การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัย

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.34 ( IP : 202...136 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaowaleechaowaleeเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 11:02:03
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:08:16 น.

ชื่อกิจกรรม : การตรวจประเมินกายภาพด้านสุขาภิบาลตลาด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน  ทและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 2.เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนอย่างยั่งยืน 3.เพื่อให้มีต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

ประเมินโดยใช้แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1)ได้ดำเนินการตรวจประเมินตลาดทัวร์ รัถการ ซึ่งมีทีมประเมิน 13 ท่าน
2)การตรวจความสะอาดของอาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ์  และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ในแผงที่จำหน่ายอาหารปรุงสุก จำนวน 6 แผง 

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1) การประเมินด้านกายภาพ /สุขลักษณะของตลาดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)และแผงที่จำหน่ายสินค้าเพื่อพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 40 ข้อ จากการประเมินของทีมประเมินตลาด พบว่าตลาดทัวร์ รัถการ ปฏิบัติผ่านเกณฑ์  29 ข้อ และมีข้อกำหนดที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์  จำนวน 11 ข้อ  ซึ่งจะได้ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนา /ปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป 2) การตรวจความสะอาดของอาหารปรุงสุก  ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสาหาร โดยใช้น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ในแผงที่จำหน่ายอาหารปรุงสุก  จำนวน 6 แผง  สุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  จำนวน  20 ตัวอย่าง  ผ่าน  12 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ซึ่งจะได้ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนา /ปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00
16 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaowaleechaowaleeเมื่อ 31 มกราคม 2561 10:32:54
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:26:01 น.

ชื่อกิจกรรม : การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน และปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 2.เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนอย่างยั่งยืน 3.เพื่อให้มีต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  ฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้  กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่  หน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unite) ตรวจโดยใช้ชุดทดสอบขั้นต้น ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในสารปนเปื้อน 5 ชนิด  ได้แก่ สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  ฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง  จำนวน 77  ตัวอย่าง

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ทำการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร  5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  ฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง  จำนวน 77  ตัวอย่าง  พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 2.59  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้ - สารบอแรกซ์  สุ่มตรวจจำนวน  7  ตัวอย่าง  ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา สุ่มตรวจ  จำนวน 4 ตัวอย่าง  ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว  สุ่มตรวจ  13  ตัวอย่าง  ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง สุ่มตรวจ 24 ตัวอย่าง  พบการปนเปื้อนระดับอันตราย 2 ตัวอย่าง  ได้แก่ ใบบัวบกและพริกขี้หนู  ที่พบการปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 8.33  ซึ่งได้แจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อพบสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารได้แจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 19,850.00 0.00 0.00 21,650.00
18 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaowaleechaowaleeเมื่อ 31 มกราคม 2561 10:21:43
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 9 เมษายน 2561 15:46:37 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนแผงจำหน่ายสินค้า และแหล่งที่มาของอาหารในตลาดทัวร์ รัถการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบข้อมูลผู้จำหน่ายอาหารในตลาด 2.เพื่อทราบแหล่งที่มาของอาหารที่จำหน่ายในตลาดทัวร์ รัถการ

กิจกรรมตามแผน

การสำรวจข้อมูลแผงจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารที่จำหน่าย พร้อมระบุแหล่งที่มาของสินค้า  ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 1) ตลาดทัวร์รัถการ เปิดตลาดตั้งแต่เวลา  01.30 - 22.00 น.  ของทุกวัน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการสำรวจแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้า 3 รอบ  ได้แก่ รอบเวลา 06.00 - 20.00 น. รอบเวลา  24.00 - 03.00 น. รอบเวลา  03.00 - 13.00 น.

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รู้ที่มาของอาหารที่จำหน่ายในตลาดทัวร์ รัถการ ว่ามาจากแหล่งใด รับมาจากที่ใด ตลาดทัวร์รัถการ มีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 78 ราย โดยแยกประเภทสินค้า  ดังนี้ - อาหารสด  ได้แก่  หอย , ปลา , กุ้ง , อาหารทะเล เป็นต้น  จำนวน  44  ราย - อาหารสด  ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่  จำนวน  12 ราย - ปลาทูนึ่ง  จำนวน  2 ราย - ผักสด  จำนวน 2 ราย - เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน  จำนวน 2 ราย - อาหารปรุงสำเร็จ  ได้แก่  ข้าวแกง , อาหารตามสั่ง ,น้ำชากาแฟ  จำนวน 5 ราย - อาหารแห้ง  เครื่องครัว ,เครื่องปรุง, จนวน 4 ราย - ผักดอง จำนวน 1 ราย 3) ตลาดทัวร์รัถการ มีแหล่งที่มาของอาหารที่กลากหลาย ทั้งที่มาจาก ในพื้นที่ข้างเคียง ได้แก่ ผักพื้นบ้าน สัตว์น้ำจืด และประมงพื้นบ้าน รวมทั้งหมู ไก่จากฟาร์มในอำเภอข้างเคียง - ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ปลากะพงจากมาเลเซีย  กุ้งเลี้ยงจากต่างจังหวัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00