววันทนา เหรียญมงคล
สถานที่ตั้ง 84 ถนนคลองเรียน 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลังยาฟารีดา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฟารีดา นุ้ยแอ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลังยาศรีตรัง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทิพย์สุดา บุญอุปถัมภ์กุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลังยาศรีตรัง(หน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย)
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสินีนาถ สิงห์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลังยาสงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นายสุเมธ ศรัณยพงศ์พันธ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลังยาสะบ้าย้อย
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเก็จกุล วั่นเลี่ยง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลังยาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน 1.นายยุทธนา วรสิทธิ์เศรษฐ์ 2.นางสาวศุภกานต์ แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลินิกยา เนินขุมทอง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิรุตา จันทนะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลินิกยาศิริเวช
เภสัชกรประจำร้าน นายวัชระ อชิรเสนา
สถานที่ตั้ง 2/5 อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
เขต/จำหวัด นาหม่อม/สงขลา
รายละเอียด
คลินิกยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสุพรรณษา ดาโอ๊ะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลินิกหมอยา ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางวีรยา เที่ยงตรง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลินิคยาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นายชัชวาลย์ พานรัตนวดี
สถานที่ตั้ง 14/3 ถนนชีอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลีนิกยาควนลัง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุภาพรรณ ภักดีชน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
คลีนิคยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุพรรณษา ดาโอะ
สถานที่ตั้ง อำเภอจะนะ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด จะนะ/
รายละเอียด
ควนเนียงเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางมนัส ชาญวณิชย์สกุล
สถานที่ตั้ง 1/2 หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
ควนเนียงโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางพัชรี กัลยาศิริ
สถานที่ตั้ง 299 หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
คิงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรัตนา วัฒนาไพศาล
สถานที่ตั้ง 66 ถนนราษฎร์อุทิศ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
คุณเภฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววราภรณ์ รัตนะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
งี่เทียนถ่องปูนกี่
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสมชาย ตันรัตนพงค์
สถานที่ตั้ง 59 ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
งี่เทียนถ่องปูนกี่
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสมชาย ตันรัตนพงศ์
สถานที่ตั้ง 59 ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
จอยเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชาลทอง สิริสันติพงษ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
จะนะโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเศรษฐกร อุบลขาว
สถานที่ตั้ง 65 ถนนดำรงพัฒนา หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
จัสมีนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนพมาศ ศรีพจนารถ เมอซีด
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
จารุวรรณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางจารุวรรณ พิทยาภา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
จำปาทองโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเดชา บุษบงค์
สถานที่ตั้ง 303 ซอย ตลาดควนเนียง หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
จำปาทองโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเดชา บุษบงค์
สถานที่ตั้ง 303 ซอย ตลาดควนเนียง หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
จิตรเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางธัญรัศม์ เหมรัชต์จีระกุล
สถานที่ตั้ง 237 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
จี้หมิ่นโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบุญจอง วาทีกานท์
สถานที่ตั้ง 12 ถนนแปลงประดิษฐ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
ชวนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางกมลทิพย์ มฤคทัต
สถานที่ตั้ง 42 ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ช่อกุหลาบทิพย์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
สถานที่ตั้ง 61 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชัยมงคลเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางชฎีนาฎ ใหม่วัด
สถานที่ตั้ง 24/5 ถนนชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ชัยเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเกษรา โรจนเกษตร
สถานที่ตั้ง 55 ถนนเพชรคีรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ช้างแก้วเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววรางคณา เมืองสง
สถานที่ตั้ง 63/15 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ชาญศักดิ์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายปัญญา ปิ่นทองคำ
สถานที่ตั้ง 76 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชีวเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนรพล ชีวประเสริฐกุล
สถานที่ตั้ง 168 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชุติมาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายประพันธ์ โชติแก้ว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ชุมชนยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปัทมา จิโรภาส
สถานที่ตั้ง 254/4 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
ชุมชนหมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายฐณะวัมน์ พิทักษ์พรปรีชา
สถานที่ตั้ง 14 ซอย 6 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชุมทาง ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปวีณ์นุช จิตรพัฒนากุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ซันโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิชาญ สว่างนิพันธุ์
สถานที่ตั้ง 2 ถนนพูลสุวรรณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ซัลวาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววิยะดี หมัดเจริญ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ซิตี้ฟาร์มาซี 2
เภสัชกรประจำร้าน นายศรัณย์ แสงเจริญ
สถานที่ตั้ง 221/1 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ฐานิชรวมยา
เภสัชกรประจำร้าน นางฐานิช พัชรสิทธิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฐาปนีย์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฐาปนีย์ ชลสุวรรณ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ณัฐฐิชาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณัฐฐิชา สุวรรณะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ดรัก คอร์เนอร์
เภสัชกรประจำร้าน นางฌาฐิมาฆ์ บัวด้วง
สถานที่ตั้ง 37 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
เขต/จำหวัด สะบ้าย้อย/สงขลา
รายละเอียด
ดวงพรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจำนง กองรักษเวช
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ดวงพรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวดวงพร มะโนศักดิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ด๊อกเตอร์จรูญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจรูญ หนูทอง
สถานที่ตั้ง 40/3 หมู่ 1 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
ดับเบิ้ลยูฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายเผด็จ บริสุทธิ์
สถานที่ตั้ง 86 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ด่านนอกฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวประพาพรรณ หล่อพงศ์ไพบูลย์
สถานที่ตั้ง 90/10 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ดี ดรัก เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ดุสิตฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิชัย โชคเจริญเลิศ
สถานที่ตั้ง 162 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ดุสิตฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประมวล มะลิลา
สถานที่ตั้ง 162 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ต.ชาญเวชเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายปัญจพล บุรณพร
สถานที่ตั้ง 10/11 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ต้นยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุดใจ แก้วสุขผ่อง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ตลับยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนิธิรา ฉิมแก้ว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ตลาดคนรักสุขภาพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายทิ่น ถาวรสิทธิ์
สถานที่ตั้ง 433 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ตะวันเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุคนธา เพ็ญมาศ
สถานที่ตั้ง 47/133 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ถกลพานิช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกัมปนาท เชยชม
สถานที่ตั้ง 302 ถนนประธานสุขา หมู่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
ถาวรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายถาวร เหลืองผดุงวงศ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ทรงพรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายทรงพร โพชนุฏุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ทาวน์ เซ็นเตอร์ ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุมาลี พิทักษ์ลิมนุวงศ์
สถานที่ตั้ง 26/2 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ท่าเสาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรสฎา บินรัตแก้ว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ทุ่งเสาฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสิริพร ร่มพฤกษ์
สถานที่ตั้ง 72 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ทูเก็ตเตอร์ ฟาร์มาแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัชรวลัย ขอจิตต์เมตต์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ธนดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายเวชยันตี พฤกษะศรี
สถานที่ตั้ง 550 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ธนพงศ์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายเกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์
สถานที่ตั้ง 19/10 ถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ธนพัฒน์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณัฏฐกานต์ บุญศรีโรจน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ธนภณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายธารินทร์ สมประสงค์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ธนาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนาภรณ์ สีตะสิทธิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ธนาวุฒิฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางผานิตย์ เจริญสวัสดิ์
สถานที่ตั้ง 231 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ธนาเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธนา อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง 41 ถนนเทศบาล 32 ซอย 2 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธนาเภสัช 2
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายดนุ อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง 15 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธนาเภสัช 3
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวดวงพร อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง 418/8 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพิณ กาพัทพงค์
สถานที่ตั้ง 226/14 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 1
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนันทนา เลิศสุขประเสริฐ
สถานที่ตั้ง 226/14 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 2
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพัฒนศักดิ์ ยงยิ่งประเสริฐ
สถานที่ตั้ง 1033 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธิดาเภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธิดา กู้สกุลชัย
สถานที่ตั้ง 66 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
นครินทร์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววรรณพร แสงหวาน
สถานที่ตั้ง 191/3 ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
นครินทร์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายจตุรวิทย์ คงประเสริฐกิจ
สถานที่ตั้ง 66/1 ถนนคลองแห-คูเต่า หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
นภาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนภาพร มะลิสง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นราฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นอกสวนเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางกัลยา ชูช่วย
สถานที่ตั้ง 26/12 ถนนชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
น้องฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจรุวรรณ อินทะนะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นัยนาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนัยนา แก้วอภิชัย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นาทวีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทวินันท์ หาญณรงค์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นานาฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกนกพรรณ เกษมสุข
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นาสีทองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางรุจิรา วงศ์พรเพ็ญภาพ
สถานที่ตั้ง 6/9 หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
นาหม่อมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางผกามาศ จันทลักขณา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นิวคลินิกยา
เภสัชกรประจำร้าน นายธรรมศักดิ์ ปรีชาเวชกุล
สถานที่ตั้ง 101 ถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
นิวัติเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางอำไพ อักษรศิริ/นางสุปราณี แก้วประดับ
สถานที่ตั้ง 253 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
นิศานาถเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางนิศานาถ สิงหพันธุ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นีโอ ฟาร์มา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนภษร จันทร์เรือง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
นูเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอรนุมา เวชมณีกร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางนวลศรี เศรษฐนาวา
สถานที่ตั้ง 66-68 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นาย ก.ณัฐพร ทองสาย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท จี เฮิร์บ จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวชนกนาถ ชนะสกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางจรรยา สวัสดิรักษา
สถานที่ตั้ง 229 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท ซีเอส อินเตอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุจิตร ยามาเจริญ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวนุจรี รุ่งรัตน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอุทัย ชูกำเนิด
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภาชินี เสาร์แก้ว/นางสาวสุดารัตน์ ดิสรพงค์/นางสาวฑิตยา ตันยานนท์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท วังเภสัชฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน 1.นายกิตติพงศ์ จินตนุกูล 2.นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข
สถานที่ตั้ง 141/3 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นางบุษบา ตันธนวัฒน์
สถานที่ตั้ง 125-126 ถนนจุติอนุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9
เภสัชกรประจำร้าน นายภาสกร กลิ่นมณี/นส.พวงเพชร กลิ่นแก้ว
สถานที่ตั้ง 414 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท หมอผุด จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายโกมล ล้วนแก้ว
สถานที่ตั้ง 142/1 หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท หาดใหญ่ พี.เค.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัทธนันท์ อรุณรักษ์รัตนะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท หาดใหญ่แคนนิ่ง จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางเนรัญชรา แสงทักษิณ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท อะโปโล จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวเสาวภา ลิ่มพันธ์อุดม
สถานที่ตั้ง 34/2 หมู่ 6 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 0
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท เค เอส ฟาร์ม่า จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญสิน ปุณญนันทกร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธนชาติ สังขกุล
สถานที่ตั้ง 65 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นายพาทิศ รังษีสว่าง/นางสาววรรณรัตน์ จรูญรัตน์
สถานที่ตั้ง 208 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแกชุน
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบรรจง ประทีปอุษานนท์
สถานที่ตั้ง 5 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแกชุน
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบรรพต ประทีปอุษานนท์
สถานที่ตั้ง 5 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแซฮั้ว
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธมกร ชูกำเนิด
สถานที่ตั้ง 81 ซอย 2 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บัญญัติเวชภัณฑ์
เภสัชกรประจำร้าน นางธันยวีร์ จึงสุกิจวณิช
สถานที่ตั้ง 64 ถนนกาญจนวานิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
บัณฑิตฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบัณฑิต ขัตติยะวิทย์
สถานที่ตั้ง 284 ถนนหัวเขา-ระโนด หมู่ 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
บ้านชุมชนยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนันทนา ทองมาก
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
บ้านด่านเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเสาดาหรอ โสดาดิส
สถานที่ตั้ง 125 ถนนสงขลา-จะนะ หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาควนมีด
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศศิอนงค์ อินทนา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาจุฬา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุชาสิณี อัตตนาถ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาณรัชช์อร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณรัชช์อร ว่องวิริยะโภคิน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาธนพร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนพร บัวลอย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาธานี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฐิติชญา อุดมรัตน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาน้ำกระจาย
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมัชมน บัวอนนท์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาปาริชาติ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปาริชาติ แก้วอ่อน
สถานที่ตั้ง 454 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยามีสุข
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเนตรชนก ขีดล่อง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยายิ้ม
เภสัชกรประจำร้าน นางปณิตา เหมนทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/
รายละเอียด
บ้านยารุ่งโรจน์
เภสัชกรประจำร้าน นางภิรัญญา เพ็ชรทอง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายอุเทน มณีโชติ
สถานที่ตั้ง 559/2 ถนนเทศบาล หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาสำราญสุข
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอภัสรา ฤทธิเดช
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาหัวรั้ว
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปวันรัตน์ รัตนะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาอาฉี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสิริวรรณ แซ่ฉี่
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาเก๋
เภสัชกรประจำร้าน นางนันทพร พัฒนขจรสกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาเก๋ 2
เภสัชกรประจำร้าน นายทินกร ธาระวานิช
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาเกาะหมี
เภสัชกรประจำร้าน นายฮาบีบุลเลาะฮ์ วงษ์หลี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาเทพา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศศิธร พิทักษ์บุตร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านยาเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจินดา โชควิวัฒนชัย
สถานที่ตั้ง 113/1 ถนนรัตนอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาเอก
เภสัชกรประจำร้าน นายปุณมนัส ธีระกุล
สถานที่ตั้ง 19/10 ซอย 1 ถนนกายจนวนิช หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาแอร์พอร์ต
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอัจฉรา เสนาทิพย์
สถานที่ตั้ง 8 ถนนหาดใหญ่-สนามบิน หมู่ 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านรักษ์ยา
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธานัท อภิธารดลธร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านสุขภาพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวอามิดะ เหมมันต์
สถานที่ตั้ง 57 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านสุขภาพ กู๊ดเดย์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรหมภัสสร อยู่อย่างดี
สถานที่ตั้ง 16 ถนนรวมสุข อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
บ้านหมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายปชานนท์ สมสุข
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านอัญมณีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางวริชญา แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 46/268 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านเภสัชเพชร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอติภรณ์ ตันธนะเสตะกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บ้านโอสถสงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวขวัญกมล เหล็กหมาด
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บีบี เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวิทวัส เหล่าวทัญญู
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บีเอ็นฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายวรการ สุวรรณกิจ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บุญญาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายอิสสระ องค์กบิลย์
สถานที่ตั้ง 91 ถนนมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บุญแซโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางพรรณราย กองรักษเวช
สถานที่ตั้ง 307 ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
บู๊ทส์ เทสโก้ สงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเสาวลักษณ์ ชิงช่างเรือ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บู๊ทส์ บิ๊กซี หาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเจติษฐา มั่นคงพิทักษฺกุล
สถานที่ตั้ง (ห้างคาร์ฟู) ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บู๊ทส์ สาขาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรธิดา สกุลจตุพร
สถานที่ตั้ง 29 (ห้างลีการ์เดนส์) ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บู๊ทส์ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนงพงา บิลอะหมาด
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
บู๊ทส์ เทสโก้ หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวดาราพันธ์ สุขสบาย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ประจวบเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายชวน วโรตมะกุล
สถานที่ตั้ง 47/4 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ประจวบเภสัชกรรมสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประจวบ จันทร์เพ็ญ
สถานที่ตั้ง 246/4 ซอยหมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ปราง ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเสาวนีร์ ใจภักดี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ปรีชายาไท
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางทรรศนีย์ ปรีชา
สถานที่ตั้ง 8 ถนนวุฒิภูมิ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ปลาวาฬเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพิชญา พัฒนานิจนิรันดร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ปวีณาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทัตชญา สะตะพันธ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ปวีณาเภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเมวิกา นกเพชร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ปัน-ยา
เภสัชกรประจำร้าน นายสมชาย ละอองพันธุ์
สถานที่ตั้ง 81/11 หมู่ 4 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
ปันยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเสาวลักษณ์ ฉายวิริยะ
สถานที่ตั้ง 489/5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ปิ่นจุฑาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางปิ่นจุฑา สิงห์หนู
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ปุณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอารีย์ ปานรงค์
สถานที่ตั้ง 531 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ผดุงเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายผดุง จันชูโต
สถานที่ตั้ง 16 หมู่ 1 อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
เขต/จำหวัด นาหม่อม/สงขลา
รายละเอียด
ผุสดีสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายศารทูล ฮึกหาญ
สถานที่ตั้ง 18 ถนนปละท่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ฝ่าเซ็นโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุวรา แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง 184 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พ.เภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางเพ็ญศรี กำเหนิดดี
สถานที่ตั้ง 37/1 ถนนเขาแดง-ระโนด หมู่ 4 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
เขต/จำหวัด สทิงพระ/สงขลา
รายละเอียด
พงศ์ฟาร์มาแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นายธีระพงค์ เทพทวี
สถานที่ตั้ง 240 ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พจน์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางเบญจพร จึงสุกิจวณิช
สถานที่ตั้ง 41 ถนนเทศบาล 1 หมู่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
พรพรรณสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางพรพรรณ แซ่ตั้ง
สถานที่ตั้ง 69/20 ถนนแสงอาทิตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พรหมทองปศุสัตว์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประสิทธิ์ ปานะบุตร
สถานที่ตั้ง 253 หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
พรหมรังษีเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิจารณ์ วิสารทพงศ์
สถานที่ตั้ง 236 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พระยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายพงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถานที่ตั้ง 22 ถนนประชารักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พราวเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางณัฐสุดา ชาญชัยชูจิต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พริ้มโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวมนาพร สุภาพ
สถานที่ตั้ง 527 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
พฤกษชาติโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวกัลยกร ลิขิตกำจร
สถานที่ตั้ง 92 ซอย 10 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พลพิชัยเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชัญวลัญช์ สิริบูรณการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พลฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายรัฐพล ยิ่งจำเริญศาสตร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พลัสดรักส์
เภสัชกรประจำร้าน นายศิวนัท พิพัฒน์เจษฎากุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พาพรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกฤติยา ศรีสุวรรณวิเชียร
สถานที่ตั้ง 592/3 หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
พิมพ์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายอนล สุจริตธุระการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พี ที เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางพรรณพิมล จันทร์วีระยุทธ
สถานที่ตั้ง 280/1 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พี เค เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเพียงใจ เกียรติธนวัฒนา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พีพี เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเพ็ญแข พืชน์ไพบูลย์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
พีแอนด์เอฟ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนรมน โพธิกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาร์ม่าค๊อป
เภสัชกรประจำร้าน นางสาว ปรียาภัทร์ แทนหลาบ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาร์ม่าเฮ้าส์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวไอศิการ์ นินท์ธนศักดิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาร์มาแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นายอุกฤษฎ์ อรุณศรี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาร์มาโฮม
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัฒนศิรินทร์ โภคภิรมย์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาร์มี่ ฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางนิษณา ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาสซิโน
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวขนิษฐา จันทรพล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ฟาสซิโน สาขา สงขลาบุรี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนาภา จูห้อง
สถานที่ตั้ง 7 ถนนสงขลาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ฟาสซิโน สาขาช่องเขาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจิรารัตน์ ยวงใย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ภาคภูมิเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
สถานที่ตั้ง 492 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภินันท์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสิริมา จิระนคร
สถานที่ตั้ง 40/2 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภินันท์เภสัช 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุรศักดิ์ เวชชาภินันท์
สถานที่ตั้ง 49 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายภักดี สุระ
สถานที่ตั้ง 46/16 ถนนประชาอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มหาคุณโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุริยัน แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง 50/6 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
มะลิหอมสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวลักษณวดี เจริญวัฒน์อนันต์
สถานที่ตั้ง 99/1 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มานิตาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมานิตา ตันติวุฒิพงศ์
สถานที่ตั้ง 81 ถนนสราญราษฎร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มานุเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายมานุ จิตคง
สถานที่ตั้ง 91/1 หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
มิตรแท้ฟาร์มาซี สาขา ราษฎร์อุทิศ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกัญญา โขจุลธรรม
สถานที่ตั้ง 114 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ยงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุมาลิน มูลติชัย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ยาสยามเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ
สถานที่ตั้ง 248 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ยินดีฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเกียรติชัย วีระชาญณรงค์
สถานที่ตั้ง 30-32 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ยินดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทิพย์สุดา บุญอุปถัมภ์
สถานที่ตั้ง 696 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ยิ่นฮั้วโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอารีรัตน์ เฑียรกาญจน์
สถานที่ตั้ง 56 ถนนดำรงพัฒนา หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
รถไฟฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางนุชนาฏ อติวีระกุล
สถานที่ตั้ง 74 ถนนรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ร่มเย็นเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายโอฬาร รุ่งโรจน์ร่มเย็น
สถานที่ตั้ง 98/2 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 3 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
รวงทองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวดุสิตา อ่อนสีแดง
สถานที่ตั้ง 43 ถนนรัฐภูมี หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
รวมชัยเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางดวงธิดา ปรีดาชัยกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รวมยา53
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวไพรศิลา สุขุมังกูร
สถานที่ตั้ง 113 ถนนราษฎร์รักษ์ หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
รวมยานาหม่อม
เภสัชกรประจำร้าน นายสุริยันต์ โพธิ์เสนา
สถานที่ตั้ง 1/7 ถนนบ้านชายนา หมู่ 7 อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
เขต/จำหวัด นาหม่อม/สงขลา
รายละเอียด
รวมยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรัตนาภรณ์ นวลเปียน
สถานที่ตั้ง 6/160 หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
รวมยาเมดแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นางพัชรี ผิวเรืองนนท์
สถานที่ตั้ง 188/13 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รอซ๊ะเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรอซ๊ะ โอะหวัง
สถานที่ตั้ง 75 ถนนดำรงพัฒนา หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
รอยัลฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นายพิษณุพงศ์ ทองสีดำ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ระฆัง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายภูวดล สาลีเกษตร
สถานที่ตั้ง 131 ถนนดำรงพัฒนา หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
ระโนดโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางยุพยงค์
สถานที่ตั้ง 105 ถนนชายวารี หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
รักษ์ยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชฎารัช ช่างสลัก
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รักษ์วงศ์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอลงกรณ์ ไชยโคตร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รัตนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางบังอร รัตนประภาต
สถานที่ตั้ง 101 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รัตภูมิเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประวิทย์ จันทร์ดียิ่ง
สถานที่ตั้ง 34/1 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
ราชพฤกษ์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยา พีเอสพี 9
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรรณสุภางค์ เหลาไชย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยากมลเวช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววสิพร อารักษ์คุณากร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาจิระเวชโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาววรรณีญา จุลทองไสย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยานัสเซียเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนัสซียา ไชยรักษ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเซฟดรัก เซ็นเตอร์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกชรัตน์ แก้วชื่น
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเทสโก้ โลตัส ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิริรัตน์ ทองมาก
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเทสโก้โลตัส
เภสัชกรประจำร้าน นายชัชวาล สุวรรณภิภพ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเทสโก้โลตัส ฟาร์มาซี สาขาจะนะ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรสิตา หิรัญ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเทสโก้โลตัส ฟาร์มาซี สาขาสะเดา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชนิกานต์ กลับวงศา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเทสโก้โลตัส ฟาร์มาซี สาขาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณัฐนี อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฐาปนี ผิวแดง
สถานที่ตั้ง 111/19 หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชนัดดา ภัทรกิจนิรันดร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาเภสัชนุ้ย
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธัญวรัตน์ อุนทรีจันทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านขายยาแฟร์มิลี่ ดรัก
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภรณ์ทิพย์ เถลิงผล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านครอบครัวยา
เภสัชกรประจำร้าน 1)นายนิธิพงษ์ จารุรักษา 2)น.ส.อรนิชา สโมทานทวี
สถานที่ตั้ง 41/3 ถนนปรีดารมย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านธรรมชาติ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางจุรีรักษ์ หมัดอาด้ำ
สถานที่ตั้ง 1139/2-3 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยา 100 ปี เภสัชกรรม
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวโรสรินทร์ สุวรรณกร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยา ช เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรรณพิชชา วรรัตนานุรักษ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยา ย่า ทุ่งลุง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัฒนัดดา ก่อกิตติพงศ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยา โปร-ดรัก
เภสัชกรประจำร้าน นายวีระศักดิ์ คัมภีรภาพกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาชีวเภสัช สาขาคลองแห คูเต่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปภาวี รักขพันธ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาชีวเภสัช สาขานาหม่อม
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุธาสินี มาลานุสรณ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาชุมชนซีกิมหยง
เภสัชกรประจำร้าน นายสิทธิชัย หล่อเจริญกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาบ้านหาร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอารียา เขมิสรานนท์
สถานที่ตั้ง 79/11 หมู่ 3 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด บางกล่ำ/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาปลักคล้าเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนพพล คณาญาติ
สถานที่ตั้ง 68/5 ถนนราชดำริ หมู่ 4 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด คลองหอยโข่ง/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาฟาม่าดั๊ก
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธัญสินี ฉินทองประเสริฐ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาฟาร์ม่าพลัส
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปรียาภรณ์ แซ่แต้
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยามุมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศศิธร ชินอัครพงศ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยารัตนอุทิศ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอุษาวดี สุขบาง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาริม มอ.109
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนิกา แก้วเดิม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาสืบสานสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุเมธ หีมหมัน
สถานที่ตั้ง 11 ถนนลีลานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาสุขภาพเอวัน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเขมจิรา รติสมิทธ์
สถานที่ตั้ง 474 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาหน้า ม.
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศศิพินทุ์ พิมโคตร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาหน้าสวน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุภาพรรณ ฆังคะสุวรรณ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านยาอุ่นใจ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวดุสิตา เทพเกื้อ
สถานที่ตั้ง 333/40 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาเขาแดง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววิไลรัตน์ มัจฉาวานิช
สถานที่ตั้ง 10/15 ม.7 ต.หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาเภสัชฯ มอ.
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสรียา เชาวกิจเจริญ
สถานที่ตั้ง 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาเวิร์ลดรัก
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุกัญญา สุวรรณชาตรี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านรักษ์สุขภาพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางกมลวรรณ นิลโอภา
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ร้านวังพันยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพิชานี ศักดิ์ศรีศิริสกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านศูนย์ยาชุมชน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิวพร สุวรรณศิริ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ร้านแสงทองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวโนรี จงวิไลเกษม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รินยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสลิลลา ศัทโธ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รุ่งเจริญกิจ
เภสัชกรประจำร้าน นายมนัฐศักดิ์ แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รุ่งเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางกุลธิดา ศรีญาณลักษณ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รุ่งเรืองกิจปศุสัตว์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา
สถานที่ตั้ง 321 ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
รุ่งเรืองเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุวัฒน์ เจริญญาณพันธ์
สถานที่ตั้ง 21/5 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รุ่งเรืองเภสัชสงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพิพิธพร แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
รุสนีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรุสนี มูเก็ม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ลัคกี้ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายศุภวุฒิ โฆษิตศุภกุล
สถานที่ตั้ง 394 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ล้านยาโอสถ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชลัญธร ศรีพุฒ
สถานที่ตั้ง 49/11 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ลิ่มรักษ์ทองเภสัชกรรมแผนไทย
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวอรพินทร์ รักษ์ทอง
สถานที่ตั้ง 655/74 ซอย หมู่บ้านศรีวนา ถนนกาญจนวนิชย์ หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ลีเฮงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางเอสรา ศรีสวัสดิ์นุภาพ
สถานที่ตั้ง 18/9 ซอย สุคนธหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ว.จุติเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประสิทธิ์ บรรทมนิมิตร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ว.ช.เภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิริพร สุขรา
สถานที่ตั้ง 110,112 ถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
วรวรรณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางวรวรรณ อาชานนท์ ,นายทวีศิล อาชานนท์
สถานที่ตั้ง 28 ถนนฉัยยากุลอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วังพันยา 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิวาการ ศักดิ์ศรีศิริสกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วังยา
เภสัชกรประจำร้าน นางณัฐฎา สุรณัฐกุล(18.00-21.00น.)/นส.เสาวะนาถ หยู่หนู(08.00-18.00น.)
สถานที่ตั้ง 73/12 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
วังยาศรีภู
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอาภากร พนมเริงศักดิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายพงศ์กวี กาลเนาวกุล
สถานที่ตั้ง 26/2-7 ซอย อาคารเสน่หาพลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอรภัทร ภูริเสถียร
สถานที่ตั้ง 14 ถนนนครใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิริรัตน์ ยกถาวร
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทิฆัมพร เหล่าหงส์วิจิตร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอุสรีย์ บุญสนอง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสุจิตราภรณ์ วาณิชยกูล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเทสโก้ หาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นายธนาธร อริยะวัชรินทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเทสโก้สงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราวดี ทองสั้น
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาไดอาน่า หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจิราพร หง๊ะหลี
สถานที่ตั้ง 26/2-7 ซอย (ห้างไดอาน่า) ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วัลละโภโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจำลอง สุวรรณรัตน์
สถานที่ตั้ง 230 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
วานิชฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพานิช เอี่ยมธนาภรณ์
สถานที่ตั้ง 1/6 ถนนคลองแงะ-นาทวี หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
วิชุมาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววิชุมา กระโหมวงศ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วิทยากรฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวศิริรักษ์ โชคเจริญเลิศ
สถานที่ตั้ง 7 ถนนกอบกุลอุทิศ 1 หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
วิทูรโอสถ
เภสัชกรประจำร้าน นายศิริวิชช์ อรุโณศรีสกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
วิมลเวชภัณฑ์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายไพฑูรย์ เกียรติไพบูลย์
สถานที่ตั้ง 3/26 ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
วิริยะสุขสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอำไพ แซ่ซิ่น
สถานที่ตั้ง 12 ถนนสุคนธาภิรมย์ หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
วีว่า เฮลธ์สตชั่น
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรพรรณ ไกรวัฒนพงศ์
สถานที่ตั้ง 429 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศรีตรังเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายอดิศักดิ์ เมฆตรง
สถานที่ตั้ง 93/81 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศรีสุขโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประดิษฐ อนันตพงศ์
สถานที่ตั้ง 128 ถนนตลาดคลองแดน หมู่ 2 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
ศรีไชยยาสัตว์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายอรุณ ชุมแก้ว
สถานที่ตั้ง 31/1 หมู่ 2 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
เขต/จำหวัด สทิงพระ/สงขลา
รายละเอียด
ศศิกานต์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายธเนศธ์ เลิศสุทธิกุล
สถานที่ตั้ง 191 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศศิธรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ ร.ต.ต.หญิงธนัทพัชร์ รัตนคช/นายภัทรวุฒิ ศศิธร
สถานที่ตั้ง 17 ถนนเกษมสุข อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ศาลายาเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายภัสกร วรรณชาติ
สถานที่ตั้ง 9 ถนนรวมจิต อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ศิตาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิตาภา โรจนอักษร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศิริฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกรศักดิ์ อชิรเสนา
สถานที่ตั้ง 274 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศิริเวชฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายนิทัศน์ อชิรเสนา
สถานที่ตั้ง 144/3 หมู่ 5 อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
เขต/จำหวัด นาหม่อม/สงขลา
รายละเอียด
ศีดาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศศิวิมล กาญจนคีรีธำรง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยาควนหิน
เภสัชกรประจำร้าน นางภคิรา ชัยกาญจนกิจ
สถานที่ตั้ง 470 หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ศูนย์ยาทุ่งลุง
เภสัชกรประจำร้าน นางนงเยาว์ สงประเสริฐ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยาทุ่งเสา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตัน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยานาทับ
เภสัชกรประจำร้าน นายนิพิฐพนธ์ หลงละลวด
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยาบ้านเล
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศุภธิดา วัฒนพรหม
สถานที่ตั้ง 111/3 หมู่ 7 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
ศูนย์ยาปลักธง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวคุณามัย ชวะกูล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยารัตภูมิ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอธิฏญา นบนอบ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยารัตภูมิ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอธิฏญา นบนอบ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยาศุภสาร
เภสัชกรประจำร้าน นายวิญญู ดิษฐาน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์ยาหัวเขา
เภสัชกรประจำร้าน นายณัฐพงศ์ นานาวิชิต
สถานที่ตั้ง 197/11 หมู่ 6 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
ศูนย์ยาเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายพลเทพ เสาร์แก้ว
สถานที่ตั้ง 188/18 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศูนย์ยาเมืองใหม่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัทธนันท์ ศิริอาชาพันธ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ศูนย์รวมยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมนพร พฤฒิเสถียร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ส.รักษ์สัตว์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา
สถานที่ตั้ง 471/7 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
ส.เจริญเวช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอรุณี กิระวานิช
สถานที่ตั้ง 70/9 ซอย อิสรภาพ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ส.เวชชภัณฑ์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอรณี บุญฤทธิ์
สถานที่ตั้ง 541/1 ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ส่งเสริมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางนงลักษณ์ บุญแก้ว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ส่งเสริมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางนงลักษณ์ บุญแก้ว
สถานที่ตั้ง 38/38 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สตาร์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนงลักษณ์ มาลานุสรณ์
สถานที่ตั้ง 119 ถนนวงศ์วานิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สถานียา
เภสัชกรประจำร้าน นายภูริศักดิ์ เลิศสุรวัฒน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สทิงพระเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายธารินทร์ สมประสงค์
สถานที่ตั้ง 43/1 ถนนเขาแดง-ระโนด หมู่ 4 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
เขต/จำหวัด สทิงพระ/สงขลา
รายละเอียด
สนเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางวนิดา ศานติปรัชญา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สบายดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววัชรีย์ สูงสุด
สถานที่ตั้ง 67/1 ถนนรัตนอุทิศ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สมบูรณ์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสมบูรณ์ ลิ้มเลิศวิศิษฐ์
สถานที่ตั้ง 1/1 ซอย ทรัพย์สิน ถนนเพชรคีรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
สมสุขโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุทธิพจน์ แก้วยก
สถานที่ตั้ง 12 ซอย 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สมานคุณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมณศิกาญจน์ พุทธให้
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สมานสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวีระ เบ็ญตะหลี
สถานที่ตั้ง 23/3 หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สยามโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายก้องศักดิ์ เพชรบูรณ์
สถานที่ตั้ง 150 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สวนตูลเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววัฒติกา โชติรัตน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สวนหมากเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายฉันทวุฒิ ตันธนา
สถานที่ตั้ง 66 ถนนสวนหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
สองเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญศักดิ์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
สถานที่ตั้ง 15/6 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สะบ้าย้อยโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุจินต์ ภัทราดุลย์
สถานที่ตั้ง 63 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
เขต/จำหวัด สะบ้าย้อย/สงขลา
รายละเอียด
สะบ้าย้อยโอสถ 2
เภสัชกรประจำร้าน นายพัฒฐิพงศ์ ภัทราดูลย์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สะเดาฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเฉลิมชัย จงศรีรัตนกุล
สถานที่ตั้ง 18 ถนนรวมมิตร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
สะเดาฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางบุปผา มัญยนนท์
สถานที่ตั้ง 18 ถนนรวมมิตร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
สัตวแพทย์นาทวี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายดนัย ช่วยเนียม
สถานที่ตั้ง 109 ถนนต่างตานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
สันติเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเบญจมาศ เตชวิวรรธน์
สถานที่ตั้ง 129/12 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สามบ่อเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายพีรพัฒน์ ชิดไชย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สามพีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสุจิตา กุลถวายพร
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
สำโรงเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวุฒิไกร แว่นไวศาสตร์
สถานที่ตั้ง 94/9 ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
สิทธิชัยเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกี้กั้ง แซ่ตั้ง
สถานที่ตั้ง 82 ถนนราษฎร์รักษ์ หมู่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
สินยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจรัสสิน น้อยสำลี
สถานที่ตั้ง 56/3 ถนนคลองแห-คูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สี่มุมเมืองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสกุลทิพย์ สี่กิติกุล
สถานที่ตั้ง 269/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สืบสานสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายอาหมัด หีมหมัน
สถานที่ตั้ง 4 หมู่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
สุขภาพดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายสุภารัตน์ แสงจันทร์ทะนุ
สถานที่ตั้ง 73/57 ถนนพลพิชัย หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สุขสมใจเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอาทิตยา ยีละ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สุทธิชาติ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอารี วิสุทธิชาติ
สถานที่ตั้ง 69 ถนนคลองเตยพัฒนา1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สุภัทรเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุภาพ แซ่อุ่ย
สถานที่ตั้ง 513 ซอย เกษตรขันธ์ 6 ถนนเกษตรขันธ์ หมู่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
สุภาณีเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุภาณี สุวรรณ
สถานที่ตั้ง 201/6 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 6 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
สุมิตราเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
สุวรรณโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสกาวพรรณ โปดำ
สถานที่ตั้ง 475/22 หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
สุวิทย์เภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสวฤต ลิ่ววนารักษ์
สถานที่ตั้ง 43/5 ซอย รวมราษฎร ถนนทองหวานวิถี อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
สุวิทย์เภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอกนิษฐ์ ลิ่ววนารักษ์
สถานที่ตั้ง 51 ถนนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
สุเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพรหมพิริยะ บุญรัสกรภูสิษ
สถานที่ตั้ง 222 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. ดรักแคร์เซ็นเตอร์
เภสัชกรประจำร้าน นางดัชรีรัช จินตภากร
สถานที่ตั้ง 34,36,38 ถนนโชติวิทยะกุล 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. พ.โชคเจริญ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายปรีชา เพชรรัตน์
สถานที่ตั้ง 1 ถนนจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
หจก. สงขลาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววรารัตน์ สุขสว่างโรจน์
สถานที่ตั้ง 102 ถนนเตาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
หจก. หาดใหญ่ วี.อาร์.ดรักสโตร์
เภสัชกรประจำร้าน นางวริชญา แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 59 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. หาดใหญ่ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนัญญา สิงห์ไพบูลย์
สถานที่ตั้ง 79 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า หาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นาวสาวกัญญาณัฐ แซ่เตียว
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หจก.ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
สถานที่ตั้ง 48 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยา(นาทวี)
เภสัชกรประจำร้าน นายวิสัย เศวตสุทธิพันธ์
สถานที่ตั้ง 48 ถนนแปลงประดิษฐ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาควนลัง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกุลธิดา บุณยะวันตัง
สถานที่ตั้ง 362 ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาควนลัง
เภสัชกรประจำร้าน นางรุ่งทิพย์ ชีวพัฒนานุกูล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หมอยาควนลัง 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววรรณภา วงศ์หิรัณย์กุล
สถานที่ตั้ง 188 ถนนชูพันธ์ หมู่ 7 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด คลองหอยโข่ง/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายมานิต กิตติสัตยกุล
สถานที่ตั้ง 133/1 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาเมืองใหม่
เภสัชกรประจำร้าน นายสมศักดิ์ หลีหลัง
สถานที่ตั้ง 104 ซอย 1 ถนนตลาดใหม่ หมู่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาโคกเมา
เภสัชกรประจำร้าน นายสิทธิชัย ยะมันยะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หมัดดีนสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายหมัดดีน อับดลหล๊ะ
สถานที่ตั้ง 199 ถนนนายขาวอุทิศ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
หสม. กม 19 เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางดารารัตน์ นันทสาโร
สถานที่ตั้ง 149/1 หมู่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม. ไอ -แคร์ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต/นางสาวอภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์
สถานที่ตั้ง 329 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.จูนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางนภวรรณ วงศ์สมนึก
สถานที่ตั้ง 861/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.บ้านเรือนยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนิวมาสต์ ปัญญโชติกุล
สถานที่ตั้ง 41/189 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ม่วงงามเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางปัญจนาถ เมธีอภิรักษ์
สถานที่ตั้ง 71/2 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 4 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ศูนย์ยาปุณณกัณฑ์
เภสัชกรประจำร้าน นางพิทยา ลีลาภรณ์
สถานที่ตั้ง 304 ถนนปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ศูนย์ยาศุภสาร
เภสัชกรประจำร้าน นายวิญญู ดิษฐาน
สถานที่ตั้ง 149/2-3 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ศูนย์ยาสงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมีเดียนท์ เจะมาริกัน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หสม.หมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายธีรวุฒิ เอียดทอง
สถานที่ตั้ง 165/28 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
หสม.เจริญเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจารุวี กาญจนคีรีธำรง
สถานที่ตั้ง 17/1 ถนนเตาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
หสม.เพื่อนเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายทีปกร สาระภี
สถานที่ตั้ง 60/88 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
หสม.เมด แอนด์มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นายสุเมธ ศรัณยพงศ์พันธ์
สถานที่ตั้ง 437 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.เฮลท์พลัส ฟาร์มาซี แอน มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสาวิตรี ปทะวานิช
สถานที่ตั้ง 59/20 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ห้องยาคลองเตย
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
หัวมุมฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายปรัชญา ประทานมิตร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ห้างขายยา บ้วนแซฮั้ว
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจรง ทองปาน
สถานที่ตั้ง 330,332 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างขายยาภินันท์เภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุวัมน์ เวชชาภินันท์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ห้างขายยาไทรบุรีสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุภาวดี เอี่ยมพทยารัตน์
สถานที่ตั้ง 10,12 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิตี้ มาร็เก็ตติ้ง (สงขลา)
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางนัยณา นวลเปลี่ยน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทรภรณ์ เงาดุลยวัต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำโรงเภสัช(ห้าแยก)
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธัญวรัตน์ อุนทรีจันทร์
สถานที่ตั้ง 651/11 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนสามัญคลังยาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นายธณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
สถานที่ตั้ง 286 ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนสามัญหงษ์ทองเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายสิทธิพร วงศ์รัฐิติกาล
สถานที่ตั้ง 63/187 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
หาดใหญ่สมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาววารี ลิปปอักษร
สถานที่ตั้ง 120 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หาดใหญ่โอสถสถาน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรัตนะ นวกรรมิก
สถานที่ตั้ง 46-47 ถนนมนตรี 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อนันตาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอนันตา ปาปะเก
สถานที่ตั้ง 156/1 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
อมรพรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางพรพรรณ โอฬารธเรศ
สถานที่ตั้ง 19 ถนนกอบกุลอุทิศ 1 หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
อ้อมกอดเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรุ่งนภา เอียดคำ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ออเร้นจ์ พลัส
เภสัชกรประจำร้าน นายนิฐินันท์ เจนสุธรรมา
สถานที่ตั้ง 634 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อักษรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางอักษร สุวรรณขำ
สถานที่ตั้ง 144 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
อัญดาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอัญธิดา ประกอบการ
สถานที่ตั้ง 166/24 หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 9011
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อัสมาร์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนพดล สุวรรณอังกูร
สถานที่ตั้ง 116 หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
อาร์ เอ็น ดรัก
เภสัชกรประจำร้าน นายศิริวุฒิ วงศ์เหลือง
สถานที่ตั้ง 14 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อาร์ซีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอาซีเย๊าะ หมัดบาซา
สถานที่ตั้ง 36 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 1 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เขต/จำหวัด จะนะ/สงขลา
รายละเอียด
อาร์มเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายอุกฤษฏ์ เหล่าสมบูรณ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
อินทร์ทองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน 1.นายชวลิน อินทร์ทอง 2.นางสาวพัชรินทร มิ่งเมือง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
อิ่มอุดมโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุชาติ ทรัพย์สิรินาวิน
สถานที่ตั้ง 1032 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อิ่มอุดมโอสถ 2
เภสัชกรประจำร้าน 1.นางสาวเมตตา องค์สกุล(16.00-19.00 น.) 2.นายนิวุฒิ ทรัพย์สิรินาวิน
สถานที่ตั้ง 1043 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อีซี่ฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพัณนิดา เบ็ญจอิสินทร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
อุ่นใจเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเอกระวี จินดารักษ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
อุบลเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอุบล ชาติกระพันธ์
สถานที่ตั้ง 79/8 หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
อุ้มเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจันทร์จรัส รูปสูง
สถานที่ตั้ง 21/1 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
เขต/จำหวัด สะบ้าย้อย/สงขลา
รายละเอียด
อุษาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายกิตติกุล ชาติชาคร
สถานที่ตั้ง 38 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ฮ่วยชุนตึ้ง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ์
สถานที่ตั้ง 1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ฮุซนาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววราดา สมุหเสนีโต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เกษตรภัณฑ์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวรชยา ผลทอง
สถานที่ตั้ง 401/7 หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
เกาะยอเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเบญญา คงแย้ม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เกาะหมีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสุปราณี นิยมเดชา
สถานที่ตั้ง 9/18 ถนนกาญจนราเมศวร์ หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เกาะเสือเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายกมล ปาลรัตน์
สถานที่ตั้ง 248 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เขต 8 ฟาร์มาแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรพิมล ธนะคำดี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เค เค อินเตอร์เทรด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธีรพงศ์ ระตีพูน
สถานที่ตั้ง 24/8 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เค เอ็น เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายชูพันธ์ เกียรติพงษ์สาร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เค.เอ ฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสมิตานัน สองศรี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เจ เค เภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกาญจนา ศรีคุณ
สถานที่ตั้ง 367 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจ เอ็ม ฟาร์มา
เภสัชกรประจำร้าน นางสมสมร ฤทธิรักษา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เจดีย์งามเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนฤมล นิ่มหนู
สถานที่ตั้ง 591 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด หมู่ 5 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
เจริญผลเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางภัทรวดี กาจกำแหง
สถานที่ตั้ง 4 ถนนจันทร์นิเวศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญพรเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิเชียร อนุไชยวงศ์
สถานที่ตั้ง 311/2 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เขต/จำหวัด ควนเนียง/สงขลา
รายละเอียด
เจริญฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเจริญ บูรณะพาณิชย์กิจ
สถานที่ตั้ง 139/1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญสุขเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนพดล อัครนพหงส์
สถานที่ตั้ง 251/1 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวีระชัย สันติวิวัฒน์
สถานที่ตั้ง 155 ถนนกาญจนวนิช อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
เจริญเวชเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางกนกวรรณ นุกูลวุฒิโอภาส
สถานที่ตั้ง 108 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายไชยยันต์ วาทีกานท์
สถานที่ตั้ง 173 ถนนต่างตานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
เจริญโอสถหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางวารันตี เพชรโชติ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เจริญโอสถหาดใหญ่ สาขาช่องเขา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกนกกาญจน์ ไชยกาล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เจี๊ยบอันตึ้ง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางซูง้อ แซ่ลิ้ม
สถานที่ตั้ง 63 ถนนเพชรคีรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
เชลล์เภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายนพดล สกุลจตุพร
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เชอรี่เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญชัย พิริยกิจกำจร
สถานที่ตั้ง 96 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เซ็นทรัลฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายสุรชัย ประดิษฐ์อุกฤษณ์
สถานที่ตั้ง 32 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เซฟ เซ็นเตอร์ สาขา ท๊อปส์ หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นายธนากร ก้งโง้ย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขาเทสโก้โลตัสหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นานยธนากร นิจศักดิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เดชภนเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางปารีณา พรหมเพ็ญ
สถานที่ตั้ง 82/3 ซอย 4 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เดอะฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณพภมน สุวรรณคีรี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เติมยาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชนกนาถ ตปนียะพงศ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เทพชุมนุมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางรุจิรา ฤทธิภักดี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เทพญาไทย
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวนนทิยา เทพญา
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เทพนครฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางศิตา ชีวกุลประสิทธิ์
สถานที่ตั้ง 256 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เทพาฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายดิเรก หมานสนิท
สถานที่ตั้ง 275 ถนนประธานสุขา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
เขต/จำหวัด เทพา/สงขลา
รายละเอียด
เทียนจี่ตึ้ง
เภสัชกรประจำร้าน นายพนิน บูรณะพาณิชย์กิจ
สถานที่ตั้ง 5/6-5/7 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เบญเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพิภัสสร ลือขจร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เบญเภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเบญญาพร วรกรรณ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เบิร์ดฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายณัฐพล เที่ยงตรง
สถานที่ตั้ง 223 หมู่ 4 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
เปรมจิตต์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง 14 หมู่ 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
เปรมจิตต์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวพนิตา ทิพย์กองราษฎร์
สถานที่ตั้ง 14 หมู่ 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
เพ้งเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายเกียรติพงษ์ ตรังคานนท์
สถานที่ตั้ง 152/16 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เพ็ชรมีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางณัฐธิดา เพ็ชรมี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เพื่อนยาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนันทิดา พวังคะพินธ์
สถานที่ตั้ง 22 ซอย 3/1 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เพื่อนยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมณฑา สังคะวังค์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เฟิสท์ดรัก เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวณัฏฐ์ปุณยภา บัณฑิตภูรินทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เฟื่องฟ้าเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร
สถานที่ตั้ง 952 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชกรทันใจ
เภสัชกรประจำร้าน นายทันใจ สุริยะโวหาร
สถานที่ตั้ง 274 หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชกรมนตรี 3
เภสัชกรประจำร้าน นายมนตรี นวลปาน
สถานที่ตั้ง 60 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชกรไพศาล
เภสัชกรประจำร้าน นายไพศาล คารวะวัฒนา
สถานที่ตั้ง 83/24 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชชุมชน 2
เภสัชกรประจำร้าน นายติณณ์ณชัย ชุติภัทร์ทวีสิน
สถานที่ตั้ง 29/28 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชวันดี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววันดี นันท์วิฑิตพงศ์
สถานที่ตั้ง 139/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชเนียร์
เภสัชกรประจำร้าน นายดุริพัธ แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 98/17 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เม็ดยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทิวภา สุขราม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เมิ้งเหวินโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางบุญจิตต์ กังวาฬเดช
สถานที่ตั้ง 77 ถนนทิพรัตน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เมิ้งเหวินโอสถ 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบุญเรียง เพ็ชรรินทร์
สถานที่ตั้ง 30 ถนนบ้านนาควนลัง-บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เมืองยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสมฤดี เกื้อก่อยอด
สถานที่ตั้ง 99 ถนนนาทวี - ประกอบ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
เมืองเกษตร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายปรีชา เพชรรัตน์
สถานที่ตั้ง 378 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
เมืองใหม่ฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุนิดา จิตตเสถียร
สถานที่ตั้ง 17 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
เรือนยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธันยนันท์ เลิศจิรพงศ์
สถานที่ตั้ง 228/17 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เรือนยารัตภูมิ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนิศารัตน์ ขนนุชิต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เลิศเวชภัณฑ์
เภสัชกรประจำร้าน นายวิสิษฐ์ ประกายเลิศลักษณ์
สถานที่ตั้ง 22/6 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
เวชกิจฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายณัฐพนธ์ รักษ์วรกิจ
สถานที่ตั้ง 202 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เวทยโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางปราบทิพย์ ค้ำไพโรจน์
สถานที่ตั้ง 330 ถนนสุวรรณรังษี หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
เศรษฐกิจเวชภัณฑ์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประเสริฐกิจ แซ่ลิ้ม
สถานที่ตั้ง 160/2 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
เสาวคนธ์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวเสาวคนธ์ ซุ้นสุวรรณ
สถานที่ตั้ง 75/25 หมู่ 4 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เขต/จำหวัด สิงหนคร/สงขลา
รายละเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา กาญจนวนิช ซอย 27
เภสัชกรประจำร้าน นายวราวุธ วรรณจันทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา ตลาดยรรยงค์
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุนิสา สองประสม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา เพชรเกษม ซ.1
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสิริลักษณ์ บุญช่วย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาศรีสุดา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุมนา จำรูญวรเกียรติ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอกพลเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายเอกพล นนทะสร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอ็ม.ที.ซี ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรพิมล กาญจนพันธ์
สถานที่ตั้ง 202 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เอส พี ฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจรัสสิน น้อยสำลี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
เอี๊ยะเซี้ยง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายอดิธน วังศิริไพศาล
สถานที่ตั้ง 103-105 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เอี๊ยะเซี้ยง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายฐิติพงศ์ ฐิติพรวณิช
สถานที่ตั้ง 103-105 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เฮลท์อัพ สาขา เซ็นทรัลหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นายอภิชาติ มะประสิทธิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายธวัช โอวาทฬารพร
สถานที่ตั้ง 489/16 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธีรยุทธ ปุณญนันทกร
สถานที่ตั้ง 266 ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงโอสถ 1
เภสัชกรประจำร้าน นายภูริวัจน์ อัครหิรัญทวีโชค
สถานที่ตั้ง 16 ถนนเทศบาล 28 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แหลมทองฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิสุทธิ์ ไวพิศาลนนท์
สถานที่ตั้ง 141/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
แอม เมดิคอส
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุทิสา อำพันกาญจน์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
แอร์พอร์ตฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางญาณญา เรืองกิจธนิน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
แอร์โรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายกร ศรเลิศล้ำวาณิช
สถานที่ตั้ง 188-190 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แฮปปี้ฟาร์มา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววิภาดา แซ่พัง
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โกก้ายเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายโดม อธิปอนันต์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โก้งยาไท
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธรรมสรรค์ มีบุญ
สถานที่ตั้ง 24 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
โกลเด้นฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นายรักชัย ไชยพยัคฆ์
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โชคดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางอัจฉราภรณ์ สัสดีพันธ์
สถานที่ตั้ง 44/3 หมู่ 3 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด บางกล่ำ/สงขลา
รายละเอียด
โชติเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประโชติ ระยับแสงมงคล
สถานที่ตั้ง 120 ถนนนิพัทธ์ภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โนราเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
สถานที่ตั้ง 243 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โปะหมอเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางทิตตาภา กาญจนภักดิ์
สถานที่ตั้ง 56/7 ถนนบ้านพรุธานี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โมนาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางมนฤณช์ พร้อมมูล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โมลิสฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวโมลิยาภรณ์ สุขมี
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนันทวุฒิ จันทร์เจริญ
สถานที่ตั้ง 28 ถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
โรหานีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางโรหานี หีมหมัน
สถานที่ตั้ง 185 ถนนต่างตานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
โอลีฟเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมนพร ประทีปชัยกูร
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โอสถศรีตรัง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปัทมา เผือกน้อย
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โอเคเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววราวรรณ ยืนฐานะกุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โอเชี่ยนฟาร์มา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกุลธิดา เซี่ยงเห็น
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
โอเดียนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายเมธี วชิรวัฒนากาญจน์
สถานที่ตั้ง 78 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โฮมแคร์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายพงศกร กาญจนวิภากุล
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ใกล้บ้านเฮลท์แคร์
เภสัชกรประจำร้าน นายปริทัศน์ สุขสนาน
สถานที่ตั้ง 269/1 ถนนสัจจกุล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ใกล้ยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศรินทิพย์ แพทยนันทเวช
สถานที่ตั้ง 97/55 หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ใกล้หมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุรสา แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ใจดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนิศารัตน์ ขนนุชิต
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ไชยาโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางเพียงเพ็ญ ชมเชย
สถานที่ตั้ง 63-65 ถนนสุวรรณรังษี หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
ไชยาโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจักรินทร์ ไชยานุกิจ
สถานที่ตั้ง 63-65 ถนนสุวรรณรังษี หมู่ 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เขต/จำหวัด ระโนด/สงขลา
รายละเอียด
ไดอาน่าฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายประวิทย์ ลือเกษมสุข
สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ไทยจังโหลนเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางธิดารัตน์ วราภิสิทธิ์
สถานที่ตั้ง 105/1 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 7 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ไทยฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวอรวรรณ หมิยิ
สถานที่ตั้ง 9/6-9/9 ถนนเพชรกาฬ หมู่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ไทยเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางรุ้งกานต์ ศิริเบญจพฤกษ์
สถานที่ตั้ง 3/9 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ไทรบุรีโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางวันดี จันทรังษี
สถานที่ตั้ง 102/7 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ไทรบุรีโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุวรรณี อินต๊ะชัย
สถานที่ตั้ง 102/7 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ไพบูลย์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายปุณณสิน วชิรแพทย์
สถานที่ตั้ง 171 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ไพบูลย์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเรวัต สุวรรณมณี (ร.ต.อ.)
สถานที่ตั้ง 171 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 5 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เขต/จำหวัด สะเดา/สงขลา
รายละเอียด
ไพศาลโอสถ(นาทวี)
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายภัทรพงศ์ วรรณโกวัฒน์
สถานที่ตั้ง 23 ถนนดำรงวิถี หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
ไพศาลโอสถ(นาทวี)
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประคอง วรรณโกวัฒน์
สถานที่ตั้ง 23 ถนนดำรงวิถี หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
ไออุ่นฟาร์มา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววารุณี ใจอาคะ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ไอแอมฟาร์ม่า
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฟารายา แวดือรามัน
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด

886 รายการ